U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

H2020 - Urban mobility:a cross-cutting challenge

Deadline

Code

(EIT-Urban-Mobility)

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van een KIC voor stedelijke mobiliteit is het zorgen voor een groener, inclusiever, veiliger en slimmer stedelijk mobiliteitssysteem.

 

Het thema is zeer relevant vanuit maatschappelijk en openbaar oogpunt. Het is ook zeer relevant vanuit een sociaaleconomisch perspectief, omdat het belangrijke economische sectoren omvat in termen van BBP en werkgelegenheid, zoals de automobielsector of de bouwsector. Stedelijke mobiliteit is bovendien gekoppeld aan strategieën voor milieubescherming en volledig ingebed in beleid van sociale integratie, locatie, huisvesting en stedenbouw.

 

Omdat stedelijke mobiliteit van nature systemisch is, zou een KIC op dit gebied veel mogelijkheden voor innovatie langs de innovatieketen kunnen bieden, zoals de ontwikkeling van multimodale vervoerssystemen en slimmere en duurzamere vervoersoplossingen.

 

Een KIC voor stedelijke mobiliteit is gebaseerd op een solide technologische en industriële basis en biedt mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten2, met name op het gebied van duurzame planning en eco-industrieën.

 

Bovendien zal de ontwikkeling van innovatieve modellen voor stedelijke mobiliteit ook profiteren van de sterke beleidsaandacht en steun waar deze thematische prioriteit van profiteert. Bovendien kunnen deze innovatieve stedelijke modellen een wereldwijde impact hebben als ze als best practices worden overgebracht naar de massaal groeiende stedelijke conglomeraten in andere delen van de wereld, vooral in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

Een KIC op dit gebied zal stedelijke mobiliteit en stedelijke vervoersplanning in de bredere context van duurzame stadsplanning en ruimtelijke ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau plaatsen. De KIC zou dus het voordeel hebben dat hij op een multidisciplinair en sectoroverschrijdend gebied werkt en bijdraagt ​​tot het overwinnen van de huidige niveaus van organisatorische fragmentatie waarmee de sector wordt geconfronteerd. Het zou de gelegenheid creëren om een ​​nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen overheidsinstanties (voornamelijk op lokaal, regionaal niveau), lokale verenigingen en de particuliere sector (zoals ontwikkelaars en infrastructuuractoren), onderzoeksinstituten en universiteiten (integratie van de kennisdriehoek).

 

Door partners van wereldklasse samen te brengen in nieuwe configuraties krijgt de KIC op het gebied van stedelijke mobiliteit de mogelijkheid bestaande middelen te optimaliseren en de zakelijke kansen die door deze nieuwe waardeketens worden gecreëerd, te benutten.

 

De KIC voor stedelijke mobiliteit zal zich richten op die activiteiten van de innovatiedriehoek die kunnen profiteren van aanvullende EU-steun, met name via het EIT. In werkelijkheid zal de belangrijkste toegevoegde waarde van een KIC op dit gebied zijn rol zijn bij de integratie van de drie delen van de kennisdriehoek en bij het brengen van systeemverandering in de manier waarop de innovatiespelers samenwerken. Evenzo zal KIC-aandacht voor mensgerichte innovatie, die studenten, onderzoekers en ondernemers centraal stelt in de KIC-inspanningen, van fundamenteel belang zijn om de hierboven geschetste uitdagingen aan te pakken. Bijgevolg zal er een sterke nadruk liggen op onderwijs / opleiding, ondernemerschap en inzet van resultaten, b.v. ontwikkeling van vaardigheden en kennis van professionals in stadsvervoer in lokale en regionale administraties (permanente educatie / uitwisselingsprogramma's voor personeel / beroepsopleiding), voorstellen van specifieke hoger onderwijsprogramma's in stedelijke mobiliteit (zomerscholen / uitwisselingsprogramma's), met succes innoverende vervoersconcepten naar de markt (ondersteuning van spin-offs en start-ups van universiteiten en onderzoeksinstellingen, enz.).

 

Bovendien zou het concept van colocatie kunnen worden versterkt binnen een KIC die zich op dit thema concentreert, aangezien dit thematisch gebied uiteraard een sterke lokale en regionale dimensie heeft.

Begunstigden

 • de voorgestelde KIC moet ten minste drie in 2002 gevestigde onafhankelijke partnerorganisaties omvatten uit ten minste drie verschillende lidstaten;
 • ten minste twee derde van de partnerorganisaties die de voorgestelde KIC vormen, zijn gevestigd in lidstaten;
 • de voorgestelde KIC omvat ten minste één instelling voor hoger onderwijs en één particuliere onderneming;
 • het voorstel moet worden ingediend door een partnerschap met maximaal 50 partners.

Info & contact

Alle informatie en documenten vindt u terug op het deelnemersportaal.

Vlaamse Contactpersoon:

Voor Horizon 2020 informatie kan u terecht bij NCP Flanders – vragen kunnen gesteld worden aan de betrokken adviseur van het team of via de algemene contactgegevens info@ncpflanders.be  - 02/550 15 60

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us