U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

LIFE Call 2020: Climate change adaptation

Deadline

Code

LIFE-TA-03-2020

Inleiding

De Europese Green Deal kondigde een nieuw Europees klimaatpact aan, een breed initiatief om burgers en belanghebbenden een stem te geven bij het ontwerpen van nieuwe klimaatacties, het delen van informatie, het starten van basisactiviteiten, het stimuleren van gedragsverandering en het presenteren van oplossingen die anderen kunnen volgen. Het Europees klimaatpact heeft tot doel de samenwerking tussen mensen en organisaties, van nationale, regionale en lokale autoriteiten tot bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeks- en innovatieorganisaties, consumentengroepen en individuen, te informeren, te inspireren en te bevorderen.

 Projecten in het kader van deze oproep moeten de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatneutraliteit en de gerelateerde beleidsmaatregelen, waaronder het Europees klimaatpact, ondersteunen.

Doelstellingen

Deze Call focust zich specifiek op:

 - Bijdragen aan de uitvoering en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving van de Unie inzake de beperking van klimaatverandering, met inbegrip van mainstreaming op alle beleidsterreinen, met name door het ontwikkelen, testen en demonstreren van beleids- of beheersbenaderingen, uitwerken van beste praktijken en oplossingen voor het tegengaan van klimaatverandering.

  - De kennisbasis voor de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, evaluatie en implementatie van effectieve maatregelen en maatregelen ter beperking van de klimaatverandering verbeteren en de capaciteit vergroten om die kennis in de praktijk toe te passen.

 - De ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde benaderingen, zoals voor strategieën en actieplannen ter beperking van klimaatverandering, op lokaal, regionaal of nationaal niveau te vergemakkelijken. 

 - Bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten voor het tegengaan van klimaatverandering die geschikt zijn om te worden gerepliceerd, overgedragen of geïntegreerd.

Budget

Het budget voor deze call bedraagt 354 000 euro.

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden.

Info & contact

Meer informatie over de voorwaarden specifieke timing en verschillende manieren om deel te nemen vind je hier

Contactpersonen voor deze call zijn:

Wim.smits@vlaanderen.be

Stefanie.hugelier@milieu.belgië.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

LIFE:

 • Is katalysator voor de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, en voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, biodiversiteit en ecosystemen
 • Verbetert de handhaving en implementatie van het Europese milieu- en klimaatbeleid, dient als katalysator voor milieu- en klimaatdoelstellingen en de integratie van deze doelstellingen in andere EU-beleidsdomeinen en in de werking van de publieke en private sectoren
 • Ondersteunt milieu- en klimaatbeheer en betrokkenheid van het middenveld en lokale actoren 
 • Ondersteunt de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma.

Doelstellingen

Subprogramma’s:

1. Milieu:

 • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: water inclusief marien milieu, afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen met inbegrip van bodem en bossen, groene kringloopeconomie, milieu en gezondheid, luchtkwaliteit en emissies met inbegrip van het stedelijke milieu
 • Natuur: uitvoering van habitat- en vogelrichtlijn
 • Biodiversiteit: uitvoering van EU-biodiversiteitstrategie 2020 
 • Milieubeleid, -bestuur en informatie: campagnes in overeenstemming met prioriteiten van het zevende milieuactieplan, controle en maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving te bevorderen en ondersteuning van informatiesystemen voor de uitvoering van milieuwetgeving.

2. Klimaatactie:

 • Mitigatie van de klimaatverandering
 • Aanpassing aan de klimaatverandering
 • Klimaatbeheer en informatie

Soorten projecten:

 • Proefprojecten
 • Demonstratieprojecten
 • Bestepraktijkprojecten
 • Geïntegreerde projecten
 • Projecten voor technische bijstand (enkel voor contactpunten)
 • Projecten capaciteitsopbouw (beperkt aantal landen - niet voor België)
 • Voorbereidende projecten (voorbereiding projecten klimaatbeleid) 
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten

Twee financiële instrumenten

 • Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE): leningen via banken in de EU-lidstaten voor projecten die de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie van de lidstaten ondersteunen.
 • Natural Capital Financing Facility voor projecten in
  • ecosysteemdiensten
  • groene infrastructuur
  • offsets voor biodiversiteit
  • investeringen voor innovatieve pro-biodiversiteit
  • commerciële activiteiten m.b.t. adaptatie aan klimaatverandering

Budget

Het LIFE programma beschikt over een budget van 3,5 miljard euro.

 • Milieu: 2,592 miljard euro en
 • Klimaatactie: 864,2 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het LIFE programma?

 • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het LIFE programma?

 • EU-lidstaten,
 • landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte,
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun en van het Europees Nabuurschapsinstrument,
 • landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap.

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Meer lezen 
www.ec.europa.eu/environment/life  
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm

Read more
Follow us