U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training

Deadline

Code

EACEA/34/2019

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt transnationale samenwerkingsprojecten op het gebied van algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding enerzijds en volwasseneneducatie anderzijds. De oproep bestaat uit twee partijen: een voor algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding (partij 1), en een voor volwasseneneducatie (partij 2). Iedere aanvraag moet betrekking hebben op één algemene doelstelling en een van de specifieke doelstellingen, die voor partij 1 en partij 2 afzonderlijk zijn vermeld. Zowel de algemene als de specifieke doelstellingen van deze oproep zijn limitatief: voorstellen die niet op deze doelstellingen zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen.

Doelstellingen

Partij 1 — Algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding

Algemene doelstellingen

Projecten die voor deze partij worden ingediend, moeten gericht zijn op:

1. het verspreiden en/of uitbreiden van goede praktijken op het gebied van inclusief leren, in het bijzonder die welke zijn geïnitieerd op lokaal niveau. In de context van de onderhavige oproep betekent uitbreiden het reproduceren van goede praktijken op een grotere schaal/het overbrengen van goede praktijken naar een andere context of het invoeren van deze praktijken op een hoger/systemisch niveau; of

2. het ontwikkelen en invoeren van innoverende methoden en praktijken ter bevordering van inclusief onderwijs en gemeenschappelijke waarden.

Specifieke doelstellingen

De voorstellen moeten gericht zijn op een van de volgende specifieke doelstellingen:

a) het verbeteren van de verwerving van sociale en burgerlijke competenties, het bevorderen van de kennis van, het inzicht in en het verantwoordelijkheidsgevoel jegens waarden en grondrechten;

b) het bevorderen van inclusieve vormen van onderwijs en opleiding en het stimuleren van onderwijs aan lerenden met achterstanden, mede door de inzet van ondersteunend onderwijspersoneel, om tegemoet te komen aan diversiteit en de diversiteit bij het onderwijspersoneel te vergroten;

c) het bevorderen van kritisch denken en mediageletterdheid onder lerenden, ouders en onderwijspersoneel;

d) het ondersteunen van de deelname van pas gearriveerde migranten aan onderwijs van goede kwaliteit, onder meer door het beoordelen van hun kennis en het valideren van reeds eerder gevolgd onderwijs;

e) het bevorderen van digitale vaardigheden en competenties van groepen die van de digitale samenleving zijn uitgesloten (onder wie ouderen, migranten en jongeren uit kansarme milieus) via partnerschappen tussen scholen, het bedrijfsleven en de niet-formele sector, waaronder openbare bibliotheken. 

Partij 2 — Volwasseneneducatie

Het doel van deze partij is om projecten te ondersteunen die transnationale en nationale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie creëren of verder ontwikkelen. Deze projecten dienen bij te dragen aan versterking van de capaciteit van aanbieders van volwasseneneducatie om het Europees beleid betreffende volwasseneneducatie op nationaal en regionaal niveau uit te voeren.

Algemene doelstellingen

De voorstellen moeten gericht zijn op een van de volgende drie algemene doelstellingen:

1. in deelnemende landen helpen met het opzetten van nieuwe nationale of regionale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie en hun deelname aan Europese samenwerking bevorderen ( 1 ), of

2. in deelnemende landen ondersteuning voor capaciteitsopbouw bieden aan bestaande nationale of regionale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie en bijdragen aan de versterking van hun samenwerking op Europees niveau, of

3. bestaande transnationale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie versterken door middel van wederzijds leren, collegiaal advies en capaciteitsopbouw.

Specifieke doelstellingen

Daarnaast moeten de voorstellen de Europese samenwerking tussen verschillende aanbieders (en de betrokken belanghebbenden) bevorderen op een van de volgende gebieden:

a) specifieke thema’s op het gebied van volwasseneneducatie (bijv. digitale vaardigheden, lees- en rekenvaardigheid, burgerschap, vaardigheden op het gebied van loopbaanbeheer, gezondheidsvaardigheden, persoonlijke financiën, de integratie van migranten, intergenerationeel leren, sociale inclusie …), of

b) specifieke vernieuwende pedagogische benaderingen op het gebied van volwasseneneducatie (bijv. gemengd leren, gepersonaliseerde leermethoden, onderwijstechnologieën …), of

c) volwasseneneducatie voor specifieke groepen lerenden (bijv. volwasseneneducatie voor ouderen of voor mensen in afgelegen plattelandsgebieden, voor inactieven, gedetineerden …), of

d) specifieke thema’s met betrekking tot organisatiebeheer (financiële duurzaamheid, het opzetten van lokale of regionale netwerken, internationalisering, de strategische beroepsontwikkeling van personeel, communicatie en gebruik van sociale media enz.), of

e) specifieke modellen van volwasseneneducatie (bijv. volkshogescholen, tweedekansonderwijs), of

f) volwasseneneducatie in het algemeen.

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor de cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep bedraagt 20 000 000 EUR. Het bedrag wordt als volgt verdeeld:

— Partij 1 — Algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding yrkesutbildning 14 000 000 EUR

— Partij 2 — Volwasseneneducatie 6 000 000 EUR

De financiële bijdrage van de EU kan niet meer bedragen dan 80 % van de totale subsidiabele kosten. De maximale subsidie per project bedraagt:

— 400 000 EUR voor projecten met een duur van 24 maanden;

— 500 000 EUR voor projecten met een duur van 36 maanden. 

Info & contact

De volledige tekst vind je hier, alle praktische informatie hier. Mailen voor info kan naar EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Read more
Follow us