U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten bereiden zich voor op EU-top - klimaatkwestie

29 April 2021 - door Ina De Vlieger

De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben op 28 april van gedachten gewisseld om de draagwijdte te verduidelijken van de bespreking over klimaatverandering door de 27 staatshoofden en regeringsleiders, die op 25 mei tijdens een EU-top plaatsvindt.

 • De ambassadeurs kregen een non-paper van de Commissie
 • In het vizier staat de toekomst van de verordening rond lastenverdeling (ESR)
 • Zal de Commissie de sectoren gebouwen en wegvoer overhevelen naar ETS-sectoren?
Lidstaten bereiden zich voor op EU-top - klimaatkwestie

De Europese Raad wil het klimaatvraagstuk bespreken voordat de Commissie haar pakket wetgevingsinitiatieven "Fit for 55" in juni presenteert. Bijzonder aandacht gaat naar de toekomst van de EU-verordening (2018/842) rond lastenverdeling (ESR).  Deze stelt emissiereductiedoelstellingen voor elke lidstaat vast voor sectoren die niet onder de EU-regeling voor de emissierechtenhandel vallen.

Rekening houdend met de richtsnoeren van de Europese Raad heeft de Europese Commissie de ambassadeurs een "non-paper" toegezonden om het proces te kaderen. 

 • Een belangrijk punt die moet worden aangepakt, is de toekomstige reikwijdte van de ESR, omdat de "mogelijke toepassing" van ETS op sectoren zoals gebouwen en wegvervoer ongeveer de helft van de emissies van de huidige verordening rond de verdeling van de emissiereductie zou bestrijken.
 • De Commissie overweegt gebouwen en wegvervoer in het ETS-systeem op te nemen. Momenteel omvat ETS grote uitstoters zoals de energiesector en de industrie, en de luchtvaart binnen de EU. Samen zijn deze sectoren goed voor ongeveer 40% van de emissies in de EU, terwijl de resterende 60% afkomstig is van de sectoren die onder de ESR-verordening vallen.
 • Mogelijke toepassing van ETS op de sectoren gebouwen en wegvervoer moet worden onderzocht in het licht van de mogelijkheid om actoren in deze sectoren een extra stimulans te geven om extra maatregelen te nemen
 • De Commissie benadrukte dat dit geleidelijk zou moeten gebeuren, op een manier die niet leidt tot verstoring van deze sectoren en niet interfereert met de koolstofprijs in de huidige ETS.
 • In de non-paper van de Commissie staat ook dat de uitbreiding van ETS naar andere sectoren extra middelen zal genereren om de transitie naar een duurzame economie te ondersteunen.
 • De Commissie wijst ook op het belang van billijkheid en kosteneffectiviteit, die kernbeginselen blijven voor de verordening rond de verdeling van de inspanningen (ESR). Dit zou onder meer inhouden dat bij de vaststelling van de doelstellingen rekening wordt gehouden met verschillen in slagvaardigheid (gebaseerd op het bbp per hoofd van de bevolking, zoals voorheen), terwijl aanpassingen worden overwogen die rekening houden met het kosteneffectieve potentieel in alle lidstaten.

Volgende stappen

 • 25 mei: bespreking klimaatvraagstuk tijdens de EU-top
 • 21 juni (indicatief): Commissie stelt haar ‘fit for 55’ pakket voor, waaronder herziening regelgeving ESR en ETS. => Uitgesteld naar 14 juli

 

Bron: Bulletin Quotidien Europe, 29 april

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us