U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: herziening EU-adaptatiestrategie voor klimaatverandering

21 May 2020 - door Ina De Vlieger

De Commissie lanceert parallel een consultatie over haar routekaart ‘EU-adaptatie voor klimaatverandering’ en een gedetailleerde online-enquête (consultatie) als input voor de ontwikkeling van een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.

  • Deadline consultatie roadmap (4 blz., zie bijlage 1): 30 juni
  • Deadline gedetailleerde online-consultatie (zie bijlage 2): 20 augustus
  • Achtergronddocument bij de raadpleging: blauwdruk voor de strategie om de context te schetsen, mogelijke ontwikkelingsrichtingen aan te geven en het debat te stimuleren.

Neem hier deel aan deze consultaties, omdat jouw stem telt in de herziening van de ‘EU-adaptatiestrategie voor klimaatverandering’.

Jouw stem in Europa: herziening EU-adaptatiestrategie voor klimaatverandering

De ontwikkeling van een ambitieuze nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering vormt een onderdeel van de Europese Green Deal.

Het doel van deze initiatieven, die de bestaande adaptatiestrategie (2013) moet vervangen, is het verbeteren van de inspanningen om de klimaatrisico's te weerstaan, het opbouwen van veerkracht, het integreren van het klimaat in de risicobeheerpraktijken en het verbeteren van de preventie en de paraatheid. Op die manier moet de EU tegen 2050 volledig aangepast zijn aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering.

Om de doelstellingen te bereiken, zal de strategie niet alleen betrekking hebben op acties binnen de EU, maar ook een externe dimensie bevatten om de wereldwijde aanpassingsinspanningen te ondersteunen.

Een van de mogelijke acties die in de strategie aan bod zullen komen, is de ontwikkeling van een waarnemingspost om gezondheids- en sociale risico's in verband met de klimaatverandering in een vroeg stadium te helpen identificeren; een meer open toegang tot gegevens over klimaatrisico's uit particuliere en openbare bronnen; meer aandacht voor de ontwikkeling en toepassing van aanpassingsoplossingen via Horizon Europe en andere EU-fondsen.

De Commissie heeft op 12 mei 2020 een eerste effectbeoordeling gepresenteerd over de verwachte herziening van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.

Voorstel nieuwe EU-adaptatiestrategie verwacht eind 2020

Verwacht wordt dat de Commissie de mededeling over de herziene strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering tegen eind 2020 zal goedkeuren en publiceren. Er komt dus waarschijnlijk geen uitstel tot 2021 door de COVID-19 crisis.


Deelnemen aan de consultaties kan tot 30 juni voor de roadmap en tot 20 augustus voor de uitgebreidere consultatie.

Bron en meer informatie

EC persbericht , 14 mei 2020, Commission launches online public consultation on new EU strategy on adaptation to climate change

Evaluatierapport (2018) van de EU adaptatiestrategie voor klimaatverandering ((2013)

Attachment(s)

Follow us