U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Actions to boost the development of finance markets for social enterprises

Deadline

Code

VP/2019/015

Inleiding

Het opbouwen van een economie die werkt voor mensen is een van de politieke richtlijnen van de Europese Commissie. In overeenstemming met dit doel zijn kleine bedrijven, en met name sociale ondernemingen, een krachtig hulpmiddel bij het versterken van de Europese sociale markteconomie en het leveren van sociale rechtvaardigheid en welvaart. In haar initiatief voor opstarten en opschalen van 2016 heeft de Commissie met name het potentieel van sociale ondernemingen voor innovatie en hun positieve impact op de economie en de samenleving als geheel erkend.

Sociale ondernemingen ontwikkelen innovatieve benaderingen, modellen of werkwijzen voor het op een ondernemende manier oplossen van maatschappelijke uitdagingen om inclusieve, sociaal eerlijke en ecologisch duurzame economische ontwikkeling en sociale verandering te bevorderen. Hun economische activiteiten omvatten een breed spectrum van activiteiten (waaronder met name sociale en economische integratie van kansarmen en uitgeslotenen, sociale bijstand en zorgdiensten van algemeen belang, onderwijs en opleiding, gemeenschapsontwikkeling, vermindering van emissies en afval of productie van hernieuwbare energie).

Gebrek aan of slechte toegang tot financiering waardoor sociale ondernemingen hun activiteiten kunnen opstarten en opschalen, vormt nog steeds een belangrijke belemmering voor het opstarten of ontwikkelen van een sociale onderneming. Het Social Business Initiative benadrukte dat het financieringssysteem voor sociale ondernemingen onderontwikkeld is in vergelijking met dat van andere bedrijven. Dit werd bevestigd door een studie waarin gekeken werd naar onvolkomenheden op de markt voor sociale investeringen en een studie van de Commissie over het in kaart brengen van sociale ondernemingen en hun ecosystemen in Europa, evenals een aantal nationale studies die zouden bevestigen dat de vraag van sociale ondernemingen naar kapitaal wordt in de meeste delen van Europa niet gehaald. Vanwege hun omvang zijn de financieringsbedragen die de meeste sociale ondernemingen nodig hebben, relatief klein: de belangrijkste financieringskloof op de markt is minder dan 500 000 EUR voor sociale ondernemingen in een vroeg stadium.

Om toegang te krijgen tot de markt voor sociale investeringen, moeten sociale ondernemingen 'investeringsklaar' zijn. In deze context is gespecialiseerde ondersteuning voor capaciteitsopbouw belangrijk om sociale ondernemingen te helpen de vaardigheden en kennis te verwerven die zij nodig hebben om duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen en bedrijven succesvol te beheren. Het is even belangrijk om sociale ondernemingen in staat te stellen externe financiering of investeringen met succes te mobiliseren.

Barrières op de markt voor sociale financiering

Barrières voor de ontwikkeling en versterking van de markt voor sociale financiering hebben een ander gewicht in heel Europa, met de meest relevante:

 • Aan de aanbodzijde: gebrek aan geschikte financiële instrumenten; een tekort aan beleggers die bereid zijn te beleggen; schaarste aan belangrijke initiatieven van de publieke sector; weinig ervaring met het specificeren van een duurzame beleggingsstrategie en een risico / rendementsprofiel van een sociaal financieringsfonds; gebrek aan capaciteiten en hulpmiddelen om de levensvatbaarheid van bedrijfsplannen en sociale impact te beoordelen; afwezigheid van marktbevorderende middelen (zoals gekwalificeerde tussenpersonen en marktplaatsen) of business angels enz.
   
 • Aan de vraagzijde: onderontwikkelde bedrijfsmodellen; overmatige afhankelijkheid van subsidies en onvoldoende oriëntatie op kapitaalmarkten; juridische structuren die het aantrekken van (quasi) eigen vermogen ontmoedigen; gebrek aan transparantie van de markt voor sociale financiering; onvoldoende financiële geletterdheid en gebrek aan ervaring bij het doen van voorstellen voor externe financiering of voor het combineren van verschillende bronnen en soorten financiering (bijv. subsidies / leningen); onvoldoende infrastructuur / diensten voor bedrijfsontwikkeling / starterscentra; gebrek aan management- en bedrijfsontwikkelingsvaardigheden, gebrek aan vaardigheden om activiteiten operationeel op te schalen of te repliceren, enz.

