U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Innovation investments Strand 2a - DIGIT

Deadline

Code

I3-2021-INV2a-DIGIT

Inleiding

Digitale technologieën bieden een enorm groeipotentieel voor Europa. In overeenstemming met de strategie "Europa klaar voor het digitale tijdperk" is deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen gericht op investeringen in bedrijven en overheidsdiensten. Om het digitale groeipotentieel te ontsluiten en innovatieve oplossingen in te zetten (zowel voor bedrijven als voor burgers), de toegankelijkheid en de efficiëntie van diensten te verbeteren en de hardnekkige digitale kloof te overbruggen, zal de onderhavige uitnodiging onder dit thema interregionale investeringsprojecten op de volgende gebieden ondersteunen:

a) digitale economie en innovatie

b) digitalisering van het openbaar bestuur

c) Digitalisering van de gezondheidszorg

Ten minste 70% van de subsidie moet worden bestemd voor investeringen in bedrijven.

Deze oproep moedigt aanvragen aan op een of meer of een combinatie van de volgende investeringsgebieden (a), (b), (c) (niet-uitputtende lijst)

a. Innovatie van de digitale economie

 • De toepassing van innovatieve oplossingen voor de digitalisering van bedrijven en digitale diensten, met inbegrip van het gebruik van kunstmatige intelligentie;
 • ICT-intensivering in het mkb, toegepast op traditionele en opkomende sectoren; B2B; B2C; Customer to Customer, met inbegrip van infrastructuur en diensten ter ondersteuning hiervan (digitale innovatiehubs, levende laboratoria, enz;)
 • Demonstratie van innovatieve digitale technologieën met het oog op de commercialisering van onderzoeksresultaten en een betere integratie in de waardeketens van de EU;
 • door de gebruiker aangestuurde innovatie en valorisatie van traceerbaarheid en big data;
 • bedrijven die de EUwaardeketen voor cyberveiligheid versterken en beschermen tegen hacking, ransomware en identiteitsdiefstal;
 • "Digitale" open innovatie, ter ondersteuning van ontdekkingsprocessen in ondernemerschap en samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven in het kader van slimme specialisatie;
 • digitale vaardigheden voor bedrijven die innovatieve digitale technologieën invoeren (bij- en omscholing) in het kader van investeringen die relevant zijn voor slimme specialisatie.

b. Digitale transformatie van het openbaar bestuur

 • Nieuwe of aanzienlijk verbeterde diensten voor e-overheid, met inbegrip van de invoering van Europabrede interoperabele diensten die de efficiëntie van de door overheidsdiensten aan burgers, bedrijven en andere overheidsorganen geleverde diensten verbeteren door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;
 • Investeringen in innovatieve oplossingen die overheidsdiensten helpen om diensten gebruiksvriendelijker, toegankelijker en meer interoperabel te maken. Deze investeringen kunnen het aantonen van de deugdelijkheid van nieuwe digitale technologieën omvatten met het oog op de grootschalige invoering van nieuwe IT-systemen.

c. Digitalisering van de gezondheidszorg

 • Innovatieve investeringen in de beveiliging van gezondheidsgegevens over de grenzen heen (met inbegrip van cyberbeveiliging);
 • Investeringen in verband met het gebruik van digitale instrumenten om preventie te stimuleren, feedback mogelijk te maken en interactie met de zorgverstrekkers mogelijk te maken;
 • Investeringen in verband met de digitalisering van gezondheidszorgstelsels, die oplossingen bieden voor interoperabiliteitsproblemen;
 • Investeringen in digitale gezondheidsinfrastructuur (nodig voor demonstratieprocessen), telegeneeskunde, m-gezondheid en andere innovatieve oplossingen voor gepersonaliseerde geneeskunde;
 • investeringen in verband met de verwerving van digitale vaardigheden die nodig zijn voor de invoering van innovatieve technologieën in de gezondheidszorg.

Doelstellingen

Op korte termijn

 • Innovatieve technologieën getest en goedgekeurd door bedrijven en overheden
 • Invoering van innovatieve oplossingen die het vertrouwen, de competenties en de middelen van bedrijven om te digitaliseren en te groeien verbeteren
 • Bijdrage aan de digitalisering en de transformatie van gezondheidszorgstelsels, door middel van verschillende soorten innovatie en de levering van IT-diensten

Middellange termijn

 • Grotere productiviteit en efficiëntie van bedrijven
 • Betere gebruiksvriendelijke, toegankelijke en interoperabele overheidsdiensten
 • Verbetering van het niveau van digitale vaardigheden
 • Verbetering van de innovatiecapaciteit en het concurrentievermogen van de EU

Lange termijn

 • Verbeterde manier van leven en zakendoen
 • Grotere sociale en territoriale cohesie en meer persoonlijk welzijn
 • Verbetering van de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels (indirect).

