U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Transaction cost support for social enterprise finance

Deadline

Code

VP/2018/017

Doelstellingen

Het doel van de call is om de social enterprise finance-markt te ontwikkelen. Het zal risicokapitaalinvesteringen onder EUR 500.000 katalyseren die anders niet zouden plaatsvinden op het gebied van sociale financiering, door transactiekosten verbonden aan deze investeringen te ondersteunen. Dit ondersteuningsprogramma voor transactiekosten neemt de vorm aan van een subsidie en kan worden gecombineerd met financiële instrumenten als middel om de mismatch van benodigde en duurzame ticketgroottes aan te pakken.

De subsidie is bedoeld voor financiële intermediairs die langetermijninvesteringen in risicokapitaal aangaan in ticketmaten van minder dan EUR 500.000 in de vorm van aandelenkapitaal, hybride kapitaalinstrumenten of hybride financiering (zie bijlage II voor een glossarium) voor sociale ondernemingen in de EaSI deelnemende landen9. Het zal dienen om de transactiekosten voor deze kleine beleggingstickets te verlagen en zo een marktfalen in de financiële markt voor sociale ondernemingen helpen overwinnen.

Budget

Het totale budget voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep wordt geschat op 3 000 000 EUR.
De aangevraagde EU-subsidie moet indicatief tussen 300 000 en 1 miljoen EUR zijn.

80% co-financiering

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moet de hoofdaanvrager, mede-aanvrager en geaffilieerde entiteit:
1. Een beleggingsfonds, een Fund-of-Funds, een special purpose vehicle, in welke vorm dan ook, gevestigd of nog te vestigen
In dit geval zijn er 2 opties:

 • De juridische entiteit van het beleggingsfonds, het Fund-of-Funds of het Special Purpose Vehicle kan een aanvrager zijn.
 • Of de (toekomstige) beheerder van het beleggingsfonds, van het Fund-of-Funds of het special purpose vehicle (gevestigd of nog te vestigen) kan aanvrager zijn. Om twijfel te voorkomen, moet de (toekomstige) manager al een gevestigde en geregistreerde rechtspersoon zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

2. Een (mede) investeringsregeling in ongeacht welke vorm (inclusief beheerde rekeningen en andere soorten contractuele regelingen) die is of zal worden vastgesteld.

In dit geval moet de (toekomstige) beheerder van de (co-) investeringsregeling / de beheerde rekeningen aanvrager zijn of moeten de partijen van de (toekomstige) contractuele regelingen aanvragers zijn (in een consortium).
De (toekomstige) manager of de partijen (aanvrager of hoofdaanvrager en mede-indieners) van de (toekomstige) subsidieovereenkomst moeten al bij het indienen van de aanvraag zijn gevestigd en geregistreerde rechtspersonen.

Info & contact

Lees de call.

Vragen?

EU-contact: empl-vp-2018-017@ec.europa.eu

Vlaams contact: Virginie Vaes, virginie.vaes@werk.belgie.be, 02 233 46 83

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Read more
Follow us