U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Deadline

Code

LC-GD-2-1-2020

Doelstellingen

De Europese Green Deal verwacht Europa om te vormen tot een eerlijke en welvarende samenleving met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie zonder netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050. Om Europa koolstofarm te maken, moeten hernieuwbare energiebronnen op het land en op zee de belangrijkste energiebron worden, met behoud van de stabiliteit en veerkracht van het Europese energiesysteem. Onderzoek en innovatie zijn nog steeds nodig om een ​​volledige systeemtransformatie tot stand te brengen en om de ambitie van ander EU-beleid, zoals de schone planeet voor iedereen, het SET-plan en de nieuwe strategie voor de circulaire economie, te realiseren en om bij te dragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (in het bijzonder SDG 7 Betaalbare en schone energie en SDG 9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur).

Aangezien het onderwerp twee subonderwerpen bevat, omvat de specifieke uitdaging voor het eerste, over de ontwikkeling van op het land gebaseerde technologieën voor hernieuwbare energie en hun integratie in het energiesysteem, met name de volgende:

Op hernieuwbare energie gebaseerde systemen voor stadsverwarming en -koeling (DHC) en voor warmtekrachtkoppeling (WKK) kunnen een sleutelrol spelen bij de integratie van energiesystemen en een belangrijke bijdrage leveren aan het koolstofvrij maken van het energiesysteem. De mededeling over de integratie van het energiesysteem is een van de oplossingen voor een versnelling van slimme, zeer efficiënte, op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde stadsverwarmings- en koelingsnetwerken. Op hernieuwbare energie gebaseerde DHC- en WKK-systemen die tegelijkertijd robuust, betrouwbaar en flexibel zijn om te reageren op piekvragen, vereisen effectieve en efficiënte combinaties van verschillende hernieuwbare energiebronnen in hetzelfde systeem. Dit komt omdat bijvoorbeeld thermische zonnetechnologieën worden uitgedaagd door zonneschijnuren, bio-energie door beschikbaarheid van biomassa en geothermische verwarming door geologie, hydrologie en beschikbaarheid van land. Onderzoek en innovatie zijn nodig om de op hernieuwbare energie gebaseerde DHC- en WKK-systemen van de toekomst te ontwikkelen die veilig, kosteneffectief, betaalbaar en bestand zijn tegen fluctuaties in hernieuwbare energie. Bij deze innovatieve benaderingen zal rekening moeten worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de verschillende geografische regio's van Europa. Digitale oplossingen kunnen een belangrijke enabler zijn voor de werking van multi-source DHC- en WKK-netwerken.

Evenzo omvat de specifieke uitdaging voor het subonderwerp over demonstratie van innovatieve technologieën om toekomstige grootschalige toepassing van hernieuwbare offshore-energie mogelijk te maken met name het volgende:

De langetermijnstrategie van de Commissie, Een schone planeet voor iedereen, identificeert onder meer offshore hernieuwbare technologieën als een belangrijk energiesysteem voor de transitie naar schone energie. Het geeft schattingen voor de offshore windcapaciteit in Europa van 240-440 GW tegen 2050, vergeleken met ongeveer 22 GW vandaag, terwijl andere offshore hernieuwbare energiebronnen een meer bescheiden scenario volgen. Deze toename zou een paradigmaverschuiving in het Europese energiesysteem betekenen en een moderne infrastructuur vereisen om de kracht van offshore-bronnen naadloos te integreren in het energiesysteem via het net naar onshore, of via de optie van power-to-X, rekening houdend met netbeperkingen , investeringen en evoluerend / nieuw ontwerp van de energiemarkt.

Deze uitbreiding moet zorgen voor kostenefficiëntie en de groene economie bevorderen, terwijl tegelijkertijd het milieu en de biodiversiteit worden beschermd en een rechtvaardige transitie wordt verzekerd. Er is behoefte aan efficiëntere, kosteneffectievere, betaalbare en veiligere technologieën die gebruik maken van wind-, zonne-, golf- en / of getijdenbronnen, gezien het potentieel van de verschillende Europese zeebekkens (Oostzee, Noordzee, Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en de Zwarte Zee) en de complementariteit van middelen om de beste capaciteitsfactor en geoptimaliseerd gebruik van alle elektrische apparatuur te bereiken. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelde oplossingen zorgen voor een efficiënt gebruik van grondstoffen, in het bijzonder kritische grondstoffen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 18 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Read more
Follow us