U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to neurodegenerative diseases

Deadline

Inleiding

Het EU-Joint Programme Initiative Neurodegenerative Disease Research (JPND) heeft een transnationale oproep gelanceerd voor nieuwe beeldvormings- en hersenstimulatiemethoden en technologieën met betrekking tot neurodegeneratieve ziekten.

Doelstellingen

Neurodegeneratieve ziekten zijn slopende en grotendeels onbehandelbare aandoeningen die sterk verband houden met de leeftijd. Wereldwijd zijn er naar schatting 47 miljoen mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen, de meest voorkomende klasse van neurodegeneratieve ziekten. Dit cijfer zal naar verwachting om de 20 jaar verdubbelen naarmate de bevolking ouder wordt. Bestaande behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten hebben een beperkt effect en behandelen voornamelijk de symptomen in plaats van de oorzaak of het progressieve verloop. Met dit in gedachten heeft JPND een dringende behoefte aan investeringen vastgesteld die gericht zijn op het mogelijk maken van onderzoeksprojecten naar nieuwe beeldvormingsmethoden en hersenstimulatiemethoden en -technologieën, die op termijn kunnen leiden tot het leveren van gerichte en tijdige preventie en therapieën voor patiënten met neurodegeneratieve ziekten.

In de afgelopen jaren is het bereik en de kracht van technologieën in de basis-, klinische en patiëntgerichte domeinen van JPND aanzienlijk toegenomen. Het gebruik van beeldvormings- en analysetechnologieën zoals Magnetic Resonance Imaging (MRI), Position Emission Tomography (PET) of Molecular Imaging is verfijnder geworden, zowel op moleculair niveau als op het niveau van beeldvorming van het hele lichaam. Bovendien is het gebruik van hersenstimulatietechnieken zoals Deep Brain Stimulation (DBS), Neuromodulation, Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) of Focussed Ultrasound toegenomen. Deze technieken helpen neurodegeneratieve ziekten beter te begrijpen, te behandelen of te diagnosticeren, maar er is nog steeds een noodzaak om het potentieel van deze benaderingen te beoordelen om nieuwe en betere behandelingsopties voor deze slopende ziekten te leveren.

Deze transnationale oproep nodigt uit tot voorstellen voor ambitieuze, innovatieve, multinationale en multidisciplinaire onderzoeksprojecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe en geavanceerde toepassingen van bestaande geavanceerde beeldvormings- en hersenstimulatietechnologieën met betrekking tot neurodegeneratieve ziekten.

Budget

Het totaal beschikbaar gesteld voor deze oproep is ongeveer 18 miljoen euro.

Begunstigden

De financieringsorganisaties die zijn overeengekomen om deze gezamenlijke oproep voor multinationale onderzoeksprojecten te financieren, teneinde waarde toe te voegen aan hun bestaande nationaal gefinancierde activiteiten, worden hieronder vermeld.

 • Australië, National Health and Medical Research Council (NHMRC)
 • Oostenrijk, Oostenrijks onderzoekspromotiebureau namens BMBWF (FFG)
 • België, The Research Foundation - Vlaanderen (FWO)
 • België, het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek (F.R.S.-FNRS)
 • Canada, Canadese Institutes of Health Research (CIHR)
 • Tsjechische Republiek, ministerie van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport (MEYS)
 • Denemarken, Innovation Fund Denmark (IFD)
 • Frankrijk, Frans nationaal onderzoeksbureau (ANR)
 • Duitsland, Federaal Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF)
 • Hongarije, Nationaal Bureau voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (NKFIH)
 • Ierland, Health Research Board (HRB)
 • Italië, ministerie van Volksgezondheid (IT-MOH)
 • Letland, staatsinstelling voor onderwijsontwikkeling (VIAA)
 • Luxemburg, Nationaal Onderzoeksfonds (FNR)
 • Nederland, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Dev. (ZonMw)
 • Noorwegen, The Research Council of Norway (RCN)
 • Polen, Nationaal Wetenschapscentrum (NCN)
 • Spanje, Nationaal Instituut voor Gezondheid Carlos III (ISCIII)
 • Zweden, Zweedse Onderzoeksraad (SRC)
 • Zwitserland, Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Turkije, Wetenschappelijke en technologische onderzoeksraad van Turkije (TUBITAK)

Info & contact

Alle informatie is op deze website te vinden.

Voor meer informatie, kan u terecht bij Kathleen D'Hondt (kathleen.dhondt@vlaanderen.be)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Read more
Follow us