U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters

Deadline

Code

REC-RCIT-CITI-AG-2020

Inleiding

Deze call bestaat uit twee prioriteiten: 

Prioriteit 1. De acties beogen het burgerschap van de Unie te verbeteren en te ontwikkelen

Meer specifiek om: het bewustzijn te bevorderen, gegevens te verzamelen en kennis op te bouwen met betrekking tot EU-burgerschapsrechten en bijbehorende Europese gemeenschappelijke waarden en gemeenschappelijke democratische normen; de opname en verstrekking van informatie aan mobiele EU-burgers en hun familieleden bevorderen; democratische participatie van mobiele EU-burgers en ondervertegenwoordigde groepen, waaronder vrouwen, Roma, jongeren en burgers met een handicap, aanmoedigen. De acties moeten de inspanningen van de lidstaten en maatschappelijke organisaties op dit gebied ondersteunen en de werkzaamheden die elders door de Commissie worden gefinancierd aanvullen en niet dupliceren.

Prioriteit 2. De acties zijn beperkt tot de overheid en hebben tot doel de nationale samenwerkingsnetwerken te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor het samenbrengen van de nationale autoriteiten en instanties die betrokken zijn bij verkiezingen (zoals bij hun organisatie en bij het toezicht op en de handhaving van wetgeving)

Het algemene doel is het ondersteunen van de integriteit van vrije en eerlijke verkiezingen in Europa, met behoud van de democratische instellingen en de deelname van burgers daaraan. Coördinatie binnen en tussen dergelijke netwerken kan met name leiden tot de vaststelling van gemeenschappelijke werkmethoden voor het detecteren en aanpakken van bedreigingen voor verkiezingen (mogelijk het opzetten van waarschuwingssystemen), beste praktijken en richtlijnen.

Doelstellingen

Prioriteit 1. Het burgerschap van de Unie verbeteren en ontwikkelen:

 • verbeterde informatie over de manier waarop EU-burgerschapsrechten worden gebruikt en hoe deze in de lidstaten worden geïmplementeerd;
 • verhoogde bewustwording en betere informatievoorziening aan mobiele EU-burgers en hun familieleden over hun EU-burgerschapsrechten met resulterende betere kennis van EU-rechten en voorwaarden;
 • verbeterde beschikbaarheid, bewustwording en deelname van mobiele EU-burgers aan maatschappelijke activiteiten in hun gastgemeenschappen, zoals vrijwilligersgroepen en besluitvormingsorganen, waaronder schoolbesturen en maatschappelijke organisaties;
 • verhoogde capaciteit van nationale, regionale en lokale deskundigen om de deelname van mobiele EU-burgers en hun familieleden aan het politieke en sociale leven van hun gastgemeenschappen mogelijk te maken en te vergemakkelijken;
 • versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bevoegde overheidsinstanties om de deelname van mobiele EU-burgers in hun gastlidstaten en lokale gemeenschappen mogelijk te maken.


Prioriteit 2. Beperkt tot overheidsinstanties: ondersteuning van nationale netwerken voor electorale samenwerking en een Europese coördinatie van deze netwerken:

 • verbeterd toezicht op en begrip van verkiezingsprocessen, inclusief risico's en uitdagingen, en het regelgevingskader voor het behoud van de integriteit van democratische verkiezingen in Europa;
 • verhoogd vermogen en bewustzijn van autoriteiten en relevante instanties die betrokken zijn bij de verkiezingen van hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden op dit gebied en hun betere samenwerking.
 • gestroomlijnde en effectieve coördinatie op Europees niveau in verkiezingsaangelegenheden.

Budget

2 000 000 euro

Begunstigden

Om in aanmerking te komen voor de eerste prioriteit:

De aanvrager en de partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die aan het programma deelnemen, of internationale organisaties.

Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare instellingen of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Om in aanmerking te komen voor de tweede prioriteit:

Aanvragers moeten nationale of regionale overheidsinstanties zijn die bevoegd zijn voor verkiezingen van een van de landen die aan het programma deelnemen; partners moeten openbare entiteiten of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma, of internationale organisaties.

In het kader van het REC-programma worden entiteiten die gelieerd zijn aan een begunstigde en verbonden derde partijen niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel zijn opgenomen

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Read more
Follow us