U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges: follow-up project

Deadline

Code

SC5-23-2019

Inleiding

Op natuur gebaseerde oplossingen (NBS) hebben een hoog - maar grotendeels onbenut - potentieel voor het leveren van meerdere ecosysteemdiensten (zoals koolstofvastlegging, bodem- en waterretentie en -zuivering, bestuiving, verhoogd menselijk welzijn ...) om verschillende maatschappelijke uitdagingen aan te gaan met een systemische en innovatieve aanpak. Een effectief en zelfvoorzienend multi-stakeholderplatform dat dialoog, interacties, kennis en informatie-uitwisseling, samenwerking en denk-en-do-tanks bij relevante belanghebbenden bevordert, is nodig om het gebruik van natuurgebaseerde oplossingen en snelheid te ondersteunen en te bevorderen up-take van de markt. Belanghebbenden zijn onder meer: ​​wetenschap, beleid, administratie, het bedrijfsleven (inclusief het mkb), de samenleving (inclusief NGO's, maatschappelijke organisaties en burgers waar nodig), publieke en particuliere investeerders.

De oprichting van een dergelijk platform wordt momenteel uitgevoerd door ThinkNature, met de steun van Oppla en Biodiversa. ThinkNature is een doorlopende CSA die wordt gefinancierd onder SC5 WP 2016 en die eind 2019 moet worden beëindigd. Het Oppla-portaal ontwikkelt zich als de EU NBS-kennisrepository en ondersteunt de toegang tot, delen en marketing van natuurgebaseerde kennis van oplossingen, waaronder NBS-projecten die door de EU worden gefinancierd .

Doelstellingen

De actie moet gericht zijn op voortbouwen op de prestaties van ThinkNature en verder ontwikkelen en consolideren van een effectieve en zelfvoorzienende EU-gemeenschap van innovators en praktijkmensen en think-and-do-tanks om het ontwerp, de ontwikkeling, replicatie en opschaling van op de natuur gebaseerd te bevorderen oplossingen op Europese en mondiale schaal.

De actie moet, op basis van een doorlopende en strategisch gestuurde stakeholderdialoog, uitwisseling van praktijken en ervaringen en uitwisseling van expertise met betrekking tot de verschillende sociale, economische, financiële, ecologische, educatieve, institutionele, regelgevende en culturele NBS-relevante aspecten, over meerdere schalen (lokaal, regionaal, nationaal en EU):

 • verder ontwikkelen en onderhouden van een online open source belanghebbendenplatform dat de interacties zou vergemakkelijken;
 • een bedrijfsplan ontwikkelen om zo'n platform financieel zelfvoorzienend te maken;
 • specifieke domeinen en prioriteiten identificeren waar verder onderzoek en innovatie nodig is voor op de markt te brengen, op de natuur gebaseerde oplossingen;
 • NBS-hubs oprichten en communicatie- en outreach-campagnes en reguliere evenementen in alle lidstaten organiseren, waar passend met internationale netwerken en milieu-communicatoren en gericht zijn op alle betrokken belanghebbenden, inclusief de wetenschappelijke gemeenschap, in de algehele NBS-waardeketen;
 • de clustering van lopende en komende door de EU gefinancierde, op natuur gebaseerde oplossingen, relevante onderzoeks- en innovatieprojecten en andere EU- of nationale initiatieven te vergemakkelijken;
 • de Europese Commissie helpen bij het organiseren van workshops over wetenschapsbeleid en het opstellen van briefings en bijdragen aan het EU-beleid met betrekking tot natuur, milieu, klimaat, water, enz. Passende links met andere relevante beleidsplatforms zoals Climate-ADAPT en BISE moet worden gewaarborgd;
 • richtlijnen ontwikkelen voor professionals met de modernste NBS-ontwerppraktijken, -protocollen en -standaarden;
 • faciliteren van de ontwikkeling en mainstreaming van NBS-gerelateerde professionele training en de opname van NBS in high-education curricula (zoals, bijvoorbeeld, NBS voor architecten en stedenbouwkundigen; ecosysteemdiensten voor ingenieurs, etc.), en Masters;
 • internationale samenwerking bevorderen met belangrijke strategische internationale partners;
 • voorstellen behandelen alle bovenstaande punten. Het platform moet ervoor zorgen dat alle bewijsmateriaal, gegevens en informatie toegankelijk zijn via het Oppla-portaal.

Budget

2 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaamse Contactpersoon:

Bij vragen kan u terecht bij ncpflanders via info@ncpflanders.be of 02 550 15 60. 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Read more
Follow us