Doelstellingen

Het doel van de oproep is bij te dragen tot de ontwikkeling van een markt voor sociale financiering door financiële instrumenten voor sociale ondernemingen te ontwerpen en te lanceren en tegelijkertijd een effectieve vraag naar sociale financiering bij sociale ondernemingen te genereren door hun "investeringsbereidheid" te ontwikkelen.

Uiteindelijk zou dit meer sociale ondernemingen in staat moeten stellen terugbetaalbare financiering aan te nemen voor het ontwikkelen en opschalen van hun bedrijfsmodel. Op deze manier beoogt de oproep de pijplijn te voeden voor de financiële instrumenten op EU-niveau, zoals de EaSI-garantie, de EaSI-capaciteitsopbouwinvesteringen, de EFSI-instrumenten voor sociale impactinvesteringen, en toekomstige instrumenten op EU-niveau voor sociaal ondernemerschap, die zullen worden gelanceerd onder het InvestEU-fonds.

De oproep moedigt ook aan om te leren van verschillende modellen en goede praktijken bij het ontwikkelen en verbeteren van sociale financiering in de hele Unie, door georganiseerde uitwisseling en verspreiding van expertise en ervaring.

Om deze doelstellingen te bereiken, zal de Commissie een leernetwerk van de begunstigden van de subsidies opzetten en peer learning en transnationale uitwisselingen vergemakkelijken. Het zal ook projecten helpen bij het gebruik van financiële instrumenten van de EU. 

Om rekening te houden met de verschillende ontwikkelingsfasen van de markten voor sociale financiering en de verschillende fasen bij de voorbereiding van financieringsinstrumenten voor sociale ondernemingen, biedt de oproep twee onderdelen. Elk onderdeel behandelt een specifieke configuratie van belemmeringen op de markt voor sociale financiering. Beide onderdelen zijn gericht op het ontwikkelen en verbinden van de aanbodzijde van sociale financiering (door partnerschappen, financiële instrumenten of financiële intermediairs op te zetten) en de vraagzijde (door het mogelijk maken van diensten voor bedrijfsontwikkeling en investeringsbereidheid voor sociale ondernemingen).

Onderdeel A: oprichting van partnerschappen voor sociale financiering

Dit onderdeel moedigt de eerste stappen naar een instrument voor sociale financiering aan door de ontwikkeling van een consortium en de bereidheid tot handelen te vergemakkelijken met het oog op de basis voor een toekomstig financieel instrument. Het is ook bedoeld om het leren van voorbeelden van goede praktijken en expertise aan te moedigen die de vorming van dit partnerschap kunnen begeleiden.

Dit onderdeel is met name relevant voor acties in landen / gebieden met opkomende markten voor sociale financiering. Het behandelt situaties waarin er geen geschikt financieel instrument voor sociale ondernemingen bestaat en er een gebrek is aan investeerders of banken die bereid zijn een financieel instrument voor sociale ondernemingen te lanceren of eraan deel te nemen. Wat betreft de vraag naar sociale financiering, is er een gebrek aan ondersteunende structuren / programma's voor bedrijfsontwikkeling en investeringsbereidheid die tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van sociale ondernemingen en daarom een ​​pijplijn van investeerders kunnen voorbereiden voor een nieuw financieel instrument. Hoewel er weinig ervaring is met het specificeren van een duurzame beleggingsstrategie en een risico / rendementsprofiel van een sociaal financieringsinstrument, is er enige openheid bij potentiële investeerders, intermediairs en / of overheidsinstanties om bij te dragen aan het opzetten van een geschikt financieel instrument en aanverwante bedrijfsondersteunende diensten.

De concrete resultaten moeten een memorandum of understanding tussen particuliere, publieke en niet-commerciële partners omvatten:

 • Een gedetailleerde beoordeling van de markt voor sociale financiering en een visie voor het dichten van lacunes en het verhelpen van tekortkomingen in het aanbod van sociale financiering, met inbegrip van de behoeften aan voorwaarden en soorten investeringen en beoordeling van de investeringsbereidheid van potentiële investeerders;
 • Beoordeling van de geschiktheid en haalbaarheid van het opzetten van een duurzaam mechanisme voor sociale financiering;
 • Identificatie van geschikte beheerders voor het beoogde financiële product;
 • De verbintenis van de partners (met inbegrip van hun rollen en bijdragen) om bij te dragen tot en samen te werken bij de totstandkoming van een financieel product dat sociale ondernemingen financiert en dat in synergie werkt met startende en bedrijfsontwikkelingsdiensten voor sociale ondernemingen;
 • De hoofdlijnen van een beleggingsstrategie voor dit financiële product, met name de belangrijkste visies, investeringsfocus (geografische en sectorfocus), interventiemodellen, risico's en rendementen, soorten deelnemende organisaties, vorm en omvang van de investering, co -investeringen, niet-financiële ondersteuning;
 • Een schets van het investeringsbereidheidplan, inclusief een indicatie van de beoogde methoden, instrumenten en activiteiten om sociale ondernemingen in staat te stellen investeringsklaar te worden;
 • Een beschrijving van de strategie en de geplande acties om dit na het einde van de projecten te bereiken.

