U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA-monitor onder de loep: Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

24 August 2020 - door Simon De Wachter

VLEVA lanceerde een eerste versie van de Monitor deelname Vlaamse actoren aan Europese subsidieprogramma’s (2014-2020). In samenwerking met de nationale contactpunten - de zgn. NCP’s - voor de verschillende subsidieprogramma’s bundelde VLEVA de Vlaamse cijfers in deze monitor voor de programmaperiode 2014-2020.  

De volgende weken gaan we dieper in op de verschillende EU-subsidies die in de VLEVA-monitor aan bod komen. Waar scoorden Vlaamse projecten goed en minder goed in? En welke tips en projectvoorbeelden kunnen Vlaamse actoren inspireren om in de toekomst succesvol deel te nemen aan Europese projecten? Deze week: het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
 

Placeholder

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) maakt deel uit van de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). In Vlaanderen wordt dit fonds vertaald in het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) dat aan zijn derde editie toe is: PDPO III. 

Het PDPO III-programma zet in op vier strategische thema’s:

 1. Jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector.
 2. Innovatie en opleiding.
 3. Verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch.
 4. Versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2018): Volgens het jaarverslag van 2018 heeft het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III (2014-2020) in de periode 2014-2018 al meer dan €206 miljoen steun uitgekeerd. Ongeveer de helft komt van het EU-budget, de andere helft van Vlaanderen. 

Het merendeel van het geld ging naar investeringssteun, agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarna volgen steun voor opleidingen en overnamesteun voor jonge landbouwers. Met deze en andere maatregelen zet het PDPO III in op innovatie, duurzaamheid en het verhogen van de weerbaarheid van de landbouwsector.

Aantal Vlaamse projecten: Verschillend van maatregel tot maatregel. Zie jaarverslagen PDPO III.

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed? 

 1. Er is een grote bereidheid bij landbouwers om aan agronatuurbeheer te doen via het sluiten van beheerovereenkomsten. 2020 was dan ook een topjaar wat betreft afsluiting van beheerovereenkomsten.
 2. De beheersvoorwaarden bij de beheerovereenkomsten worden globaal goed nageleefd en de foutenlast bij controles is dan ook relatief beperkt.
 3. Er worden innovatieve en interessante projectvoorstellen uitgewerkt.

Wat kan er beter? 

 1. Besteed meer aandacht aan administratieve aspecten.
 2. Besteed meer aandacht aan de correcte uitvoering van het beheer van kleine landschapselementen en voer het beheer op het juiste moment uit. Zo vermijdt men een korting op de vergoeding.
 3. Bekijk eerst grondig alle voorwaarden vooraleer een verbintenis af te sluiten. 

Tips 

 1. Lees aandachtig de begeleidende mail(s) met aandachtspunten en reminders die de beheersdienst verspreidt.
 2. Lees aandachtig de informatiefiches die beschikbaar zijn voor het invullen van de verzamelaanvraag.
 3. Denk na over welke kosten je in het project wil laten subsidiëren. Een kleine kost vergt immers evenveel administratie als een grote kost.
 4. Bereid uw aanvraag goed voor en verduidelijk uw intentie transparant in het licht van de voorwaarden verbonden aan de subsidie.
 5. Begin tijdig met de voorbereiding en vraag tijdig informatie over uw concrete plannen.
 6. Vermijd verrassingen of obstakels door transparantie in aanvraag en rapportering. 

Info en contact 

Vlaams contactpunt: Vlaams Ruraal Netwerk, Ariane Van Den Steen
E. vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be | T. 0493 31 69 33

Contact Europese Commissie/Europese instellingen: DG AGRI 

Projectvoorbeeld 

Kempen-Zuid: ‘Houtkanten: natuurlijk kapitaal voor landbouw, natuur en landschap’

Dit project wil in twee pilootgebieden, elk met hun eigen karakter en voorgeschiedenis, landbouwers actief adviseren over het beheer, behoud en inrichting van houtkanten. En hen informeren over win-winsituaties voor zowel landbouw als andere sectoren. Met behulp van dit project wordt daarvoor per pilootgebied een gebiedsplan ontwikkeld in overleg met o.a. de gemeentes, de landbouw, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Deze gebiedsvisies zullen alle partijen in staat stellen om het beheer rond houtkanten ook in de toekomst af te toetsen aan agrarische, ecologische, landschappelijke en erfgoed-gerelateerde waarden. 

