U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

ESF: GTI Kempen

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep is gebaseerd op de doelstellingen uit het streekpact (2013-2018) en DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen).Het Streekpact Kempen formuleert onderstaande doelstellingen:

 • Ondernemen, innoveren en internationaliseren
 • Leren en werken in eigen streek
 • Ruimte on te ondernemen in een vlot bereikbare regio
 • Welzijn en zorg voor elke kempenaar
 • Groene en duurzame Kempen

De acties binnen deze oproep richten zich op de realisatie van concrete tewerkstellingsbevorderende initiatieven.

Het gaat om bijzondere acties en/of trajecten die worden opgezet voor

 • mensen met een leefloon of personen die recht hebben op een equivalent leefloon
 • vluchtelingen
 • personen met een arbeidsbeperking, mits correcte certificering vooraf aan instap in het project

Budget

Het totale oproepbudget bedraagt 113.102,61 euro ESF. Deze subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds stemt overeen met maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. De minimaal resterende 60% dient als cofinanciering te worden gerapporteerd door de indiener.

Begunstigden

Deze oproep is gericht aan de intermediaire dienstverleners naar werkzoekenden (incl. opleidingsverstrekkers), OCMW's en organisaties actief op het vlak van sociale inclusie in de kempen, meer specifiek de centrumregio Turnhout.

Info & contact

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

De oproep wordt opengesteld op 27/10/2016 en staat open tot en met 24/11/2016. Uiterlijk op 20/12/2016 beslist het ESF over de goedkeuring van het project.De projecten kunnen van start gaan op 1/01/2017 en kunnen lopen tem 31/12/2018.

Meer informatie: http://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/gti-kempen

Contactpersonen

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Read more
Follow us