U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kilometerheffing in triloog

19 January 2021 - door Simon De Wachter

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing. De twee instellingen verschillen sterk van mening, voornamelijk op twee vlakken:

  • De beëindiging van het vignettensysteem voor zware voertuigen
  • Belasting voor externe kosten 
Kilometerheffing in triloog

Akkoord in de Raad

Na drie jaar onderhandelen in de Raad, keurden de ambassadeurs van lidstaten op 18 december een onderhandelingsmandaat goed om de trilogen met het Europees Parlement op te starten. De compromistekst die het Duitse voorzitterschap voorlegde, is op een aantal punten ver verwijderd van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. 

De tekst biedt een toolbox aan voor lidstaten om belasting te heffen op het gebruik van hun wegen. Hierbij behouden ze de keuze over het systeem van wegbeprijzing dat ze hanteren, zowel op basis van tijd (vignetten) als op basis van afstand (kilometerheffing). Op dit vlak verschilt het standpunt van de Raad sterk van de ambitie van de Europese Commissie om het vignettensysteem gradueel te verlaten. 

Alle zware voertuigen zullen op termijn een vergoeding moeten betalen volgens het standpunt van de Raad. De lidstaten krijgen ook de mogelijkheid om de regels voor wegbeprijzing voor zware voertuigen al dan niet uit te breiden naar andere voertuigen, zoals bussen, bestelwagens of auto’s. Onder specifieke omstandigheden mogen ze ook een vermindering of een uitzondering voor bepaalde voertuigen invoeren.

De Raad heeft een maatregel geïntroduceerd om de beprijzing van zware voertuigen te baseren op CO2-emissies. Zo kunnen minder vervuilende voertuigen een korting krijgen. Deze regels gelden enkel voor nieuwe voertuigen, voor de bestaande vloot mogen lidstaten zich nog altijd baseren op de EURO standaarden. 

De lidstaten worden verwacht om de opbrengsten van de wegbeprijzing te oormerken voor investeringen in de transportsector, maar ze zijn hiertoe niet verplicht. 

Ten slotte voorziet de tekst ook de mogelijkheid om een verhoging van de vergoeding van maximum 50% te introduceren op bepaalde overbelaste wegen, als alle betrokken lidstaten hiermee akkoord gaan.

Het volledige standpunt van de Raad kan je hier raadplegen.

Persbericht Raad

Trilogen van start

Het Europees Parlement had haar standpunt al ingenomen in oktober 2018. Nu kunnen de trilogen tussen de Raad en het Europees Parlement van start gaan. De eerste triloog zal plaatsvinden op 29 januari. De onderhandelaars zullen voor een eerste keer van gedachten wisselen over het dossier rond kilometerheffing.

Het beloven uitdagende onderhandelingen te worden. De standpunten van beide instellingen liggen ver uiteen, vooral op twee vlakken.

  • De beëindiging van het vignettensysteem voor zware voertuigen. Het Europees Parlement is voorstander van een overschakeling van een vignettensysteem naar een op afstand gebaseerd tolsysteem voor zware voertuigen vanaf 1 januari 2023, zowel voor zware voertuigen als voor bestelwagens.
  • De belasting voor externe kosten, zoals luchtvervuiling en geluidshinder. Het Europees Parlement wil een belasting voor externe kosten invoeren die vanaf 2026 zal gelden voor alle voertuigen. De Raad wil enkel een belasting opleggen voor zware voertuigen op de wegen waar de vervuiling het meest significant is. Deze belasting moet volgens de Raad vier jaar na de inwerkingtreding van de tekst starten. 

Daarnaast zijn er nog discussiepunten, zoals de verhoging van de vergoeding op bepaalde wegen en de omstandigheden waarin uitzonderingen en verminderingen zijn toegestaan.      

Het vier-kolommen-document kan je hier raadplegen. 
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us