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) maakt deel uit van de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). In het Belgisch operationeel programma wordt aangegeven hoe Vlaanderen de Europese middelen aanwendt om de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) en de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) te behalen.

Om de doelstellingen van het programma te behalen zet Vlaanderen in op een concurrerende, ecologisch, duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur met de volgende prioriteiten:

 • Het bevorderen van een duurzame visserij
 • Het bevorderen van de aquacultuur
 • De uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) door datacollectie en controle en handhaving
 • Het bevorderen van de afzet en verwerking
 • De uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid.

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2018): Volgens het jaarrapport van 2018 werd in totaal reeds 2/3e van de beschikbare financiële enveloppe (2014-2020) vastgelegd, verspreid over verschillende maatregelen. Dat komt neer op ongeveer €40 miljoen steun, waarvan ongeveer 60% uit het EU-budget en het overige uit nationale cofinanciering.

Aantal Vlaamse projecten: Volgens het jaarrapport van 2018 werden er tot dan toe 130 projecten in Vlaanderen goedgekeurd en opgestart. Meer info vind je hier.

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed? 

 1. Afspraken worden correct nageleefd. 
 2. Opgevraagde documentatie wordt snel aangeleverd. 
 3. Er worden innovatieve projectvoorstellen ingediend. 

Wat kan er beter? 

 1. De resultaatsindicatoren verdienen meer aandacht.
 2. De administratieve opvolging kan beter.
 3. De informatie bij indiening van steunaanvragen moet volledig zijn. 

Tips

 1. Bekijk grondig de steunvoorwaarden en voeg bij indiening van een aanvraag meteen alle noodzakelijke documentatie toe. 
 2. Neem bij twijfel contact op met de programmafacilitator of de Beheersautoriteit EFMZV/FIVA. 
 3. Tracht bij onderzoeksprojecten steeds te zoeken naar een samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

Info en contact

Vlaams contactpunt: Vlaamse Beheersautoriteit EFMZV/FIVA, Guy van Hecke 
E. zeevisserij@lv.vlaanderen.be | T. 050 24 83 40

Contact Europese Commissie/Europese instellingen: DG MARE

Projectvoorbeeld

VISTools I & II - Leer eenvoudig meer uit je eigen visserij (2018 - 2020)

Verschillende taken die een schipper of reder moeten uitvoeren om de visserij-activiteiten op te volgen gebeuren nog vaak op papier. Zo worden de vangsten in een logboek neergeschreven en wordt de inhoud en de locatie van de viskisten in het visruim eveneens neergepend in een boekje. Na een trip berekent de reder (of de boekhouder) de winstgevendheid gebaseerd op de besomming en de gemaakte kosten. 

VISTools I & II heeft als doel om de cijfers uit de sensoren aanwezig op het schip automatisch te verzamelen en hieruit nuttige informatie te halen voor gebruik door schippers en reders. Hierbij gaat het o.a. over het opvolgen van de opbrengst, de vangstsamenstelling en het brandstofverbruik tot op sleepniveau. Met deze tool krijgen schippers en reders een gedetailleerd beeld van de visserij-activiteiten en kan beter bepaald worden wanneer bijsturing nodig is, dit alles met de nodige beveiliging natuurlijk. Naast het ontwikkelen van de automatische dataverzameling en -verwerking wordt nog een tweede doel beoogd in het project, namelijk het digitaliseren van het visruimplan.

Wil je meer te weten komen over de Vlaamse deelname aan andere Europese subsidieprogramma’s? Lees dan hier de volledige monitor.
 

Follow us