Budget

Het beschikbare budget voor de volledige projectoproep van het Interregional Innnovation Investment Instrument bedraagt 39 795 300 EUR voor 2021 en 36 763 277 EUR voor 2022.

Begunstigden

 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie vind je op het Funding and Tenders portal

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Interregional Innovation Investment Fund- I3

Inleiding

De programmaperiode 2021-2027 is gericht op de versterking van de interregionale samenwerking voor innovatie, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "Versterking van innovatie in de Europese regio's".
In dit verband heeft de Commissie een nieuw initiatief voor interregionale innovatie-investeringen voorgesteld om actoren die betrokken zijn bij slimme-specialisatiestrategieën (S3) te helpen zich te clusteren, op te schalen en innovatie naar de Europese markt te brengen.

Het nieuwe initiatief wil interregionale innovatieprojecten in hun commercialiserings- en opschalingsfase ondersteunen door hen de instrumenten te geven om regelgevings- en andere belemmeringen te overwinnen en hun project naar het investeringsniveau te tillen.

Wat wil I3 bereiken?

 • Meer interregionale industriële samenwerking via bottom-up mechanismen en ontsluiting van het innovatiepotentieel dat in de RIS 3-strategieën naar voren komt. In het bijzonder moet prioriteit worden gegeven aan innovatieve samenwerking die de groene en digitale transitie kan bevorderen.
 • Versterking van de banden tussen onderzoek, innovatie en bedrijven op interregionaal niveau.
 • Versterking van de EU op het wereldtoneel, door te investeren in strategische en toekomstgerichte bedrijfsgebieden waar het vergroten van het concurrentievoordeel van de EU en de veerkracht van waardeketens groei kunnen genereren (over industriële sectoren, waardeketens en regio's heen).
 • Synergieën en complementariteit met andere initiatieven op EU-, nationaal en regionaal niveau (zoals Horizon, LIfe, NextGenEU)

Het I3-voorstel voorziet in twee onderdelen met een ongeveer gelijke verdeling van de financiële middelen:

 • Onderdeel 1 richt zich op goed ontwikkelde ecosystemen en is gericht op het deel van de waardeketens waar zwakheden of markttekortkomingen worden geconstateerd (versnippering, onvoldoende onderlinge verbindingen, financiële of technologische kloof, interregionale vallei des doods voor de invoering van innovatieve technologieën) en een oplossing zou kunnen komen van de interregionale triple/quadruple helix-samenwerking.
 • Onderdeel 2 richt zich op minder ontwikkelde regio's en is gericht op het versterken van de regionale innovatie-ecosystemen, het ontsluiten van onderbenutte capaciteiten, die de waardeketens van de EU kunnen versterken.

Doelstellingen

Het is de bedoeling publiek-private investeringen te mobiliseren door het effect van het beschikbare budget als hefboom te gebruiken. De doelstellingen van het nieuwe initiatief zijn

 • Versnellen van innovatie en overdracht van onderzoeksresultaten, omzetten van innovatie in concrete producten, diensten en toepassingen, inspelend op een duidelijke behoefte van klanten en burgers.
 • Aanmoedigen van marktnabije investeringen in innovatieve producten en diensten door de toepassing van nieuwe technologieën of processen. Hoewel de te ontwikkelen waardeketen zich in traditionele sectoren kan bevinden, moet het product of proces ten minste nieuw zijn voor de markt.
 • Het op de markt brengen van onderzoeksresultaten waarbij bedrijven worden geholpen om rijpe gezamenlijke innovatieprojecten (TRL6-8) uit te voeren met het oog op commercialisering en schaalvergroting.
 • Onderzoek naar en versterking van de complementariteit tussen verschillende EU-, nationale en regionale instrumenten.
 • publieke/particuliere investeerders mobiliseren, particuliere investeringen risicovrij maken en het effect van EU-financiering versterken
 • Ontwikkeling van een reeks interregionale investeringen, geformaliseerd in concrete bedrijfs- en investeringsplannen, die de waardeketens van de EU een nieuwe vorm geven.

Goed om weten 

 • Projecttype

Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product valt zit dan minstens in de TRL-fase van demonstratie, commercialisatie of opschaling. Dit instrument biedt in principe financiering voor projecten met een budget tussen 4 en 10 miljoen euro, maar ook projecten met een begroting buiten deze bandbreedte kunnen zich aanmelden en succesvol zijn in hun aanvraag.

 • Europese partners nodig?

ja, 3-5 partners afhankelijk van het onderdeel

 • Cofinanciering

70%

 • Maximale duur

Maximale looptijd van het project: 3 jaar, verlenging is mogelijk

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

I3 is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (art. 13).

Budget

Beschikbaar budget: € 0,57 miljard

 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Energie en klimaat
EU algemeen
Milieu
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Onderzoek en Innovatie
Regionaal beleid
Transport
Werk en Sociale Zaken
Read more
Follow us