U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Deadline

Code

VP/2019/006

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt gefinancierd in het kader van het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie "EaSI" 2014-20201. EaSI is een financieringsinstrument op Europees niveau dat rechtstreeks door de Europese Commissie wordt beheerd om bij te dragen tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie, door financiële steun te verlenen voor de doelstellingen van de Unie op het gebied van bevordering van een hoog niveau van kwaliteit en duurzame werkgelegenheid, door het waarborgen van toereikende en sociale bescherming, bestrijding van sociale uitsluiting en armoede en verbetering van de arbeidsomstandigheden

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van de oproep zijn de arbeidsmobiliteit van werknemers binnen de EU te bevorderen, de werkgelegenheid te bevorderen en de tenuitvoerlegging van de EURES-verordening te ondersteunen.

De call bestaat uit vier delen in lijn met het jaarlijkse werkprogramma 2019 voor subsidies en voorzieningen voor EaSI:

i. Het eerste deel ondersteunt eerlijke mobiliteit voor grensarbeiders in grensregio's;
ii. Het tweede deel ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen of de uitvoering van activiteiten die nieuw zijn voor het partnerschap of in gebieden / sectoren die nieuw voor hen zijn
iii. Het derde onderdeel ondersteunt de arbeidsmobiliteit binnen de EU in de EER-landen;
iv. Het vierde deel ondersteunt de coördinatie van de activiteiten van de Europese sociale partners in het EURES-netwerk.

Maatregelen die in het kader van deze oproep moeten worden gefinancierd, moeten concreet en actiegericht zijn en een duidelijke meerwaarde bieden.

Bovendien moeten aanvragers zich, waar passend, ertoe verbinden om te voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie en van Verordening (EU) nr. 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296 /2013.8

Dit betekent dat de aanvragers zich moeten houden aan de regels, normen en procedures die in deze documenten zijn vastgelegd, zoals het principe om gratis diensten aan werkzoekenden te bieden, om vacatures en cv's te verstrekken in overeenstemming met het uniforme systeem voor het EURES-portaal en om informatie aan het nationale coördinatiebureau voor de programmerings- en rapportagecyclus.

Budget

Beschikbaar budget

Na de goedkeuring van het financieringsbesluit van 2019 voor het EaSI-programma wordt het totale budget voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep geraamd op 9.653.761 euro.

Het budget wordt, afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen, als volgt toegewezen:

Voor onderdeel 1 "Grensoverschrijdende partnerschappen" 8,4 miljoen euro
Voor onderdeel 2 "Ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen", 600.000 EUR
Voor onderdeel 3 "Ondersteuning van samenwerking op het gebied van mobiliteit binnen de EU in de EER-landen": 353.761 EUR
Voor onderdeel 4 "Ondersteuning van samenwerking op het gebied van mobiliteit binnen de EU voor sociale partners" 300.000 euro

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen te verdelen of het beschikbare bedrag te verhogen en deze te verdelen onder voorstellen die op de reservelijst worden toegelaten, indien deze is vastgesteld.
Deze herlading is beperkt tot 20% van het oorspronkelijke budget van de oproep.

Medefinancieringspercentage van toepassing

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen mag de EU-subsidie ​​niet meer bedragen dan 80% van de totale subsidiabele kosten van de actie. De aanvragers moeten hun cofinanciering garanderen van het resterende bedrag dat door de eigen middelen van de aanvragers wordt gedekt of van andere bronnen dan de begroting van de Europese Unie.21

Begunstigden

6.1.1 Plaats van vestiging - alle onderdelen

Voor Britse aanvragers: houd er rekening mee dat het project moet voldoen aan de geschiktheidscriteria voor de gehele duur van de subsidieovereenkomst. Als het Verenigd Koninkrijk zich tijdens de subsidieperiode terugtrekt uit de EU zonder een overeenkomst met de EU te sluiten, waarbij er met name voor wordt gezorgd dat Britse aanvragers in aanmerking blijven komen, zullen Britse begunstigden niet langer EU-financiering ontvangen (waarbij ze, indien mogelijk, blijven deelnemen) of wordt verzocht het project te verlaten op basis van artikel II.7.2.1, onder a), voor één begunstigde en artikel II.17.3.1 (a) voor subsidieovereenkomsten met meerdere begunstigden.

