U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

CEF2 Energy - Cross-border renewable energy preparatory studies

Deadline

Code

CEF-E-2022-CBRENEW-PREPSTUDIES

Inleiding

Voorbereidende studies in de zin van artikel 7, lid 3, van de CEF-verordening bieden steun aan zowel EU-lidstaten als particuliere projectontwikkelaars om samenwerkingsideeën te bevorderen, een impuls te geven aan de betrokken belanghebbenden en zo een reeks CB RES-projecten op te zetten. Zij bieden specifieke steun aan het project voordat het de status van CB-brandstof krijgt.

Het doel van de steun voor voorbereidende studies is de obstakels weg te nemen die in het verleden de voortgang van samenwerkingsprojecten hebben verhinderd, zoals onzekerheid over de verdeling van kosten en baten tussen de betrokken lidstaten of de bijkomende complexiteit van het opzetten van grensoverschrijdende steun.

Aanvragen in verband met voorbereidende studies moeten voldoen aan de CEF-verordening en aan de specifieke voorwaarden van deze oproep.

In aanmerking komen voorstellen die bijdragen tot de ontwikkeling van de toekomstige CB RES-projectopwekking in een van de RES-technologieën als omschreven in artikel 2 van de RED II-richtlijn.

Projecten die bijdragen tot de doelstellingen van REPowerEU en de initiatieven die als onderdeel van het REPowerEU-plan vanaf mei 2022 zijn aangekondigd, zijn bijzonder relevant voor de oproep. Dit geldt voor projecten die in overeenstemming zijn met de EU-strategie voor zonne-energie en het Europees initiatief voor zonnedaken en zouden bijdragen tot de REPowerEU-doelstelling van meer dan 320 GW nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche zonne-energie tegen 2025 en bijna 600 GW tegen 2030. Relevant zouden ook projecten zijn die hernieuwbare waterstof versnellen als vervanging van aardgas, kolen en olie in moeilijk te ontkolen industrieën en vervoer, en bijdragen tot het REPowerEU-streefcijfer van 10 miljoen ton binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof.

Een studie in de zin van artikel 7, lid 3, kan worden opgezet als een pre-haalbaarheidsstudie. De financiering kan ook worden gebruikt voor technische, economische of juridische ondersteuning bij het opzetten of bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking met als doel het beste projectconcept te selecteren. Als onderdeel van een dergelijke voorbereidende studie kunnen ook enkele bredere systeemgerelateerde aspecten aan bod komen, bijvoorbeeld de integratie van extra opslaginvesteringen of van vervoers- en/of digitale investeringen voor synergetische elementen.

Een studie kan worden gebruikt om (voornamelijk via desktopstudies) de mogelijke locaties op het grondgebied van de lidstaten (en eventuele derde landen) te verkennen teneinde de gast- en afnemende (bijdragende) landen te bepalen, alsmede andere verkennende taken die nodig zijn om de totale kosten en baten van het project te beoordelen. De studie moet het mogelijk maken het onderliggende samenwerkingsmechanisme vast te stellen en te formaliseren en kan gerelateerde activiteiten op het gebied van communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden omvatten.

Een studie kan ook betrekking hebben op de beste vorm van steun, zoals veiling en aanbesteding, alsmede op alle aspecten waarvoor de nationale net-, markt- en andere regels in de deelnemende lidstaten verschillen en waarover overeenstemming moet worden bereikt om een CB RES-project te kunnen uitvoeren.

Voorbeelden van activiteiten die deel kunnen uitmaken van studies als bedoeld in artikel 7, lid 3, zijn onder meer

 • pre-haalbaarheidsstudies, die worden gebruikt om (voornamelijk door middel van desktopstudies) de mogelijke geografische locaties te verkennen;
 • verkennende taken om de totale kosten en baten van het project te beoordelen; eerste evaluatie van de totale kosten en baten van het project, met inbegrip van de kosten van energieopwekking, systeemintegratie, kosten van ondersteuning, broeikasgasemissies, voorzieningszekerheid, luchtverontreiniging en andere plaatselijke verontreiniging, innovatie;
 • analyse van bredere systeemgerelateerde aspecten, bv. aspecten van markt- en netwerkintegratie, aspecten van netwerkfinanciering, de integratie van bijkomende opslaginvesteringen, of van vervoers- en/of digitale investeringen voor synergetische elementen;
 • identificatie van mogelijke financieringsbronnen, beoordeling van het potentieel van stroomafnameovereenkomsten;
 • activiteiten op het gebied van communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden
 • samenwerkingsactiviteiten tussen de lidstaten, inclusief de beoordeling van de kosten-batenverdeling.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is de ondersteuning van voorbereidende studies overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de CEF-verordening, bijvoorbeeld om CB RES-projecten te ontwikkelen en te identificeren. Dergelijke studies kunnen projectontwikkelaars helpen bij het selecteren van het beste projectconcept en het opzetten van de samenwerkingsovereenkomst, waardoor projecten kunnen worden ondersteund voordat zij de officiële status van CB RES-project hebben verworven (CB RES-status).

Er zij op gewezen dat voorstellen in het kader van deze uitnodiging geen voorbereidende studies en technische studies en werkzaamheden kunnen combineren. Voor de technische studies en werkzaamheden worden afzonderlijke oproepen tot het indienen van voorstellen gelanceerd en een voorwaarde om in aanmerking te komen is dat eerst de "status" van CB RES-project wordt verkregen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Connecting Europe Facility - CEF

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Acties

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Goed om weten 

 • Projecttype

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

 • Europese partners nodig?

Bij sommige projecten, zie hiervoor de calls

 • Cofinanciering

Studies: maximaal 50 %;
Vervoer: 30-85 %;
Energie: 50-75 %;
Digitaal: 30-75 %

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 2 tot 5 jaar.

 • Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verschilt per onderdeel van de CEF. Bij alle onderdelen geldt dat er projecten kunnen worden ingediend nadat er een oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd:

 • Voor CEF-Transport gaat indiening via een online portaal van het agentschap European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Als u uw projectvoorstel wil indienen, hebt u de goedkeuring nodig van de lidstaat waar het project wordt uitgevoerd of waar de betrokken partij gevestigd is. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kijkt uw projectvoorstel na en levert na afstemming met de bevoegde minister deze goedkeuring af door medeondertekening van de aanvraag.De procedure en timing wordt per subsidieoproep bepaald en waar mogelijk afgestemd met de andere Belgische autoriteiten en andere lidstaten.

 • Voor CEF-Energie verloopt de indiening ook via CINEA. Hier is geen afstemming nodig met Departemen MOW.

 • CEF-Digitaal: indiening gaat via een online portal van het agentschap European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1153 inzake de vaststelling van de Connecting Europe Facility

Verordening (EU) 1315/2013 inzake de richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verordening (EU) 347/2013 inzake de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro 

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport
Maritiem vervoer en binnenvaart
Wegvervoer

Info & contact

 • Website fonds

Connecting Europe Facility (CEF)

 • Vlaamse/Belgische contactpunten

Vervoer: het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be)

Energie: Jan Hensmans (Jan.Hensmans@economie.fgov.be)

Digitaal: Frank Leyman (frank.leyman@bosa.fgov.be), Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be) en Jessica Godoy Chaparro (jessica.godoychaparro@economie.fgov.be)

 • Contact Europese Commissie

Digitaal: cnect-b5@ec.europa.eu (Investment in High-Capacity Networks (Unit B.5))

Read more
Follow us