U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Maak kennis met het nationaal contactpunt EFRO Vlaanderen (VLAIO)

13 december 2022 - door Veronique Vennekens

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draait op volle toeren. Momenteel staan er zelfs enkele calls open. Wij klopten aan bij het nationaal contactpunt van EFRO binnen VLAIO om te polsen naar nieuwigheden en tips and tricks!

Wat zijn de uitdagingen en nieuwigheden in EFRO 2021-2027?

Het nieuwe Vlaamse EFRO programma subsidieert projecten in Vlaanderen die de doelstellingen voor een slim en duurzaam Vlaanderen naar de praktijk vertalen. Hiermee wordt thematisch in belangrijke mate voor continuïteit gekozen tegenover de periode 2014-2020, zij het op een nog meer uitgesproken manier. 60% van de middelen zal naar “slim” gaan en 40% naar “duurzaam”. Tussen beide zijn er wel belangrijke interferenties.

Placeholder

Hiermee ligt het programma volledig in lijn met de thema’s waarop Vlaanderen en Europa komende jaren inzetten. Zo wordt een optimale focus van de investeringen vanuit de relatief beperkte middelen, 276 miljoen euro, verzekerd. 

Als gevolg van COVID-19 staat het programma ook in het teken van economische relance en herstel, met bijzondere aandacht voor digitalisering en duurzame stedelijke ontwikkeling (in lijn met de prioriteiten uitgewerkt in het Vlaamse Post-COVID relanceplan).

Focus op investeringsprojecten

In de periode 2021-2027 ligt een nog sterkere focus op investeringsprojecten, omdat deze bewezen hebben voor grotere impact te kunnen zorgen. Vermits er in Vlaanderen al heel wat ondersteuningsmogelijkheden zijn, vormt additionaliteit tegenover bestaande maatregelen een belangrijk criterium in de beoordeling van projecten. Gezien de bijkomende budgetten binnen de Europese en Vlaamse relanceplannen vormt dit een extra-aandachtspunt.

De voorbije jaren investeerde Vlaanderen steeds meer in O&O en bestendigt zo haar plaats in de subtop van Innovatieve regio’s. Het naar de markt brengen van reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde kennis blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Valorisatie van de aanwezige kennis zal dus een belangrijk criterium zijn bij de selectie van projecten. 

Duurzaamheid

Wat betreft het luik duurzaam focust EFRO volgende jaren op de energie-efficiënte renovatie van private en sociale woningen en openbare gebouwen; het bevorderen van de productie en consumptie van hernieuwbare energie bij verwarming en koeling; klimaatadaptatie; duurzame multimodale mobiliteit en circulaire economie. De nadruk ligt daarbij op demonstratie en versnelde uitrol, klimaatadaptatie, duurzame multimodale mobiliteit en circulaire economie.

Vaste oproepen in februari en september

Inzake de selectie van projecten wordt het werken met vooraanmeldingen veralgemeend en wordt er voortaan gewerkt met een vaste oproepkalender, waarbij telkens in februari en september nieuwe oproepen gelanceerd zullen worden. Dit geeft duidelijkheid aan promotoren en biedt ons de mogelijkheid als programmasecretariaat samen met onze provinciale en stedelijke contactpunten tot een optimalere projectbegeleiding te komen.

Nog te vermelden is dat de provincie Limburg als Europese transitieregio een bijzonder statuut geniet binnen het EFRO-programma, met een eigen budget van 109 miljoen euro.

Voor wie is het programma bedoeld? Wie kan indienen? Naar welke partnerschappen wordt gestreefd? 

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan een EFRO-project indienen. Dit gaat van kennisinstellingen, private bedrijven en clusterorganisaties tot lokale en provinciale overheden of intercommunales. Op vlak van reeds gesteunde projecten is er een goede mix in allerlei soorten organisaties. Essentieel is natuurlijk dat projecten een bijdrage leveren tot de doelstellingen van het programma. Projecten kunnen worden uitgevoerd door de indiener (promotor) of door een consortium (promotor en copromotoren), indien het staatssteunregime dit toelaat. Uitsluitend (co)promotoren kunnen kosten indienen die voor subsidies in aanmerking komen.  

Welke ondersteuning bieden jullie als contactpunt, hoe zijn jullie georganiseerd?

Qua ondersteuning wordt een zeer brede begeleiding voorzien, gedurende het hele traject van een project. Dit gaat van het organiseren van infosessies bij de lancering van nieuwe oproepen, het aftoetsen van projectideeën, advies bij het uitschrijven van een project, intervisies bij lopende projecten tot ondersteuning bij controles. Projectuitvoerders kunnen met al hun project gerelateerde vragen terecht en er wordt steeds samen naar een oplossing gezocht.

Naast het centrale programmasecretariaat in Brussel, van waar het programma aangestuurd wordt, is er een uitgebreid netwerk van stedelijke en provinciale EFRO-contactpunten actief, met antennes in Gent en Antwerpen en in de 5 provincies. Zij vormen de eerstelijnsondersteuning en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor projectuitvoerders.

Het centrale programmasecretariaat is ondergebracht in de werking van VLAIO, met een team actief op de doelstelling Slim Vlaanderen en een tweede team actief op de doelstelling Duurzaam Vlaanderen. Daarnaast worden er ook meer overkoepelende taken opgenomen als het beheer van het EFRO E-loket, de communicatie over het programma, advies over staatssteun en databeheer m.b.t. indicatoren. Aan het hoofd van de EFRO Beheersautoriteit staat Werner Van den Stockt.

Hoe doen Vlaamse organisaties het?

Vlaamse organisaties doen het zeer goed binnen EFRO. Onze projectoproepen kennen een grote respons. De absorptie van de Europese middelen is dan ook succesvol. De foutenmarge bij controles is zeer laag. Als er toch fouten gemaakt worden gaat het vaak om problemen bij het in de markt zetten en uitvoeren van overheidsopdrachten, onnauwkeurigheden bij de rapportage van kosten of het niet volgen van de communicatieverplichtingen. Dit zijn juist ook punten waar we ondersteuning proberen te geven.

(Ultieme) tip voor potentiële indieners?

Begin op tijd met het uitwerken van een project en aarzel zeker niet om daarbij gebruik te maken van de aangeboden begeleiding.

 

Meer informatie over EFRO Vlaanderen kan je terugvinden op de website van VLAIO.

Maak een account aan

Volg ons