U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europarlementsleden steunen rapporteur Revault d'Allonnes Bonnefoy's ontwerpverslag over de herziening van de Eurovignetrichtlijn

22 January 2018 - door Simon De Wachter

De Eurovignetrichtlijn 1999/62/EG wordt herzien. Het ontwerpverslag van de TRAN rapporteur kon op veel steun rekenen van haar collega Europarlementsleden. Ze stelt een meer ambitieuze versie voor van de herziene Eurovignetrichtlijn, die helemaal lijkt te gaan met de doelstelling zoals voorgesteld door de Commissie en is gebaseerd op de beginselen "de gebruiker betaalt" en "de vervuiler betaalt".

De Eurovignetrichtlijn 1999/62/EG wordt herzien. Dit ontwerpverslag voor een herziene Eurovignetrichtlijn maakt deel uit van het eerste mobiliteitspakket dat de Europese Commissie op 31 mei heeft gepresenteerd.

Europarlementsleden steunen rapporteur Revault d'Allonnes Bonnefoy's ontwerpverslag over de herziening van de Eurovignetrichtlijn

Ontwerpverslag rapporteur

Hoewel het voorstel van de Commissie probeert het tijdgebonden vignetsysteem te stoppen en de lidstaten aanmoedigt om te kiezen voor een tolsysteem op basis van afstand, presenteert rapporteur Revault d'Allonnes Bonnefoy een meer ambitieuze versie in haar ontwerpverslag, die helemaal lijkt te gaan met de doelstelling zoals voorgesteld door de Commissie en is gebaseerd op de beginselen "de gebruiker betaalt" en "de vervuiler betaalt".

Het ontwerpverslag bestaat uit 78 amendementen op het Commissievoorstel. De termijn voor amendementen op het ontwerpverslag is vastgesteld op 21 februari.

De belangrijkste bijdragen aan het Commissievoorstel volgens de rapporteur zijn:

  • De tolheffingen, die het huidige systeem van vignetten zouden vervangen, zouden op afstand zijn gebaseerd.
  • Bovendien zou elke vorm van discriminatie tussen verschillende categorieën weggebruikers worden geëlimineerd, ook in het toepassingsgebied van de richtlijn van lichte voertuigen (LDV's) en motorfietsen, naast de reeds aanwezige zware vrachtwagens (HDV's). Het enige verschil dat tussen verschillende voertuigen overblijft, zou gebaseerd zijn op het niveau van hun milieu-impact.
  • Het ontwerpverslag heeft ook tot doel een hoger niveau van transparantie te bereiken bij het gebruik van de door de lidstaten geheven inkomsten. Om dit te doen, zou elke lidstaat worden gevraagd onafhankelijke autoriteiten aan te wijzen die toezicht zouden houden op het gebruik van de inkomsten die voortkomen uit tolheffing op de weg.
  • Tot slot legde de rapporteur uit dat wegennetten die onder een infrastructuurheffing vallen ook een hoog niveau van verkeersveiligheid moeten bieden, samen met alle nodige infrastructuurvoorzieningen, zoals veilige en beveiligde parkeerterreinen, om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de verordening inzake rust- en rijtijden.

Bespreking met Europarlementsleden

Op maandag 22 januari betuigde een meerderheid van de leden van het Europees Parlement in de transportcommissie van het Europees Parlement hun steun aan de ontwerpverslag van Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy over de herziening van de richtlijn 1999/62/EG.

Georges Bach (EPP, Luxemburg) feliciteerde de rapporteur met haar zeer ambitieuze tekst. Ondanks enkele meningsverschillen en vragen, vooral met betrekking tot secundaire routes en kortingen voor reguliere gebruikers, zei hij dat hij vertrouwen had in de mogelijkheid om een ​​compromis te bereiken.

Pavel Telička (ALDE, Tsjechische Republiek), sprekend namens Dominique Riquet (ALDE, Frankrijk), was ook blij met de kwaliteit van het ontwerpverslag.

Peter van Dalen (ECR, Nederland) uitte enkele bedenkingen bij de uitbreiding van de reikwijdte van de huidige richtlijn en de beveiliging van parkeerplaatsen op de snelweg.

Alleen MarieChristine Arnautu (ENF, Frankrijk) en Jacqueline Foster (ECR, VK) hebben enige krachtige kritiek geleverd op het voorstel en het ontwerpverslag, met name in verband met het subsidiariteitsbeginsel.

Eddy Liegeois, het hoofd van de eenheid van directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer (DG MOVE) bij de Europese Commissie, werd uitgenodigd om te reageren en hij feliciteerde de rapporteur en wees erop dat dit voorstel beter was dan het voorstel van zijn eigen instelling.

Ondanks een aantal voorbehouden van eurosceptische politieke krachten, wordt verwacht dat de besprekingen tussen de schaduwrapporteurs en de verschillende fracties met het oog op de ontwikkeling van een compromis in de komende paar maanden in een kalme sfeer zullen plaatsvinden.

Volgende stappen

De termijn voor het amenderen van het ontwerpverslag is vastgesteld op 21 februari. Europarlementsleden van de TRAN commissie bespreken de ingediende amendementen vervolgens op 25 april.

De slotbesprekingen over het ontwerpverslag en de ingediende amendementen zullen dan plaatsvinden op 14 mei, voorafgaand aan de stemming, gepland voor 15 mei.

Zodra zowel het Europees Parlement als de Raad hun standpunt over het voorstel hebben afgerond, kunnen informele onderhandelingen (trialogen) tussen de twee instellingen beginnen met het doel om een akkoord in eerste lezing te bereiken. Elk daaruit voortvloeiend compromis zou dan door het Europees Parlement in de plenaire vergadering en vervolgens door de Raad moeten worden goedgekeurd.

Meer weten

Lees het ontwerpverslag van rapporteur Revault d'Allonnes Bonnefoy van de TRAN commissie.

Op OEIL vindt u alle documenten met betrekking tot dit dossier.

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us