U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

CEF 2 Transport – Projects related to smart and interoperable mobility – General envelope

Deadline

Code

CEF-T-2022-SIMOBGEN

Inleiding

Deze oproep valt onder de Connecting Europe Facility 2021-2027 - meerjarig werkprogramma voor de vervoerssector. Het programma heeft als algemene doelstelling bouwen, ontwikkelen, moderniseren en voltooien van de trans-Europese netwerken, rekening houdend met
de toezeggingen van de Unie inzake het koolstofarm maken van de economie op lange termijn, en aldus bij te dragen totslimme, duurzame en inclusieve groei en het versterken van de territoriale, sociale en economische samenhang. Het draagt bij tot de ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang met betrekking tot efficiënte, onderling verbonden en multimodale netwerken en infrastructuur voor duurzame, slimme, interoperabele, inclusieve, toegankelijke, veerkrachtige veilige en beveiligde mobiliteit. Het draagt bij tot een duurzamere modale samenstelling van het vervoerssysteem, teneinde te voldoen aan de EU-ambities van klimaatneutraliteit en nulvervuiling
ambities tegen 2050.

De CEF draagt bij tot de EU-doelstelling van klimaatgerelateerde uitgaven en het koolstofvrij maken van vervoer. In overeenstemming met de Europese Green Deal zal de CEF 2021-2027 streven naar een een bijdrage van 60% van de totale financiële middelen aan de medefinanciering van projecten ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen en een snelle overgang naar emissievrije mobiliteit. Een methode om de klimaatuitgaven te toetsen aan de gestelde doelen is door de Commissie ontwikkeld en zal worden toegepast op alle projecten in het kader van de CEF.
De uitvoering van het meerjarenwerkprogramma moet bijdragen tot de voltooiing van de trans-Europese netwerken - vervoer (TEN-T), waardoor duurzame en slimme mobiliteit verder wordt bevorderd. Verwacht wordt dat het verlenen van steun op op basis van dit meerjarenwerkprogramma zal bijdragen tot de tijdige en efficiënte ontwikkeling van het TEN-V-kernnetwerk, de ondersteuning van de totstandbrenging van een robuust en hulpbronnenefficiënt Europees vervoerssysteem en de aanpak van de klimaatverandering in overeenstemming met de Europese Green Deal.

De call omvat volgende oproepen:

 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS: ERTMS – unit contribution
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-ITS-WORKS: ITS – studies, works or mixed
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS: SESAR-DEMONSTRATORS HLA - works
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSDA-WORKS: SESAR-DEMONSTRATORS VC - works
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSD-CP-WORKS: SESAR-DEMONSTRATORS Common Project One implementation projects – works
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSD-OP-WORKS: SESAR-DEMONSTRATORS Other SESAR Projects – works
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-RIS-WORKS: RIS – studies, works or mixed
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS: EMSWe - studies, works or mixed
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS: VTMIS - studies, works or mixed
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-eFTI-WORKS: eFTI – studies, works or mixed
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-DATA-WORKS: data - studies, works or mixed
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES: New technologies and innovation – studies
 • CEF-T-2022-SIMOBGEN-REMIB-WORKS: Removing interoperability barriers - studies, works or mixed

Doelstellingen

De toegekende steun zal onder meer rechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van belangrijke doelstellingen van het vervoersbeleid, zoals de totstandbrenging van grote interoperabele vervoersassen die de nationale netwerken met elkaar verbinden en de werking van de interne markt vergemakkelijken de interne markt, optimaal gebruik van de bestaande infrastructuurcapaciteit, verbetering van veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk, bevordering van samenhang en grensoverschrijdende mobiliteit, verbetering van de toegankelijkheid van perifere gebieden van de Unie, bevordering van een geïntegreerde multimodale aanpak die erop gericht is een aanzienlijk deel van het vervoer dat momenteel over de weg plaatsvindt, te verleggen naar duurzamer vervoer, verhoging van de
capaciteit en prestaties van het spoor, de binnenwateren en de korte vaart infrastructuur, bij te dragen tot een evenwichtiger verdeling over de verschillende vervoerswijzen en de negatieve milieueffecten van het vervoer, met name wat de uitstoot van broeikasgassen betreft.

Bij de beoordeling van het gunningscriterium "Prioriteit en urgentie" zal, indien relevant
ook rekening houden met

 • de nieuwe situatie die is ontstaan door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne;
 • de mededeling van de Commissie over solidaire rijstroken (COM/2022/217/def.);
 • de "100 klimaatneutrale en slimme steden" die de Commissie op 28 april 2022 heeft aangekondigd. 

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 400 000 000

Info & contact

Naar de oproep op het Funding and Tenders portal

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Connecting Europe Facility - CEF

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Acties

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Goed om weten 

 • Projecttype

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

 • Europese partners nodig?

Bij sommige projecten, zie hiervoor de calls

 • Cofinanciering

Studies: maximaal 50 %;
Vervoer: 30-85 %;
Energie: 50-75 %;
Digitaal: 30-75 %

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 2 tot 5 jaar.

 • Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verschilt per onderdeel van de CEF. Bij alle onderdelen geldt dat er projecten kunnen worden ingediend nadat er een oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd:

 • Voor CEF-Transport gaat indiening via een online portaal van het agentschap European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Als u uw projectvoorstel wil indienen, hebt u de goedkeuring nodig van de lidstaat waar het project wordt uitgevoerd of waar de betrokken partij gevestigd is. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kijkt uw projectvoorstel na en levert na afstemming met de bevoegde minister deze goedkeuring af door medeondertekening van de aanvraag.De procedure en timing wordt per subsidieoproep bepaald en waar mogelijk afgestemd met de andere Belgische autoriteiten en andere lidstaten.

 • Voor CEF-Energie verloopt de indiening ook via CINEA. Hier is geen afstemming nodig met Departemen MOW.

 • CEF-Digitaal: indiening gaat via een online portal van het agentschap European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1153 inzake de vaststelling van de Connecting Europe Facility

Verordening (EU) 1315/2013 inzake de richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verordening (EU) 347/2013 inzake de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro 

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport
Maritiem vervoer en binnenvaart
Wegvervoer

Info & contact

 • Website fonds

Connecting Europe Facility (CEF)

 • Vlaamse/Belgische contactpunten

Vervoer: het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be)

Energie: Jan Hensmans (Jan.Hensmans@economie.fgov.be)

Digitaal: Frank Leyman (frank.leyman@bosa.fgov.be), Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be) en Jessica Godoy Chaparro (jessica.godoychaparro@economie.fgov.be)

 • Contact Europese Commissie

Digitaal: cnect-b5@ec.europa.eu (Investment in High-Capacity Networks (Unit B.5))

Read more
Follow us