U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

EFRO: Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen - GTI West-Vlaanderen

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 2 – Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan - GTI West-Vlaanderen Om de resultaatgerichtheid (gericht op CO2-reducties) en effectiviteit te bevorderen richt deze specifieke doelstelling zich op steden en gemeenten die een stedelijk of gemeentelijk klimaatplan hebben opgesteld. EFRO-steun is enkel mogelijk voor steden en gemeenten die zijn toegetreden tot de Burgemeesterconvenanten (Covenant of Mayors) EN die beschikken over een goedgekeurd klimaatplan (Sustainable Energy Action Plan of SEAP). Omliggende steden en gemeenten die eventueel bij het project worden betrokken, moeten evenwel niet noodzakelijk al over een SEAP beschikken. Door te vertrekken van deze bestaande gemeentelijke/stedelijke klimaatplannen kan er ook sneller resultaat worden geboekt en kaderen de projecten in een consistent plan. Vermits elke vervoerswijze zijn plaats heeft in een ideaal milieuvriendelijk vervoerssysteem zijn geïntegreerde projecten die kaderen in een stedelijk klimaatplan, waarbij het ene op het andere aansluit, ideaal. De uit te werken projecten zullen voor een groot deel bestaan uit uit te bouwen infrastructuur en het voorzien van de nodige incentives en sensibilisering. Steden zijn knooppunten van verschillende vervoersmodi (trein, bus, gewestwegen, …) en zijn tevens een concentratiepunt van heel wat gespecialiseerde dienstverlening op het vlak van onderwijs, zorg, tewerkstelling, cultuur, enz. Meer landelijke gebieden zijn vaak op de stad aangewezen voor deze dienstverlening. Een duurzaam mobiliteitssysteem dat inspeelt op deze relaties is dan ook essentieel, niet alleen om de leefbaarheid te verbeteren, maar ook om de toegankelijkheid van dienstverlening voor iedereen te kunnen garanderen. Samenwerking met de omringende gemeenten bij de uitvoering van projecten voor deze investeringsprioriteit wordt daarom aanbevolen. In de eerste plaats kijken we hier naar het personenverkeer, aangezien dit goed is voor een aandeel van 46% in de huidige CO2-emissies (in 2010) van de niet-ETS sector transport. Naast personenverkeer moet er gekeken worden naar acties die ook de CO2- emissie van goederenvervoer kunnen verlagen. Specifiek denken we hierbij aan verdere uitwerking van multimodaal goederenverkeer (spoor, water,…). Ook nieuwe logistieke concepten kunnen worden gedemonstreerd. Voorkeur wordt gegeven aan:

  • Projecten in kader van een duurzame stedelijke distributie;
  • Projecten inzake multimodaal transportsysteem;
  • Pilootprojecten inzake slimme transportsystemen;
  • Projecten die de randvoorwaarden voor groene mobiliteit verbeteren, bvb gericht op het toegankelijker maken van openbaar vervoer (door bv oplossingen te voorzien voor voor- en natraject), de uitbouw van fiets- en voetgangersvoorzieningen, … .

 Bij deze oproep horen verder nog specifieke aandachtspunten:

  • Het project moet inpasbaar zijn in West Deal en de startnota van de GTI WestVlaanderen. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (zie aanvraagformulier – link met het beleid).
  • In het bijzonder in het raam van deze oproep dient het project te voldoen aan de bepalingen inzake projecten categorie 1 van de startnota en duidelijke invulling te geven aan het projectenkader West Deal², onderdeel van de startnota.
  • Het project dient bij te dragen tot de output - en resultaatsindicatoren (zie 4. Indicatoren). 

 GTI West-Vlaanderen Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in hetinstrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. De GTI West-Vlaanderen speelt in op de specifieke sociaal – economische en territoriale uitdagingen in de provincie. Om deze problemen het hoofd te bieden, werd het strategische plan West Deal uitgewerkt, dat de basisvoorwaarden wil helpen ontwikkelen voor een duurzame economische transformatie. West Deal vormt het inhoudelijke kader van de GTI West-Vlaanderen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 3 april 2015. Binnen het EFRO-programma werd 20,9 miljoen euro (gespreid over Prioriteit 1, 2 en 3) voorzien voor de GTI West-Vlaanderen. De startnota GTI West-Vlaanderen werd gevalideerd door de GTI-stuurgroep op 16 oktober 2015 en ter kennis gegeven aan het Comité van Toezicht op 17 november 2015. Projectvoorstellen in het kader van deze oproep dienen tevens te kaderen binnen de hierin vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering. De betrokken documenten zijn terug te vinden op www.efro.be

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit, te worden bevestigd. Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep word een budget voorzien van 1.800.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

Alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/98_-_efro_oproep_gti_west-vl_p3_sd2.pdf : oproepfichehttp://www.agentschapondernemen.be/artikel/praktische-gidsen-en-sjablonen: praktische gidsen 

Contact in West-Vlaanderen: 

Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, ellen.cardoen@west-vlaanderen.be (tel.050/40.31.72)

Centraal Programmasecretariaat:

Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brusselwouter.borremans@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.38.32)liezelotte.deschrijvere@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.37.23)erik.degendt@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.27.22)

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us