U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

LIFE 2018 - Call for proposals for Preparatory Projects

Deadline

Inleiding

In het kader van het LIFE 2018-programma staat een call for proposals over. Het gaat hier over voorbereidende projecten in de subprogramma's "milieu".

Doelstellingen

Voorbereidende projecten pakken specifieke noden voor de ontwikkeling en implementatie van EU-wetgeving en -beleid over klimaat en milieu.Dit jaar staat de call enkel open onder het subprogramma "milieu".

Volgende thema's komen in aanmerking:

 1. Begrazing voor ter preventie van natuurbrand, dienstverlening aan een ecosysteem, natuurbehoud en landschapsbeheer 
 2. Ondersteuning van plannen rond luchtkwaliteit onder Richtlijn 2008/50/EC 
 3. "Betere ondersteuning naar een cirulaire economie" voor netwerken die bezig zijn met innovatie, voor regionale en klimatologsiche agentschappen, voor filantropische organisaties en actoren op de financiële markt
 4. Ondersteuning voor acties rond biodiversiteit overzeese gebieden (BEST-initiatief)
 5. Capaciteitsopbouw voor organisaties die KMO's ondersteunen. Hen helpen om hun diensten rond voor KMO's in een circulaire economy, efficiënt gebruik van hulpbronnen en ecologisch innovatie verder uit te bouwen

Budget

Per thema werd een budget vast gelegd: 

 1. Begrazing voor ter preventie van natuurbrand, dienstverlening aan een ecosysteem, natuurbehoud en landschapsbeheer: € 500.000
 2. Ondersteuning van plannen rond luchtkwaliteit onder Richtlijn 2008/50/EC:  €1 000 000
 3. "Betere ondersteuning naar een cirulaire economie" voor netwerken die bezig zijn met innovatie, voor regionale en klimatologsiche agentschappen, voor filantropische organisaties en actoren op de financiële markt: 3 projecten elk, samen maximum 350 000
 4. Ondersteuning voor acties rond biodiversiteit overzeese gebieden (BEST-initiatief): €1 800 000
 5. Capaciteitsopbouw voor organisaties die KMO's ondersteunen. Hen helpen om hun diensten rond voor KMO's in een circulaire economy, efficiënt gebruik van hulpbronnen en ecologisch innovatie verder uit te bouwen: €500 000

 

 

Begunstigden

Voorbereidende projecten dienen specifieke doelen voor de ontwikkeling en implentatie van EU wetgeving en beleid op vlak van klimaat en milieu.

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier. 

Of contacteer de vlaamse contactpersoon voor LIFE: Els Martens via els.martens@vlaanderen.be  of 0478 551256 

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

LIFE:

 • Is katalysator voor de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, en voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, biodiversiteit en ecosystemen
 • Verbetert de handhaving en implementatie van het Europese milieu- en klimaatbeleid, dient als katalysator voor milieu- en klimaatdoelstellingen en de integratie van deze doelstellingen in andere EU-beleidsdomeinen en in de werking van de publieke en private sectoren
 • Ondersteunt milieu- en klimaatbeheer en betrokkenheid van het middenveld en lokale actoren 
 • Ondersteunt de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma.

Doelstellingen

Subprogramma’s:

1. Milieu:

 • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: water inclusief marien milieu, afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen met inbegrip van bodem en bossen, groene kringloopeconomie, milieu en gezondheid, luchtkwaliteit en emissies met inbegrip van het stedelijke milieu
 • Natuur: uitvoering van habitat- en vogelrichtlijn
 • Biodiversiteit: uitvoering van EU-biodiversiteitstrategie 2020 
 • Milieubeleid, -bestuur en informatie: campagnes in overeenstemming met prioriteiten van het zevende milieuactieplan, controle en maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving te bevorderen en ondersteuning van informatiesystemen voor de uitvoering van milieuwetgeving.

2. Klimaatactie:

 • Mitigatie van de klimaatverandering
 • Aanpassing aan de klimaatverandering
 • Klimaatbeheer en informatie

Soorten projecten:

 • Proefprojecten
 • Demonstratieprojecten
 • Bestepraktijkprojecten
 • Geïntegreerde projecten
 • Projecten voor technische bijstand (enkel voor contactpunten)
 • Projecten capaciteitsopbouw (beperkt aantal landen - niet voor België)
 • Voorbereidende projecten (voorbereiding projecten klimaatbeleid) 
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten

Twee financiële instrumenten

 • Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE): leningen via banken in de EU-lidstaten voor projecten die de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie van de lidstaten ondersteunen.
 • Natural Capital Financing Facility voor projecten in
  • ecosysteemdiensten
  • groene infrastructuur
  • offsets voor biodiversiteit
  • investeringen voor innovatieve pro-biodiversiteit
  • commerciële activiteiten m.b.t. adaptatie aan klimaatverandering

Budget

Het LIFE programma beschikt over een budget van 3,5 miljard euro.

 • Milieu: 2,592 miljard euro en
 • Klimaatactie: 864,2 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het LIFE programma?

 • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het LIFE programma?

 • EU-lidstaten,
 • landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte,
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun en van het Europees Nabuurschapsinstrument,
 • landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap.

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Meer lezen 
www.ec.europa.eu/environment/life  
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm

Read more
Follow us