U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie stelt maatregelen voor om kinderrechten te handhaven en kinderen in nood te ondersteunen

25 March 2021 - door Stagiair

De Europese Commissie heeft haar aanbevelingen om kinderarmoede aan te pakken gepresenteerd samen met de strategie voor de rechten van het kind. Volgens de Commissie worden kinderen binnen en buiten de EU nog steeds geconfronteerd met sociaal-economische uitsluiting op basis van afkomst, status, gender – of die van hun ouders. 

Daarnaast maken bijna 18 miljoen kinderen in de Europese Unie deel uit van een huishouden in armoede. De Commissie tracht dit probleem aan te pakken aan de hand van de strategie voor de rechten van het kind en de Europese kindergarantie, een onderdeel van deze strategie. 

Commissie stelt maatregelen voor om kinderrechten te handhaven en kinderen in nood te ondersteunen

De overkoepelende strategie voor de rechten van het kind bestrijkt zes thematische pijlers:

  • Kinderen als democratische vernieuwers
  • Het recht van kinderen om hun potentieel ten volle te ontplooien, ongeacht hun sociale achtergrond
  • Het recht van kinderen om gevrijwaard te blijven van geweld
  • Het recht van kinderen op kindvriendelijke justitie
  • Het recht van kinderen om veilig te navigeren in de digitale omgeving en de kansen ervan te benutten
  • De rechten van kinderen over de hele wereld

De nieuwe Europese Kindergarantie

De Europese kindergarantie is een onderdeel van de tweede pijler van de strategie voor de rechten van het kind. De Europese Commissie wil met dit initiatief vermijden dat arme kinderen arme volwassen worden. Het initiatief moet de intergenerationele vicieuze cirkel doorbreken en gelijke kansen bevorderen door toegang te verzekeren tot een aantal essentiële diensten voor kinderen in nood.

Kinderen in nood - dit zijn kinderen jonger dan 18 jaar die het risico lopen op armoede of sociale uitsluiting - zouden gratis en doeltreffende toegang moeten krijgen tot:

  • Onderwijs voor en opvang van jonge kinderen 
  • Onderwijs en schoolactiviteiten - bijvoorbeeld adequate uitrusting voor afstandsonderwijs
  • Ten minste één gezonde maaltijd per schooldag
  • Effectieve toegang tot gezondheidszorg - bijvoorbeeld door de toegang tot medische onderzoeken en medische screeningsprogramma’s te vergemakkelijken

Daarnaast beveelt de Commissie aan dat de lidstaten kinderen in nood voorzien van daadwerkelijke toegang tot gezonde voeding en adequate huisvesting. Kinderen moeten ook buiten de schooldagen gezonde maaltijden krijgen en dakloze kinderen en hun gezinnen moeten toegang hebben tot adequate huisvesting.

Bij het identificeren van kinderen in nood en bij het ontwerpen van hun nationale maatregelen moeten de lidstaten, wanneer dit mogelijk is, rekening houden met de specifieke behoeften van kinderen met een minder gunstige uitgangspositie. Dit kunnen kinderen zijn met een beperking, dakloze kinderen en kinderen die in zeer onzekere huisvestingsomstandigheden leven, kinderen met een migratieachtergrond, kinderen die tot een raciale of etnische minderheid behoren - in het bijzonder Roma -, kinderen in instellingen en in het algemeen kinderen die in onzekere gezinssituaties leven.

Volgende Stappen

Nationale regeringen worden aangemoedigd om binnen zes maanden na de goedkeuring van de kindergarantie nationale actieplannen in te dienen. De lidstaten moeten hiervoor nationale coördinatoren aanstellen die toezicht houden op de uitvoering van de nationale plannen. Elke lidstaat moet om de twee jaar een voortgangsrapport publiceren. De Europese Commissie zal toezicht houden op de uitvoering van de nationale actieplannen via het begrotingsproces van het Europees Semester.

Persbericht

Q&A

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us