U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie goedgekeurd

08 December 2021 - door Ute De Meyer

Eind november keurden de ministers van Onderwijs de resolutie goed over de nieuwe agenda volwasseneneducatie 2021 - 2030.

  • De nieuwe agenda bouwt grotendeels voort op die van 2001, maar houdt rekening met de veranderde context. 
  • Versnippering van volwasseneneducatie tussen sectoren, beleidsterreinen en juridische kaders moet aangepakt worden.
  • Er wordt meer verwacht van werkgevers t.a.v. volwasseneneducatie.

Lees hier de volledige tekst van de resolutie.

Vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie goedgekeurd

Context

Deze resolutie is een initiatief van het Sloveense Voorzitterschap. Ze willen de contouren, context en prioriteiten vastleggen voor de Europese samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie voor de periode 2021-2030. Hierbij willen ze volwasseneneducatie een volwaardige plaats geven in de Europese onderwijsruimte.

Een vernieuwde agenda

De nieuwe agenda bouwt grotendeels voort op de vorige agenda uit 2001. Wel wordt de veranderende context in acht genomen. Zo reflecteert de tekst over hoe volwasseneneducatie kan bijdragen aan de groene en digitale transities. Daarnaast moet levenslang leren bijdragen aan het veerkrachtiger maken van zowel het individu als de samenleving en de economie.

Belangrijke streefcijfers van de Europese Onderwijsruimte en de Sociale Pijler betreffende de participatie van volwassenen zijn herbevestigd. Jaarlijks moet 47% volwassenen deelnemen aan volwasseneneducatie tegen 2025 en 60% tegen 2030

Verder roept de resolutie onder meer op om de versnippering van volwasseneneducatie tussen sectoren, beleidsterreinen en juridische kaders aan te pakken. Er is behoefte aan een dialoog tussen alle partijen om ervoor te zorgen dat er een gedeelde visie is m.b.t. het verhogen van het aanbod en de kwaliteit van het aanbod in volwasseneneducatie. Er moet hierbij rekening gehouden worden met de sociale dimensie van volwasseneneducatie en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Ook werkgevers moeten meer bewust gemaakt worden van volwasseneneducatie. Ze moeten ertoe aangezet worden een actievere rol te spelen bij het ondersteunen van bij- en omscholing en bij het voortdurend verbeteren van de inzetbaarheid en de arbeidsmarkttransities van hun werknemers.

Prioriteiten

De nieuwe agenda voor volwasseneneducatie zal zich inzetten op onderstaande prioritaire gebieden:

  • Governance: Partnerschappen tussen overheden, regionale en lokale overheden, onderwijs- en opleidingaanbieders, bedrijven, sociale partners, publieke arbeidsbureaus, sociale diensten en maatschappelijke organisaties zijn noodzakelijk. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor het opzetten en slagen van volwassenenonderwijs;
  • Krijgen en nemen van kansen voor een levenslang leren: Er is bijkomende nood aan bewustwording over de voordelen van levenslang leren, er moet verder ingezet worden op maatwerk, skills, intelligence en een duurzame financiering;
  • Toegang en flexibiliteit: Volwasseneneducatie moet flexibel zijn qua tijd, plaats, middelen, organisatievormen en uitvoering, en gepaard gaan met verschillende benaderingen en maatregelen om participatie, inclusie en leermotivatie te vergroten. Ook moet het gebruik van microcredentials onderzocht worden.
  • Kwaliteit, kansengelijkheid, inclusie en slaagkansen voor iedereen: Er is verder nood aan professionalisering en capaciteitsopbouw van docenten en opleiders binnen het volwassenenonderwijs. Dit is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding die geboden worden. Mobiliteit via Erasmus+ moet blijvend gestimuleerd worden. Er moet nagedacht worden over stimulansen om voor alle doelgroepen belemmeringen voor hun deelname aan volwasseneneducatie weg te nemen. Ook de groeiende 65+ groep moet aanbod komen.
  • De groene en de digitale transities: De groene en de digitale transitie fungeren als motor voor innovaties in leertrajecten en nieuwe onderwijs- en opleidingsbenaderingen, met inbegrip van leeromgevingen. Er dienen benaderingen te worden ontwikkeld om duurzame ontwikkeling te integreren in het volwassenenonderwijs. Aandacht aan een passende duurzame en digitale infrastructuur is ook noodzakelijk.

Lees hier de volledige tekst. 

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us