U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Blue economy window call (EMFF-BEW-2020)

Deadline

Code

EMFF-BEW-2020

Inleiding

Een duurzame blauwe economie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese "groene" doelstellingen, waaronder biodiversiteit, circulaire economie, digitale aarde en "van boer tot bord"-strategieën en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Het kan gemeenschappen en industrieën die hard worden getroffen door het coronavirus of de migratie van belangrijke werknemers helpen zich te herstellen door middel van een veerkrachtigere economie met een kleinere koolstof- en milieuvoetafdruk en een beter concurrentievermogen op wereldschaal.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen, die ook de naam "BlueInvest Grants" draagt, maakt deel uit van een pakket maatregelen dat in het kader van het "BlueInvest-platform" is opgezet en dat bestaat uit bijstandsdiensten voor investeringsbereidheid en 75 miljoen euro aan liquiditeiten die in 2020 beschikbaar worden gesteld voor het investeren van aandelen in fondsen die volledig of grotendeels in de blauwe economie zijn gespecialiseerd of die in bepaalde bedrijven mede-investeren.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn de volgende:

Nieuwe producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen in de waardeketens van de blauwe economie op de markt te brengen en de marktrijpheid ervan te helpen bevorderen. 

Duurzame en innovatieve blauwe economie in de Europese zeebekkens te ontwikkelen;
risicovrije investeringen in deze projecten om de toegang tot andere financieringsregelingen voor de volgende fasen van hun activiteiten te vergemakkelijken.

De voorstellen moeten erop gericht zijn bedrijfsconcepten verder te ontwikkelen tot een marktrijp product, dienst of proces dat is afgestemd op de groeistrategie voor de blauwe economie van de aanvrager. Verwacht wordt dan ook dat de projecten het technologiegereedheidsniveau[1] (TRL) tussen 6-8[2] zullen bereiken, zoals gedefinieerd in de algemene bijlage G van het H2020-werkprogramma.

 

Budget

Deze call bedraagt 20 000 000 euro.

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Voor meer info, contacteer Vlaams contactpunt Krale Vanhulle via: Karel.Vanhulle@lv.vlaanderen.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Read more
Follow us