Onderdeel B: oprichting van instrumenten en mechanismen voor sociale financiering

Dit onderdeel is gericht op het mobiliseren van belangrijke partners (potentiële investeerders, ondersteunende organisaties en belanghebbenden) om op te treden en samen te werken om een ​​concreet financieel instrument op te zetten. Dit soort acties kan een krachtig signaal geven aan kapitaalverschaffers door de haalbaarheid van sociale financiering aan te tonen. Het is ook bedoeld om de risico's van innovatie te verminderen en de verwerving van specifieke expertise te vergemakkelijken die nodig is voor het opstellen van contractuele overeenkomsten.

Dit onderdeel is met name relevant voor acties in landen / gebieden met jonge markten voor sociale financiering. Het behandelt situaties waarin verschillende soorten actoren al actief zijn op de markt voor sociale financiering, maar op zichzelf. Hoewel er al inzicht is in de marktbehoeften en financieringskloven en potentiële investeerders, intermediairs en banken bereid zijn te investeren in / ondersteuning van sociale ondernemingen, missen ze expertise die kan leiden tot het opstellen van contractuele overeenkomsten die nodig zijn voor het opzetten van een financieel instrument. Er is ook een gebrek aan capaciteiten en hulpmiddelen om de levensvatbaarheid van bedrijfsplannen te beoordelen, investeringsstrategieën te ontwerpen en sociale impact te evalueren. Aan de vraagzijde is er ofwel een ongeëvenaarde pijplijn van investeerders of potentiële investeerders die bedrijfsontwikkeling missen en ondersteuning voor investeringsbereidheid / opvolging.

De concrete resultaten moeten een toezegging van verschillende soorten investeerders (particuliere investeerders, donoren, overheidsinstanties), organisaties voor sociale ondernemingen en intermediairs en noodzakelijke overeenkomsten tussen private, publieke en non-profit partners omvatten om een ​​financieel instrument op te zetten, waaronder:

 • De juridische overeenkomst van de partners (met vermelding van hun rollen en bijdragen) om een ​​financieel instrument te financieren, op te zetten en te beheren dat financiële steun biedt, alsmede investeringsbereidheid / follow-upondersteuning voor sociale ondernemingen;
 • De gedetailleerde overeengekomen investeringsstrategie die met name de belangrijkste visies, investeringsfocus omvat
 • Geografische en sectorale focus, interventiemodellen, risico's en rendementen, soorten deelnemende organisaties, vorm en omvang van investeringen, co-investeringen, niet- financiële steun, bestuursstructuren, verplichtingen en voordelen van beleggers, beheersregels en -procedures, alsmede regelingen voor toezicht en evaluatie;
 • Alle contractuele regelingen die nodig zijn voor de registratie van het financiële instrument, voor fondsenwerving, voor investeringen, leningen of verzekeringstechnieken en voor het beheer; de strategie voor investeringsbereidheid, inclusief methodologieën (bijv. training, coaching, mentoring, capaciteitsopbouw), hulpmiddelen en geplande acties om een ​​gestage en evenwichtige dealflow en duurzaamheid voor het financiële instrument te waarborgen;
 • De methoden, procedures of middelen (bijvoorbeeld voor due diligence, impactmeting en rapportage) die gezamenlijk door de partners worden toegepast om transactiekosten te verlagen en wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Budget

2 500 000 euro

 • Voor onderdeel A: tussen EUR 150 000 en EUR 200 000
 • Voor onderdeel B: between EUR 200 000 en EUR 250 000

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, kunnen de hoofdaanvrager, mede-aanvrager en gelieerde entiteit van elk type publieke of private entiteit zijn.

Info & contact

Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar: empl-vp-2019-015@ec.europa.eu

De volledige call kan ook in bijlage gevonden worden. 

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Read more
Follow us