U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

Deadline

Code

LC-GD-8-1-2020

Doelstellingen

Een recente Eurobarometer-enquête (2020) toonde aan dat een grote meerderheid van de respondenten zich zorgen maakt over de impact op hun gezondheid van chemicaliën in alledaagse producten. Er is ook solide wetenschappelijk bewijs dat gezondheids- en milieukwesties met betrekking tot chemicaliën onderbouwt. De Europese Green Deal omvat een verbintenis tot het streven naar nul vervuiling voor een gifvrij milieu. In dit verband vermeldt het specifiek de noodzaak om de risico's van gevaarlijke chemicaliën en, meer specifiek, zeer persistente chemicaliën snel aan te pakken.

Vervuiling door persistente en mobiele chemicaliën is vaak een systemisch probleem, aangezien het wordt veroorzaakt door factoren die nauw verband houden met de heersende productie- en consumptiemethoden en wordt versterkt door het ontbreken van passende technische oplossingen, waaronder (bio) sanering en monitoringstechnieken voor het milieu (inclusief het mariene milieu). Deze chemicaliën vormen ook een uitdaging voor regelgevende autoriteiten om effectief beleid te ontwikkelen of af te dwingen.

Een voorbeeld van deze zeer persistente chemicaliën zijn per- en polyfluoralkylsubstanties (PFAS), een groep van duizenden door de mens gemaakte chemicaliën die op grote schaal worden gebruikt in verschillende consumenten- en industriële producten (bijv. Water- en vlekafstotend textiel, brandbestrijdingsschuim, plastic, voedselcontactmaterialen en cosmetica) en waaraan burgers en het milieu worden blootgesteld. Ze zijn een toenemende zorg omdat ze persistent zijn in het milieu, zeer mobiel, giftig en kunnen bioaccumuleren. Om deze redenen worden ze overal in het milieu aangetroffen en neemt hun concentratie in de loop van de tijd toe, waardoor extra risico's voor de menselijke gezondheid en ecosystemen ontstaan. Er zijn voorbeelden van verontreiniging door PFAS van water en bodem in de meeste EU-landen, die kostbaar zijn of in sommige gevallen onmogelijk te herstellen. De totale kosten voor de samenleving door PFAS alleen als voorbeeld worden door één bron geschat op € 52-84 miljard in heel Europa (Noordse Raad van Ministers, 2019), wat waarschijnlijk een onderschatting is, aangezien het slechts een beperkte reeks gezondheidseffecten omvat (hoog cholesterol, verzwakt immuunsysteem en kanker). Sommige onderzoeken hebben negatieve effecten van PFAS op het immuunsysteem aangetoond, waaronder een verminderde respons op vaccins. Soortgelijke effecten zijn ook bekend in verband met andere soorten persistente chemicaliën. Dit is zorgwekkend gezien de huidige COVID-19-pandemie.

Budget

Het budget voor deze oproep is 40 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us