U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

LIFE: Calls for Proposals to finance "Traditional Projects" under the LIFE sub-programme for Climate Action

Deadline

Inleiding

Calls in het kader van het LIFE-programma staan opnieuw open. Deze call is een oproep voor projecten die vallen onder de subcategorie "klimaatactie".

Doelstellingen

LIFE Climate Change Mitigation (subprogramma klimaatactie) zal goede praktijken, piloot- en demonstratieprojecten financieren die: 

 • bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
 • bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving van de Unie inzake mitigatie van klimaatverandering, inclusief mainstreaming op alle beleidsterreinen, met name door het ontwikkelen, testen en demonstreren van beleids- of managementbenaderingen, beste praktijken en oplossingen voor de matiging van de klimaatverandering; 
 • kennis verbeteren voor de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, evaluatie en implementatie van effectieve maatregelen en maatregelen ter beperking van de klimaatverandering en die het vermogen vergroten om die kennis in de praktijk toe te passen; 
 • de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde benaderingen, zoals voor strategieën voor de beperking van de klimaatverandering en actieplannen, op lokaal, regionaal of nationaal niveau vergemakkelijken; 
 • bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten voor de beperking van de klimaatverandering die geschikt zijn om te worden gerepliceerd, overgebracht of geïntegreerd.

 LIFE Climate Change Adaptation (subprogramma klimaatactie) zal goede praktijken, piloot- en demonstratieprojecten financieren die:

 • bijdragen aan het ondersteunen van inspanningen die leiden tot een grotere veerkracht tegen klimaatverandering; 
 • bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het EU-beleid inzake aanpassing aan de klimaatverandering, inclusief mainstreaming op alle beleidsterreinen, met name door het ontwikkelen, testen en demonstreren van beleids- of managementstrategieën, beste praktijken en oplossingen voor aanpassing aan de klimaatverandering, inclusief waar passend ecosysteem- gebaseerde benaderingen; 
 • kennis verbeteren voor de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, evaluatie en implementatie van effectieve maatregelen en maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering, waarbij, waar van toepassing, prioriteit wordt gegeven aan degenen die een ecosysteembenadering hanteren, en het vermogen om die kennis in de praktijk toe te passen, te vergroten; 
 • de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde benaderingen bevorderen, zoals voor strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering en actieplannen, op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarbij in voorkomend geval de voorkeur wordt gegeven aan op ecosystemen gebaseerde benaderingen; 
 • bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten voor aanpassing aan klimaatverandering die geschikt zijn om te worden gerepliceerd, overgebracht of geïntegreerd.

 LIFE Climate Governance and Information (subprogramma klimaatactie) zal informatie, bewustmakings en verspreidingsprojecten financieren die: 

 • bewustmaking van klimaataangelegenheden bevorderen, waaronder het genereren van steun van het publiek en belanghebbenden voor de beleidsvorming van de Unie op het gebied van het klimaat, en het bevorderen van kennis over duurzame ontwikkeling; 
 • de communicatie, het beheer en de verspreiding van informatie op het gebied van het klimaat ondersteunen en het delen van kennis over succesvolle klimaatoplossingen en -praktijken vergemakkelijken, onder meer door samenwerkingsplatforms tussen belanghebbenden en opleiding te ontwikkelen; 
 • bevorderen en bijdragen tot een effectievere naleving en handhaving van de klimaatwetgeving van de Unie, met name door de ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken en beleidsbenaderingen te bevorderen.

Voor meer informatie over wat 'goede praktijken', 'pilootprojecten', 'demonstratie-projecten', 'informatieve, bewustmakings- en verspreidingsprojecten' precies inhouden, zie 'Begunstigden'

 

 

Budget

Er zijn geen minima of maxima vastgelegd voor LIFE-projecten.

Begunstigden

Traditionele projecten worden beschreven als:

 • Goede praktijken: gepaste, kost-effectieve en de allernieuwste technieken, methodes en strategieën.

 • Demonstratie-projecten: zetten acties, methoden en strategieën om in de praktijk, verspreiden ze en evalueren ze. De acties, methoden of strategieën zijn nieuw in hun specifieke context en kunnen eventueel ergens anders ook toegepast worden.

 • Pilootprojecten: gebruik van een techniek of methode die voordien nog nooit gebruikt of getest is. Ze bieden mogelijks nieuwe milieu- of klimatologische voordelen met zich mee ten opzichte van de al bestaand beste methode. Ze kunnen later dan ook ingezet worden op een grotere schaal en in vergelijkbare omstandigheden.

 • Informatieve, bewustmakings- en verspreidingsprojecten: ondersteunen de communicatie en verspreiding van informatie en bewustmaking over de onderwerpen van de subprogramma’s milieu en klimaatactie.

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier.

 Of contacteer de vlaamse contactpersoon voor LIFE: Els Martens via els.martens@vlaanderen.be  of 0478 551256 

 

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

LIFE:

 • Is katalysator voor de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, en voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, biodiversiteit en ecosystemen
 • Verbetert de handhaving en implementatie van het Europese milieu- en klimaatbeleid, dient als katalysator voor milieu- en klimaatdoelstellingen en de integratie van deze doelstellingen in andere EU-beleidsdomeinen en in de werking van de publieke en private sectoren
 • Ondersteunt milieu- en klimaatbeheer en betrokkenheid van het middenveld en lokale actoren 
 • Ondersteunt de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma.

Doelstellingen

Subprogramma’s:

1. Milieu:

 • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: water inclusief marien milieu, afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen met inbegrip van bodem en bossen, groene kringloopeconomie, milieu en gezondheid, luchtkwaliteit en emissies met inbegrip van het stedelijke milieu
 • Natuur: uitvoering van habitat- en vogelrichtlijn
 • Biodiversiteit: uitvoering van EU-biodiversiteitstrategie 2020 
 • Milieubeleid, -bestuur en informatie: campagnes in overeenstemming met prioriteiten van het zevende milieuactieplan, controle en maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving te bevorderen en ondersteuning van informatiesystemen voor de uitvoering van milieuwetgeving.

2. Klimaatactie:

 • Mitigatie van de klimaatverandering
 • Aanpassing aan de klimaatverandering
 • Klimaatbeheer en informatie

Soorten projecten:

 • Proefprojecten
 • Demonstratieprojecten
 • Bestepraktijkprojecten
 • Geïntegreerde projecten
 • Projecten voor technische bijstand (enkel voor contactpunten)
 • Projecten capaciteitsopbouw (beperkt aantal landen - niet voor België)
 • Voorbereidende projecten (voorbereiding projecten klimaatbeleid) 
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten

Twee financiële instrumenten

 • Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE): leningen via banken in de EU-lidstaten voor projecten die de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie van de lidstaten ondersteunen.
 • Natural Capital Financing Facility voor projecten in
  • ecosysteemdiensten
  • groene infrastructuur
  • offsets voor biodiversiteit
  • investeringen voor innovatieve pro-biodiversiteit
  • commerciële activiteiten m.b.t. adaptatie aan klimaatverandering

Budget

Het LIFE programma beschikt over een budget van 3,5 miljard euro.

 • Milieu: 2,592 miljard euro en
 • Klimaatactie: 864,2 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het LIFE programma?

 • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het LIFE programma?

 • EU-lidstaten,
 • landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte,
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun en van het Europees Nabuurschapsinstrument,
 • landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap.

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Meer lezen 
www.ec.europa.eu/environment/life  
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm

Read more
Follow us