U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Deze milieu-prioriteiten schuift het Franse voorzitterschap naar voor

05 January 2022 - door Celeste Wezenbeek

Het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU, dat zich laat leiden door de Europese Green Deal en de agenda van de VN, heeft drie prioriteiten wat betreft milieu: de versterking van de maatregelen tot behoud van de biodiversiteit, de bevordering van een meer circulaire en duurzame economie en de overgang naar een gezonder milieu, door de impact van de vervuiling op de natuur en de gezondheid te verminderen.

Biodiversiteit

Het Franse voorzitterschap wil tijdens de termijn van zes maanden zoveel mogelijk vooruitgang te boeken met de voorgestelde verordening ter minimalisering van het risico van wereldwijde ontbossing en aantasting van bossen in verband met producten die op de EU-markt worden gebracht. De wetgeving, die in november vorig jaar is ingevoerd, is momenteel gericht op rundvlees, soja, hout, palmolie, cacao en koffie en zal alle marktdeelnemers en handelaars in de hele toeleveringsketen verplichten de nodige zorgvuldigheid te betrachten om ervoor te zorgen dat alleen ontbossingsvrije producten op de EU-markt worden toegelaten. Het voorzitterschap houdt eind januari een ministeriële conferentie over natuur en biodiversiteit.

Wat de VN-onderhandelingen betreft, is het aan het Franse voorzitterschap om conclusies van de Raad van de EU voor te bereiden en zo een ambitieus EU-standpunt te bepalen voor het tweede deel van de COP15 in Kunming. Het voorzitterschap zal ook werken aan de voorbereiding van de 19e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de CITES-overeenkomst (Costa Rica, november 2022) en de vergadering van de Overeenkomst van Ramsar inzake watergebieden van internationale betekenis (eveneens eind 2022).

 

Deze milieu-prioriteiten schuift het Franse voorzitterschap naar voor

Circulaire economie 

De Fransen willen vaart zetten achter de onderhandelingen tussen de lidstaten over het voorstel voor een verordening inzake batterijen en batterijafval voor 2020, dat tot doel heeft een echte Europese markt voor batterijen voor strategische autonomie te ontwikkelen. Deze wetgevingstekst heeft al drie voorzitterschappen van de Raad van de EU op de been gebracht. Het doel is nu snel een politiek akkoord te bereiken, zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement kunnen beginnen.

Het Franse voorzitterschap zal zich ook buigen over de voorgestelde herziening van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen, die in november is ingediend om de uitvoer van afvalstoffen te beperken. Ook het pakket duurzame producten staat op de Franse agenda. Dit omvat een voorstel voor een richtlijn inzake duurzame producten, de herziening van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp, een voorstel voor een verordening inzake de motivering van milieuclaims ("groene claims") en de strategie voor duurzaam textiel.

Gezonder milieu 

In het kader van de uitvoering van het actieplan ‘zero pollution’ van de EU voor 2030, zal het Franse voorzitterschap een discussie op gang brengen over de initiatieven die de Europese Commissie zal voorstellen op het gebied van chemische stoffen, hierbij gaat het zowel om de strijd tegen hormoonontregelaars, pesticiden, de uitstoot van verontreinigende stoffen, afvalbeheer of stedelijk afvalwater.

De Fransen zullen daarnaast de eind 2021 aangevatte werkzaamheden inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) voortzetten. Op internationaal niveau zal het Franse voorzitterschap het standpunt van de EU coördineren voor de conferenties van Minamata (over kwik), van Bazel (over afval), van Rotterdam (over de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden) en van Stockholm (over POP's).

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us