U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

EFRO: Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 1: Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau - GTI West-Vlaanderen Binnen deze specifieke doelstelling wordt voornamelijk de daling van de CO2 uitstoot door toename van bijna-energieneutrale bestaande residentiële gebouwen (inclusief sociale huisvesting), en verhoging van kennis en verspreiding van innovatieve duurzame bouwtechnieken (sensibilisering, demonstratie en samenwerking) beoogd. Dit dient in het bijzonder te gebeuren door:

 • concrete investeringen in de sociale woningbouw tot BEN (Bijna Energie Neutraal) niveau;
 • het verhogen en dissemineren van kennis van innovatieve duurzame bouwtechnieken gericht op energie-efficiëntie;

Deze oproep focust zich uitsluitend op concrete investeringen in de sociale woningbouwtot BEN. In Vlaanderen is er momenteel geen officiële definitie van bijna energieneutraal bij renovatie. Binnen het Renovatiepact wordt echter een coherent actieplan uitgevoerd dat, in een korte-, halflange- en langetermijnperspectief, leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervanoptimaliseert tot het bijna-energieneutraal niveau. Het maatregelenpakket dat hiervan de uitwerking vormt zal worden opgenomen als voorwaarden waaraan EFRO-projecten dienen te voldoen (2.2 Oproepspecifieke modaliteiten). De sociale huisvestingssector is een belangrijke, zo mogelijk, de grootste bouwheer in Vlaanderen. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het aanbieden van energie-efficiënte woningen. De energiekosten kunnen bij sociale huurders een groot aandeel uitmaken van de totale woonlast. Anderzijds moeten sociale woningen betaalbaar blijven. Met de beperkte beschikbare budgetten moeten verschillende beleidsdoelstellingen verzoend worden: voldoende sociale woningen aanbieden, het bestaande patrimonium energiezuinig renoveren en nieuwbouw realiseren die voldoen aan de strengere energieprestatie-eisen. De sector is lang een voorloper geweest op het gebied van energiezuinig en kwalitatief bouwen. De steeds strengere wettelijke eisen wegen echter op de bouwbudgetten. Als de sociale woningbouw haar voorbeeldfunctie wil behouden, moeten de SHM’s aangepaste ondersteuning ontvangen. Uit een enquête bij de SHM’s (2012) blijkt dat er circa 6300 eengezinswoningen en 9700 appartementen aan een grondige renovatie toe zijn. Via EFRO financiering kan het mogelijk gemaakt worden om hierbij voor een aantal projecten verder te gaan dan de klassieke renovatie en vernieuwbouw (via het reguliere renovatiebudget dat SHM’s ontvangen van de Vlaamse overheid in de vorm van renteloze leningen) en het BEN-niveau te bereiken. Dit is complementair met het Vlaamse beleid waar reeds ingezet wordt op demonstratieprojecten voor energiezuinige sociale woningen in nieuwbouw, met EFRO kan voor het segment renovatie doorgedreven energie-efficiëntie aangetoond worden en kan gezocht worden naar manieren om de meerkost hiervan te drukken zodat dit op termijn haalbaar wordt op grote schaal. 

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit, te worden bevestigd. Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 4.000.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

Alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/efro_oproep_p3_sd1_-… Provinciale EFRO-contactpunten :

Stedelijke EFRO-contactpunten :

 • Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Steven.Sterkx@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.92)
 • Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@stad.gent (tel. 09/266.53.28)

Centraal Programmasecretariaat

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Doelstellingen

Op basis van de strategie ‘Vlaanderen in actie - Pact 2020’ en het Vlaamse Hervormingsprogramma koos Vlaanderen voor volgende prioriteiten voor het EFRO-programma:

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • Versterken van de capaciteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie, en het bevorderen van expertisecentra
 • Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoek en innovatie, met living labs en demonstratieprojecten

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

 • Meer ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s en internationalisering van bedrijven. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Resultaat? Meer start-ups, spin-offs, spin-outs en spin-ins.

Prioriteitsas 3 - Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Vlaanderen wil minder broeikasgasemissies, en meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dus dient u onder deze prioriteitsas projecten in rond:

 • Energie-efficiëntie, slim energiebeheer, en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector
 • Koolstofarme strategieën in steden en landelijke gebieden – ook projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit komen in aanmerking
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen 
 • Productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Prioriteitsas 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Alleen Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor deze prioriteit. U dient projectvoorstellen in rond:

 • Investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering
 • Verbetering van het stadsmilieu, opwaardering van steden, sanering
 • Ontsmetting van oude bedrijfsterreinen, vermindering van luchtvervuiling en lawaai 
 • Achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en rurale gebieden

Prioriteitsas 5 – Technische bijstand

Deze financiering gaat naar het programma- en projectbeheer, en de werking van het programmasecretariaat. Voor drie Vlaamse gebieden stelde de Vlaamse overheid een aparte strategie op: de geïntegreerde territoriale investeringen voor Limburg, Kempen en West-Vlaanderen.

Budget

Het totale budget van het EFRO-programma (in Vlaanderen) bedraagt 430 miljoen euro.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Robert Daniëls

robert.daniels@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

Meer lezen

www.efro.be

ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Read more
Follow us