Juridische entiteiten die behoorlijk zijn gevestigd en geregistreerd in de volgende landen komen in aanmerking als hoofdaanvrager en / of medeaanvragers (zie de specifieke vereisten voor elk onderdeel in 6.1.3):
- EU-lidstaten
- IJsland en Noorwegen in overeenstemming met de EER-overeenkomst.

Organisaties van sociale partners zonder rechtspersoonlijkheid onder het toepasselijke nationale recht van bovengenoemde landen komen ook in aanmerking, mits aan de daaraan verbonden voorwaarden van het Financieel Reglement wordt voldaan (artikel 131, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement)

6.1.2 Type entiteiten

a) Soorten entiteiten - onderdeel 1

Om in aanmerking te komen, moeten hoofdaanvragers zijn:
• de relevante nationale EURES-coördinatiebureau (s) zoals aangewezen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/58925 of
• het EURES-lid of de partner (s) van de betrokken regio's met de goedkeuring van zijn nationale coördinatiebureau (zie voetnoot 5)

Om in aanmerking te komen, moeten co-aanvragers in een van de onderstaande categorieën vallen:

- EURES-leden of partners
- organisaties van sociale partners op Europees, nationaal of regionaal niveau
- Openbare of particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten
- Organisaties uit derde sectoren
- andere relevante actoren die actief zijn op de EU / EER-arbeidsmarkt, met inbegrip van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking

b) Type entiteiten - onderdeel 2

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers (voor- en medeaanvragers) behoren tot een van de onderstaande categorieën:

- het nationale EURES-coördinatiebureau (en) zoals aangewezen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/58928
- het EURES-lid / de leden van de betrokken regio's met de goedkeuring van het nationale coördinatiebureau (zie voetnoot 5)
- organisaties van sociale partners op Europees, nationaal of regionaal niveau (in toepassing van artikel 131 van het Financieel Reglement kunnen organisaties van de sociale partners zonder rechtspersoonlijkheid ook in aanmerking komen mits aan de voorwaarden van het daarmee verband houdende Financieel Reglement wordt voldaan);
- openbare of particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten
- derde sectororganisaties
- andere relevante actoren die actief zijn op de EU / EER-arbeidsmarkt, waaronder Europese groeperingen voor territoriale samenwerking

c) Soorten entiteiten - streng 3

Om in aanmerking te komen, moeten hoofdaanvragers of afzonderlijke aanvragers de nationale EURES-coördinatiebureaus van respectievelijk Noorwegen of IJsland zijn.

Om in aanmerking te komen, moeten co-aanvragers in een van de onderstaande categorieën vallen:

- EURES-lid (leden) / partners (s) uit respectievelijk Noorwegen of IJsland
- organisaties van sociale partners op Europees, nationaal of regionaal niveau (in toepassing van artikel 131 van het Financieel Reglement kunnen organisaties van de sociale partners zonder rechtspersoonlijkheid ook in aanmerking komen mits aan de voorwaarden van het daarmee verband houdende Financieel Reglement wordt voldaan);
- openbare of particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten
- derde sectororganisaties
- andere relevante actoren die actief zijn op de EU / EER-arbeidsmarkt, waaronder Europese groeperingen voor territoriale samenwerking

d) Typen entiteiten - onderdeel 4

Aanvragers (alleenstaande, leidende en mede-indieners) moeten sociale partners zijn, die op Europees niveau zijn gevestigd en zijn vertegenwoordigd in het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers, d.w.z.

- The European Trade Union Confederation (ETUC)
- The Confederation of European Business (BUSINESSEUROPE)
- European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (SMEunited)
- European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of general interest (CEEP)

Info & contact

Elke vraag dient per e-mail te worden verzonden naar EMPL-VP-2019-006@ec.europa.eu Om een snel antwoord op verzoeken om informatie te garanderen, worden aanvragers verzocht hun vragen in het Engels in te dienen.

Lees de volledige oproep hier of in de bijlage. 

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Read more
Follow us