U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie wil ten minste 20% van de terrestrische en mariene ecosystemen herstellen

24 February 2022 - door Celeste Wezenbeek
  • Om de doelstellingen te halen, moeten de lidstaten volgens dit voorstel "zo spoedig mogelijk" herstelmaatregelen nemen
  • De toepassing van de verordening zal naar verwachting tegen 2035 worden geëvalueerd
  • Het voorstel heeft synergieën met de EU-bodemstrategie

De Europese Commissie maakt vorderingen met haar wetgevingsvoorstel dat in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie tegen 2030 juridisch bindende EU-doelstellingen voor natuurherstel in de Europese Unie zal vaststellen. Het voorstel zal de vorm aannemen van een verordening die een kader biedt voor het opleggen van doelstellingen aan de lidstaten om tegen 2030 ten minste 20% van de terrestrische en mariene ecosystemen van de EU te herstellen. En tegen 2050 alle ecosystemen te herstellen. De inhoud van de toekomstige EU-verordening zal naar verwachting op 23 maart officieel worden bekendgemaakt. 

In haar biodiversiteitsstrategie 2030, die in mei 2020 is gepresenteerd, heeft de Commissie voor de EU voorgesteld om tegen 2030 ten minste 30% van de mariene en terrestrische gebieden te beschermen en te herstellen. De EC had benadrukt dat bescherming alleen niet voldoende zou zijn en dat, om het verlies aan biodiversiteit om te keren, veel meer zou moeten worden gedaan om de natuur in de hele EU, in beschermde gebieden en daarbuiten, weer gezond te maken. Vandaar dit bindende voorstel om aangetaste ecosystemen te herstellen, met name die met het grootste potentieel om koolstof te verwijderen en op te slaan, in het belang van het klimaat en om de gevolgen van natuurrampen te voorkomen en te beperken.

 

Commissie wil ten minste 20% van de terrestrische en mariene ecosystemen herstellen

Nationale plannen  

Om de doelstellingen te halen, moeten de lidstaten volgens dit voorstel "zo spoedig mogelijk" herstelmaatregelen nemen "die tezamen tegen 2030 ten minste 20% van de land- en zeegebieden van de Unie moeten bestrijken en tegen 2050 alle ecosystemen herstellen”.

Hersteldoelstellingen kunnen in eerste instantie worden vastgesteld voor habitattypes die beschermd worden door de Habitatrichtlijn, waarvoor reeds methoden bestaan om een goede toestand te bepalen, aldus de tekst. De wisselwerking met het gemeenschappelijk landbouwbeleid is gebaseerd op specifieke streefdoelen voor graslandhabitats en, in ruimere zin, voor alle agro-ecosystemen in de EU, die op basis van bewijs van verbetering in een reeks indicatoren de biodiversiteit vergroten. De lidstaten zullen worden verplicht om veengronden in de landbouw te herstellen en opnieuw te beplanten en om de toestand van de bossen voortdurend te verbeteren.

Een follow-up en evaluatie in 2035

Er wordt voorgesteld dat de lidstaten bij de Commissie verslag uitbrengen over de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen en verplichtingen van de verordening. Op basis hiervan en met gebruikmaking van andere beschikbare gegevens, bijvoorbeeld van het Copernicus-satellietprogramma, zal de Commissie voortgangsverslagen opstellen. De toepassing van de verordening zal naar verwachting tegen 2035 worden geëvalueerd om te garanderen dat de doelstellingen worden bereikt en dat het effect ervan gewaarborgd en gerechtvaardigd is. De herziening zou, indien nodig, gepaard gaan met aanvullende en bindende doelstellingen voor het herstel van ecosystemen op basis van nieuwe methoden voor de beoordeling van de staat van ecosystemen.

Synergieën met andere initiatieven 

Aangezien veel terrestrische ecosystemen afhankelijk zijn van- en interageren met bodems, heeft het voorstel synergieën met de EU-bodemstrategie die in november 2021 is gepresenteerd en met alle andere bodemgerelateerde doelstellingen die zullen worden overwogen in het kader van de toekomstige wetgeving inzake bodemgezondheid. Daarnaast zal de voorgestelde doelstelling om de achteruitgang van bestuivers tegen te gaan een sleutelelement zijn in de uitvoering van het Europees initiatief voor bestuivers, en zullen de doelstellingen van het voorstel om de groene ruimte in stedelijke gebieden te vergroten een directe impact hebben op de strategie voor groene infrastructuur en bijdragen tot de uitvoering ervan.

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us