U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening RED II: ITRE-rapporteur wil koolstofarme oplossingen opnemen

20 February 2022 - door Ina De Vlieger

Markus Pieper (EVP, Duitsland), rapporteur van het Europees Parlement voor de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (2018/2001) (RED II), vindt het noodzakelijk om koolstofarme oplossingen toe te staan in de industrie, dit als overgangsmaatregel en beperkt in aandeel.

De rapporteur verandert niets aan de door de Europese Commissie voorgestelde algemene EU-doelstelling om tegen 2030 een aandeel van 40% hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie te bereiken. Wel stelt hij voor om het toepassingsgebied van RED II via enkele wijzigingen uit te breiden tot koolstofarme oplossingen.

  • Herziening bindende subdoelstelling voor de industrie.
  • Optrekking ambitie emissie-intensiteit transportbrandstoffen in 2030 van ten minste 13% (EC-voorstel) tot ten minste 20%.
  • Verhoging indicatief aandeel hernieuwbare energie voor lidstaten die koolstof in de bouwsector niet expliciet beprijzen.
  • Geen verlaging van minimumdrempel voor toepassing duurzaamheidscriteria voor vaste biomassabrandstoffen in verwarmings-, elektriciteits- en koelingsinstallaties.
  • Invoering "Fit for 55"-label om sneller vergunningen te verlenen.

 

Herziening RED II: ITRE-rapporteur wil koolstofarme oplossingen opnemen

Industrie

De Commissie wil de lidstaten verplichten om tegen 2030 een aandeel van 50% hernieuwbare waterstof in de industrie te verzekeren, maar dhr. Pieper beweert dat we dit alleen kunnen bereiken door de tijdelijke toelating van koolstofarme energieën. Daarom stelt hij voor om koolstofarme waterstof onder de doelstelling te laten vallen als overgangsmaatregel en beperkt in aandeel.

Deze koolstofarme waterstof zou niet meetellen voor de algemene doelstelling van 40% hernieuwbare energie tegen 2030, maar alleen voor de sectorale vermindering van broeikasgasemissies. Voorwaarde is dat de broeikasgasemissiereducties door het gebruik van deze brandstoffen ten minste 70% bedragen.

Het ontwerpverslag verplicht de lidstaten ook ervoor te zorgen dat het aandeel van hernieuwbare waterstof in de industrie tegen 2030 ten minste 40% bedraagt en tegen 2035 ten minste 70%. Verder stelt de rapporteur voor de EU-landen te verplichten om in 2027 en vervolgens regelmatig een analyse te maken van de beschikbaarheid van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong en koolstofarme waterstof.

Vervoer

Om hernieuwbare brandstoffen verder te bevorderen, wil de rapporteur het streefcijfer voor de vermindering van de emissie-intensiteit voor transportbrandstoffen tegen 2030 optrekken tot ten minste 20%. (Commissievoorstel: ten minste 13%)

Een manier om dit te doen is om koolstofarme waterstof op te nemen in de subdoelstelling voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (RFNBO’s) en deze doelstelling te verhogen.

In het ontwerpverslag bedraagt het aandeel van RFNBO’s met inbegrip van koolstofarme, van waterstof afgeleide brandstoffen, ten minste 2,6% in 2028 en 5% in 2030. (EC-voorstel: aandeel RFNBO’s ten minste 2,6% in 2030)

Ook wil de rapporteur de ambitie voor het aandeel van geavanceerde biobrandstoffen verhogen naar 0,4% in 2022 (tegenover EC-voorstel 0,2%), 1% in 2025 (tegenover 0,5%) en 5% in 2030 (tegenover 2,2%).

Gebouwen

Voor gebouwen volgt de rapporteur de EC-doelstelling om tegen 2030 een aandeel hernieuwbare energie van minstens 49% te bereiken.

Wel stelt hij voor dat lidstaten die koolstof in de bouwsector niet expliciet beprijzen, een hoger indicatief aandeel van hernieuwbare energie vaststellen.

Biomassa

De rapporteur schrapt voor biomassa het EC-voorstel om een gedelegeerde handeling vast te stellen met gedetailleerde regels voor de toepassing van het cascade-beginsel (het beginsel dat wordt gestreefd naar een efficiënt gebruik van biomassa door voorrang te geven aan het materiële gebruik ervan boven het energetische gebruik).
Volgens Dhr. Pieper moeten de lidstaten door natuurlijke verschillen zelf bepalen hoe zij dit beginsel in de praktijk brengen.

Ook verwerpt hij de minimumdrempel voor de toepassing van duurzaamheidscriteria voor vaste biomassabrandstoffen in verwarmings-, elektriciteits- en koelingsinstallaties te verlagen. Volgens de EC-tekst meten deze criteria gelden voor installaties met een vermogen van 5 MW of meer, in plaats van de huidige drempel van 20 MW.

Invoerstrategie

De Rapporteur verzoekt de Commissie een mondiale invoerstrategie voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong en koolstofarme waterstof te ontwikkelen Hij meent dat deze invoer nodig is om aan de toenemende vraag naar klimaatvriendelijke gassen te voldoen.

Deze strategie moet indicatieve streefcijfers en maatregelen voor de invoer omvatten. Voor de correcte uitvoering ervan moeten de lidstaten in hun nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) passende maatregelen nemen.

"Fit for 55"-label om sneller vergunningen te verlenen

Dhr. Pieper stelt voor dat de lidstaten een "fit for 55"-label invoeren voor projecten rond hernieuwbare energie die strategisch belang zijn.

Door dit label kunnen deze projecten prioriteit krijgen en in aanmerking komen voor vereenvoudigde en versnelde procedures voor de afgifte van vergunningen (niet meer dan 2 jaar, met een mogelijke verlenging tot 3 jaar in geval van buitengewoneomstandigheden).

Nieuwe verplichtingen voor lidstaten

Om de ontwikkeling van koolstofarme waterstof te ondersteunen, wil de heer Pieper dat de lidstaten een faciliterend kader opzetten, dat steunregelingen kan omvatten, waaronder koopovereenkomsten voor koolstofarme waterstof.

Ook stelt hij voor dat elke lidstaat als indicatief streefcijfer vaststelt dat ten minste 5% van de nieuwe hernieuwbare elektriciteitscapaciteit die tussen 2025 en 2035 wordt geïnstalleerd van innovatieve hernieuwbare energietechnologie afkomstig moet zijn.

Verder worden de EU-landen verplicht om met een of meer andere lidstaten minstens twee gezamenlijke projecten voor de productie van hernieuwbare energie op te zetten (EC-voorstel: één) en minstens drie voor lidstaten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 100 TWh.

Volgende stappen

  • 3 maart: voorstelling ontwerpverslag aan EP- commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE)
  • 13-14 juli: stemming ITRE
  • September: plenaire stemming Parlement

Bron en meer lezen

Europe Daily Bulletin 15/2: Revisions of ‘RED II’, European Parliament’s rapporteur proposes to introduce low carbon solutions in scope of directive

Ontwerpverslag herziening RED II

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us