U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie lanceert strategie voor gendergelijkheid

09 March 2020 - door Maarten Libeer

De vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor waarden en transparantie, Vera Jourova, en de commissaris voor gelijkheid, Helena Dalli, hebben de beloofde strategie voor gendergelijkheid gepresenteerd.

 • Het richt zich op een gendergelijk Europa waar gendergerelateerd geweld, discriminatie op grond van geslacht en structurele ongelijkheid tussen vrouwen en mannen tot het verleden behoren.

 • Deze strategie voor gendergelijkheid vormt het kader voor de werkzaamheden van de Europese Commissie op het gebied van gendergelijkheid. Ze stelt de beleidsdoelstellingen en kernacties voor de periode 2020-2025 vast, verdeeld over zes prioriteiten. 

 • Geef zelf ook input rond de loonkloof en de transparantie van lonen voor mannen en vrouwen. Na deze consultatie wordt bindende wetgeving verwacht. 

Europese Commissie lanceert strategie voor gendergelijkheid

1. Vrij van geweld en stereotypen

Iedereen moet veilig zijn in zijn of haar huis, in zijn of haar hechte relaties, op zijn of haar werkplek, in de openbare ruimte en online. Vrouwen en mannen, meisjes en jongens, in al hun diversiteit, zouden vrij moeten zijn om hun ideeën en emoties te uiten en hun gekozen onderwijs- en beroepstrajecten voort te zetten zonder de beperkingen van stereotiepe gendernormen. Dat wordt bereikt door: 

 • Terugdringen van gendergerelateerd geweld.
  In 2021 komen specifieke acties om de doelstellingen van de Istanbul Conventie te bereiken. Op dit punt wil zij er ook voor zorgen dat bepaalde specifieke vormen van geweld tegen vrouwen, zoals seksuele intimidatie, misbruik van vrouwen en genitale verminking van vrouwen, op Europees niveau als misdrijven kunnen worden beschouwd. Ook wordt ingezet op een strategie voor de rechten van slachtoffers, preventiecampagnes en tegengaan van online geweld.
   
 • Stereotypes rond gender ontkrachten 
  Ook daar wordt ingezet op sensibilisering en campagnes. In samenwerking met de media en de culturele sector, die hier een belangrijke rol in spelen. 

2. Een economie met gelijke kansen voor zowel man als vrouw

Vrouwen en mannen moeten in al hun diversiteit gelijke kansen hebben om economisch onafhankelijk te zijn. Zo moeten ze een gelijk loon krijgen voor gelijk werk, dezelfde toegang hebben tot financiering en eerlijke pensioenen ontvangen.

Concrete initiatieven: 

 • De kloof op de arbeidsmarkt dichten
  Dat door acties zoals de correcte omzetting en uitvoering van de work-life balance richtlijn. Zo
  kunnen man als vrouw zich professioneel en persoonlijk ten volle ontwikkelen. Of een monitoring via het Europees Semester, en de creatie van ondersteunende kaders van de Europese Commissie om genderverschillen niet te versterken via de belastings- en sociale beschermingssystemen. 
   
 • Gelijke deelname aan verschillende sectoren
  Gender stereotypen terugdringen in het onderwijs via de Europese Onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de update van de vaardighedenagenda.
   
 • Aanpak pensioenskloof en de loonkloof tussen mannen en vrouwen
  De commissie zal bindende maatregelen over loontransparantie op tafel leggen naar het einde van 2020 toe. Deel zeker ook jouw mening hierover

3. Mannen en vrouwen samen aan het hoofd van de maatschappij

Bedrijven, gemeenschappen en landen moeten door zowel vrouwen als mannen geleid worden. In al hun diversiteit. Of je nu vrouw of man bent, dat mag de carrière die je nastreeft niet beïnvloeden. De doelstelling is om een evenwicht te bereiken tussen mannen en vrouwen in de besluitvorming en de politiek.

 • Om het glazen plafond te helpen doorbreken, zal de commissie aandringen op de goedkeuring van het voorstel voor een richtlijn van 2012 over de verbetering van het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de ondernemingsraden. Daarin is de doelstelling vastgelegd dat ten minste 40% van de niet-uitvoerende leden van het ondervertegenwoordigde geslacht in de raad van bestuur van een onderneming zitting moet hebben.
   
 • Ook de EU instellingen zullen hier extra stappen in zetten. Dat doet ze door in te zetten op genderbalans in zowel politieke als administratieve organen. 

4. Gendermainstreaming en een intersectoraal perspectief in het EU-beleid

De belangrijkste uitdagingen waar de EU vandaag mee kampt - met inbegrip van de groene en digitale overgangen - hebben allemaal een genderdimensie. De opname van een genderperspectief in alle beleidsmaatregelen en -processen van de EU is essentieel om de doelstelling van gendergelijkheid te bereiken. Gendermainstreaming zorgt ervoor dat het beleid en de programma's het potentieel van iedereen - vrouwen en mannen, meisjes en jongens, in al hun diversiteit - maximaliseren.

De commissie zal tijdens het huidige mandaat een genderperspectief integreren in al haar belangrijke initiatieven. Dat wordt vergemakkelijkt door de benoeming van de eerste commissaris voor gelijkheid, als een aparte portefeuille.

5. Financiering acties om vooruitgang te boeken op gebied van gendergelijkheid in de EU

De voorstellen van de commissie voor het meerjarig financieel kader (MFK) zorgen voor de integratie van een genderdimensie in het hele financiële kader. Dat voornamelijk in de volgende subsidieprogramma's: 

 • Het Europees Sociaal Fonds Plus
 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 • Creative Europe
 • Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij,
 • Cohesiefonds
 • Het InvestEU-programma.

De financiering zal acties ondersteunen om de arbeidsparticipatie van vrouwen en het evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen, te investeren in zorgfaciliteiten, vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen, gendersegregatie in bepaalde beroepen te bestrijden en de onevenwichtige vertegenwoordiging van meisjes en jongens in bepaalde sectoren van het onderwijs en de opleiding aan te pakken.

6. Aandacht voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de hele wereld

Genderongelijkheid is een wereldwijd probleem. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen is een kerndoelstelling van het externe optreden van de EU. Het is belangrijk dat de interne en externe acties van de EU op dit gebied coherent zijn en elkaar wederzijds versterken.

De EU bevordert gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in haar internationale partnerschappen, politieke en mensenrechtendialogen met derde landen, het handelsbeleid van de EU en het nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid van de EU. 

Lees hier het volledige document. 
Eurostat studie over vrouwen in managementfuncties

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us