U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Call for proposals limited/restricted to National Roma Platforms

Deadline

Code

REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Inleiding

Van nationale Roma-platforms wordt verwacht dat zij de dialoog, wederzijds leren, samenwerking en beleidsevaluatie tussen alle nationale belanghebbenden bevorderen en vergemakkelijken. Om de opname van Roma in het platform, met name vrouwen en jongeren, te bevorderen, wordt een Roma-vertegenwoordiger benoemd die zorgt voor een koppeling tussen de nationale en de Europese Roma-platforms. Het doel van de nationale Roma-platforms is:

 • Nationale Roma-contactpunten versterken bij het integratieproces van de Roma;
 • mobiliseren en zorgen voor de voortdurende betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden (dwz overheidsinstanties op hoog niveau, Roma- en niet-Roma-gemeenschappen, niet-gouvernementele organisaties, ondernemers, vakbonden, academische wereld, enz.), met name door een forum te bieden en zelf- mobilisatie en samenwerking van Roma en niet-gouvernementele pro-Roma-organisaties;
 • versterking van de verantwoordelijkheid van meerdere belanghebbenden, betrokkenheid bij, alsmede eigendom en transparantie van het proces van integratie van de Roma;
 • stimuleren van de inzet voor en effectieve uitvoering van integratiemaatregelen op lokaal niveau, verbetering van de gelijke toegang van Roma tot reguliere diensten en kansen, versterking van gemeenschapsvorming tussen Roma en niet-Roma;
 • zorgen voor complementariteit en meer synergie met andere EU- en / of nationale initiatieven, zoals het Europees Roma-platform en het Roma Civil Monitor-project;
 • lacunes en uitdagingen bij de uitvoering van de nationale strategie voor integratie van de Roma aanpakken die specifiek zijn voor de nationale context, en rapporteren op nationaal en EU-niveau;
 • bevordering van de deelname van Roma-jongeren aan het ontwerp en de uitvoering van het nationale Roma-platform, bijvoorbeeld door middel van speciale stageprogramma's.

Doelstellingen

 • toename van het aantal nationale Roma-platforms dat wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de coördinatie- en monitoringactiviteiten van de nationale Roma-contactpunten om het proces voor dialoog, samenwerking en coördinatie van belanghebbenden te bevorderen;
 • verhoogde capaciteit van nationale deskundigen en belanghebbenden om vraagstukken in verband met de integratie van Roma aan te pakken, met inbegrip van wetgevende en administratieve praktijken;
 • versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bevoegde nationale autoriteiten met betrekking tot de integratie van Roma;
 • verhoogde duurzaamheid van Roma-deelname aan beleidsprocessen.

Budget

1 400 000 euro

Begunstigden

Aanvragers moeten nationale Roma-contactpunten zijn; er wordt slechts één aanvraag per lidstaat aanvaard.

Bij de aanvraag moet slechts één nationaal contactpunt voor de Roma betrokken zijn (geen partners).

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Read more
Follow us