U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Brexit: wat verandert er sowieso op 1 januari 2021?

14 July 2020 - door Maarten Libeer

Nu de onderhandelingen over een toekomstig partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk blijven aanslepen, roept de Europese Commissie de lidstaten en getroffen sectoren op om zich extra voor te bereiden

 • In een communicatie overloopt de Europese Commissie de zaken die ongeacht welk scenario zullen veranderen.

 • Lidstaten en alle maatschappelijke en economische sectoren worden opgeroepen om zich terdege voor te bereiden.

 • De Europese Commissie blijft ook de readiness notices updaten.

Uit deze mededeling blijkt dat zelfs in het geval van het meest ambitieuze toekomstige partnerschap er vanaf 1 januari 2021 verreikende en automatische veranderingen en gevolgen zullen zijn voor burgers, consumenten, bedrijven, overheden, investeerders, studenten en onderzoekers. 

Om een voldoende voorbereiding te laten plaatsvinden, informeert de Europese Commissie nu welke belangrijke veranderingen sowieso zullen optreden, ongeacht of er een akkoord komt. 

Brexit: wat verandert er sowieso op 1 januari 2021?

Wat verandert er sowieso? 

1. Handel in goederen

De veranderingen op dit gebied omvatten controles en andere soorten formaliteiten die van toepassing zullen zijn op goederen die tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd, aangezien het Verenigd Koninkrijk uit de EU-douane-unie en de interne markt vertrekt. Bedrijven moeten met deze veranderingen rekening houden wanneer zij bijvoorbeeld de organisatie van hun toeleveringsketens evalueren. Concreet betekent dit dat zij klaar moeten zijn voor de veranderingen die de Britten willen doorvoeren: 

 1. Douaneformaliteiten - en controles.
 2. Douane- en belastingvoorschriften voor de in- en uitvoer van goederen (tarieven, BTW, accijnzen).
 3. Certificaten en vergunningen voor producten, vestigingsvereisten, etikettering en markering. 

2. Handel in diensten

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de eengemaakte dienstenmarkt van de EU zal gevolgen hebben voor voordelen zoals de vrijheid van vestiging en het verrichten van diensten in elke EU-lidstaat, alsook voor de erkenning van beroepskwalificaties en de land-van-oorsprong-benadering van grensoverschrijdende diensten.  

Deze veranderingen zullen bijzonder relevant zijn voor: 

 1. Financiële diensten.
 2. Vervoersdiensten.
 3. Audiovisuele diensten. 
 4. De erkenning van beroepskwalificaties.

3. Energie 

Vanaf 1 januari 2021 zal de handel in energieproducten tussen de EU en Groot-Brittannië niet langer worden beheerd via speciale platforms van de Unie, maar zal het gaan om energiestromen uit derde landen. Daarom moeten de belanghebbenden zich voorbereiden op de aanpassing aan de nieuwe regelgeving.  

4. Reizen en toerisme

Reizigers, bedrijven die reisdiensten leveren en nationale autoriteiten dienen rekening te houden met en zich voor te bereiden op veranderingen die zich zullen voordoen met betrekking tot:  

 1. Controles op personen
 2. Visumvereisten
 3. Reizen met huisdieren
 4. Rijbewijzen
 5. Roaming
 6. Passagiersrechten 

5. Mobiliteit en coördinatie van de sociale zekerheid

Met het einde van de overgangsperiode komt er ook een einde aan het vrije verkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Daarom zal het verkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk dat niet onder de intrekkingsovereenkomst valt, worden geregeld door de migratiewetgeving. Dit zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de aanwerving van EU-burgers door Britse bedrijven, en omgekeerd. Er zullen ook veranderingen plaatsvinden in de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, aangezien de regels van de Unie niet langer van toepassing zullen zijn.

6. Vennootschapsrecht en burgerlijk recht

De verstoringen op dit gebied zullen betrekking hebben op: 

 1. In het Verenigd Koninkrijk geregistreerde ondernemingen: naarmate de vrijheid van vestiging van de interne markt afloopt, zal de erkenning van in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde ondernemingen niet langer automatisch zijn.
 2. Contractuele jurisdictiekeuze: ondernemingen moeten zich voorbereiden op wijzigingen in de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU en het VK.

7. Gegevens-, digitale en intellectuele eigendomsrechten

 1. Intellectuele-eigendomsrechten: bedrijven moeten zich bewust zijn van veranderingen die van invloed zijn op het "beginsel van uitputting" van intellectuele-eigendomsrechten.
 2. Doorgifte en bescherming van gegevens: de doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk zal onderworpen zijn aan de regels en waarborgen van de Unie met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. 
 3. .eu-domeinnaam: bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk maar niet in de EU zijn gevestigd, zullen niet langer in aanmerking komen voor registratie of het bezit van .eu-domeinnamen. 

8. Internationale overeenkomsten van de EU

Na afloop van de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk niet langer onder de door de Unie gesloten overeenkomsten vallen. Dit zal echter niet van invloed zijn op de status van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot multilaterale overeenkomsten waarbij het land zelf partij is.  

De volledige communicatie vind je hier.
 

Readiness notices

De Commissie roept daarom alle overheden, burgers, bedrijven en andere belanghebbenden op om zich klaar te stomen voor deze onvermijdelijke veranderingen. Als zij dergelijke voorbereidende maatregelen niet nemen, zullen de negatieve gevolgen en de kosten voor hun activiteiten aan het einde van de overgangsperiode toenemen.

Om te helpen, herziet de Commissie de meer dan 100 sectorspecifieke kennisgevingen van de voorbereiding van belanghebbenden die zij tijdens de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk in het kader van artikel 50 heeft gepubliceerd, en werkt zij deze zo nodig bij. Deze vind je hier. 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us