U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Outreach & Activering - II

Deadline

Code

490

Inleiding

Dit is een bisversie van de ESF-oproep 457 “Outreach & Activering” die gelanceerd werd op 6 maart 2019 en waarbinnen op 24 september 68 projecten werden goedgekeurd. De projecten gingen van start tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 en lopen af op 31 december 2021.


Verscheidene recente consultatierondes tonen een actuele nood voor een uitbreiding van desbetreffend aanbod.
Om op deze noden in te spelen, in combinatie met de doelstelling de resterende middelen van het ESF-programma 2014-2020 optimaal te benutten, wenst afdeling ESF en Duurzaam Ondernelen in een harmonieus geheel, de ESF-oproep 457 Outreach & Activering opnieuw te lanceren onder een bisversie.

De doelstelling van de oproep 490 – “Outreach & Activering – II” is om in Vlaanderen en Brussel outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Deze projecten dragen bij aan het algemeen verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.

Doelstellingen

Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen voor zowel het projectonderdeel dat zich richt op de vindplaatsgerichte activiteiten als m.b.t. geïntegreerde trajecten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden. Waar mogelijk leggen promotoren actief de link met de vraagzijde van de arbeidsmarktkrapte d.m.v. inzet op actieve jobhunting etc. Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, verwachten we dat de organisatie actief kwaliteitsvolle nazorg aanbiedt. De acties zijn daarbij complementair aan bestaande (beleids)initiatieven zoals Tijdelijke Werkervaring, overige ESF-oproepen en VDAB-tenders.

Budget

Het voorziene budget voor de oproep 490 evenals de verlengingen / uitbreidingen binnen oproep 457 bedraagt (minimum) 11.000.000,00 euro, waarvan 5.500.000,00 EUR ESF (40,00%) en 5.500.000,00 EUR VCF (Vlaams cofinancieringsfonds) (40,00%).

Begunstigden

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise hebben in het benaderen (outreach) en begeleiden van personen die moeilijk tot niet gekend zijn bij de arbeidsmarktinstanties ((inactieve) arbeidsreserves), en die mits de nodige begeleiding op maat kunnen worden ondersteund in hun zoektocht naar werk of opleiding. Inzet op sterke geïntegreerde partnerschappen tussen verschillende organisaties met elk hun expertise wordt ten zeerste aangemoedigd.

De oproep staat open voor:
Promotoren binnen oproep 457 die wensen:

 • Hun project te verlengen tot en met 31/12/2022
 • Hun project uit te breiden op basis van een grondige motivering (bvb. uitbreiding doelgroep, uitbreiding partnerschap, uitbreiding aantal deelnemers, uitbreiding werkveld …)

Promotoren die een gloednieuw project wensen in te dienen om zo de vastgestelde blinde vlekken zo veel mogelijk trachten te dichten. 

Voor indicatieve suggesties omtrent deze blinde vlekken, verwijzen wij promotoren naar de analysebijlage “490_Outreach&Activering_Bis_Analyse_Consultatierondes” bij deze oproep.

Info & contact

Alle info kan je hier vinden. Contactpersonen voor deze oproep zijn: 

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Read more
Follow us