U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

The clock is no longer ticking: er is een Brexit-akkoord!

26 December 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vonden na lang onderhandelen een akkoord over een nieuwe toekomstige relatie. Dat maakten Boris Johnson en Ursula von der Leyen bekend na marathononderhandelingen net voor kerstmis. De contouren van de deal bestaan uit drie pijlers: 

 • Een vrijhandelsovereenkomst: een nieuw economisch en sociaal partnerschap met het Verenigd Koninkrijk
 • Een nieuw partnerschap voor de veiligheid van burgers
 • Een horizontale overeenkomst over governance

De handels- en samenwerkingsovereenkomst bestrijkt een aantal gebieden die in het belang van de EU zijn. Zij gaat veel verder dan de traditionele vrijhandelsovereenkomsten en biedt een solide basis voor het behoud van de langdurige vriendschap en samenwerking. Zij waarborgt de integriteit van de interne markt en de ondeelbaarheid van de vier vrijheden (personen, goederen, diensten en kapitaal). Ook werd de Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. 

De volledige draft agreement valt hier te raadplegen. 
Ook op de pagina van de Vlaamse Overheid vind je uitgebreide informatie. 
Een korte samenvatting van de deal vind je hier. 

VLEVA organiseert op 6 januari van 09u.00 tot 10u.15 in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken een infosessie voor stakeholders over het akkoord tussen de EU en het VK. Alle info vind je hier. 

The clock is no longer ticking: er is een Brexit-akkoord!

1. Een vrijhandelsovereenkomst: een nieuw economisch en sociaal partnerschap met het Verenigd Koninkrijk met een ambitieuze samenwerking op economisch, sociaal, milieu- en visserijgebied: 

 • De overeenkomst heeft niet alleen betrekking op de handel in goederen en diensten, maar ook op een groot aantal andere gebieden die in het belang van de EU zijn, zoals investeringen, concurrentie, staatssteun, fiscale transparantie, lucht- en wegvervoer, energie en duurzaamheid, visserij, gegevensbescherming en coördinatie van de sociale zekerheid.
   
 • Het voorziet in nultarieven en nulquota voor alle goederen die aan de passende oorsprongsregels voldoen.
   
 • Beide partijen hebben zich ertoe verbonden te zorgen voor een stevig gelijk speelveld door een hoog niveau van bescherming te handhaven op gebieden als milieubescherming, de strijd tegen klimaatverandering en koolstofprijzen, sociale en arbeidsrechten, fiscale transparantie en staatssteun, met een effectieve, binnenlandse handhaving, een bindend mechanisme voor geschillenbeslechting en de mogelijkheid voor beide partijen om corrigerende maatregelen te nemen.
   
 • De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over een nieuw kader voor het gezamenlijk beheer van de visbestanden in de wateren van de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk zal de Britse visserijactiviteiten verder kunnen ontwikkelen, terwijl de activiteiten en de middelen van bestaan van de Europese visserijgemeenschappen zullen worden veiliggesteld en de natuurlijke hulpbronnen in stand zullen worden gehouden.
   
 • Wat het vervoer betreft, voorziet de overeenkomst in duurzame verbindingen door de lucht, over de weg, per spoor en over zee, hoewel de toegang tot de markt minder is dan wat de interne markt te bieden heeft. De overeenkomst bevat bepalingen om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen de exploitanten in de EU en het Verenigd Koninkrijk op gelijke voet plaatsvindt, zodat de rechten van de passagiers, de rechten van de werknemers en de veiligheid van het vervoer niet worden ondermijnd.
   
 • Wat energie betreft, voorziet de overeenkomst in een nieuw model voor handel en interconnectiviteit, met garanties voor open en eerlijke concurrentie, onder meer op het gebied van veiligheidsnormen voor offshore en de productie van hernieuwbare energie.
   
 • Wat de coördinatie van de sociale zekerheid betreft, beoogt de overeenkomst een aantal rechten van de EU-burgers en van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk te waarborgen. Dit betreft EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk werken, reizen of verhuizen en Britse onderdanen die na 1 januari 2021 in de EU werken, reizen of verhuizen.
   
 • Ten slotte maakt de overeenkomst het mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk blijft deelnemen aan een aantal vlaggenschipprogramma's van de EU voor de periode 2021-2027 (onder voorbehoud van een financiële bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de EU-begroting), zoals Horizon Europe. Het VK zal wel niet meer deelnemen aan het Erasmus+-programma. 

  Lees een overzicht per sector hier. 
  Lees de draft versie van dit deel van het toekomstig partnerschap hier. 

   

2. Een nieuw partnerschap voor de veiligheid van burgers

De handels- en samenwerkingsovereenkomst stelt een nieuw kader vast voor wetshandhaving en justitiële samenwerking in straf- en civielrechtelijke zaken. Zij erkent de noodzaak van een sterke samenwerking tussen de nationale politiële en justitiële autoriteiten, met name voor de bestrijding en vervolging van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Er worden nieuwe operationele vermogens opgebouwd, rekening houdend met het feit dat het Verenigd Koninkrijk, als niet-EU-lid buiten het Schengengebied, niet over dezelfde faciliteiten zal beschikken als voorheen. De samenwerking op veiligheidsgebied kan worden opgeschort in geval van schendingen door het Verenigd Koninkrijk van zijn verbintenis om het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en zijn binnenlandse handhaving te blijven naleven.

Lees de draft versie van dit deel van het toekomstig partnerschap hier. 
 

3. Een horizontale overeenkomst over governance

 • Om bedrijven, consumenten en burgers maximale rechtszekerheid te bieden, biedt een speciaal hoofdstuk over governance duidelijkheid over de wijze waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd en gecontroleerd. Er wordt ook een gezamenlijke partnerschapsraad opgericht, die ervoor zal zorgen dat de overeenkomst correct wordt toegepast en geïnterpreteerd, en waarin alle aan de orde komende kwesties zullen worden besproken.
   
 • Bindende handhavings- en geschillenbeslechtingsmechanismen zullen ervoor zorgen dat de rechten van bedrijven, consumenten en personen worden geëerbiedigd. Dit betekent dat bedrijven in de EU en het Verenigd Koninkrijk op gelijke voet met elkaar concurreren en dat wordt voorkomen dat een van beide partijen zijn regelgevingsautonomie gebruikt om oneerlijke subsidies toe te kennen of de concurrentie te vervalsen.
   
 • Beide partijen kunnen sectoroverschrijdende represailles nemen in geval van schendingen van de overeenkomst. Deze sectoroverschrijdende vergelding geldt voor alle gebieden van het economisch partnerschap. 

Lees de draft versie van dit deel van het toekomstig partnerschap hier. 

 

 

Volgende stappen: 

De Commissie zal voorstellen de overeenkomst voorlopig toe te passen, voor een beperkte periode tot 28 februari 2021. Daarna zal ze snel voorstellen doen voor besluiten van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing en inzake de sluiting van de overeenkomst. De Raad zal dan met eenparigheid van stemmen van alle 27 lidstaten een besluit moeten vaststellen waarbij toestemming wordt gegeven voor de voorlopige toepassing van de overeenkomst met ingang van 1 januari 2021.

Zodra dit proces is afgerond, kan de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK formeel worden ondertekend, op voorwaarde dat het Parlement van het VK daarmee instemt. De stemming in Westminster ter goedkeuring van de overeenkomst zal naar verwachting op 30 december 2020 plaatsvinden.

Het Europees Parlement zal dan worden verzocht vóór 28 februari 2021 zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst.

Tijdlijn
Uitgebreide tijdlijn

Meer informatie: 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us