U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Ocean-Monitoring

Deadline

Code

EMFF-OM-2019

Inleiding

Oceaanenergie kan schone, voorspelbare, inheemse en betrouwbare energie leveren en bijdragen aan de doelstelling van de EU om tegen 2030 een aandeel van duurzame energie te bereiken van ten minste 32% van het bruto eindverbruik van de EU.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn:

 • Om de hoeveelheid milieu-data te vergroten en de kennis te verbeteren over het beoordelen van mogelijke effecten van oceaanenergie-apparaten (golf-, getijden- en oceaan thermische energieconversie) die op zee worden ingezet;
 • Bijdragen aan het verminderen van de onzekerheid bij het modelleren van potentiële effecten van toekomstige oceaanenergie-apparatuur
 • Begeleiding geven aan ontwikkelaars van oceaanenergie en aan openbare bevoegde autoriteiten die belast zijn met vergunningen en maritieme planning;
 • Belanghebbenden informeren en helpen het publieke debat te voeden

Projecten in het kader van deze oproep moeten binnen de projectduur concrete resultaten opleveren. Het voorstel moet de specifieke resultaten van het project duidelijk beschrijven in termen van:

 • Verbeterde milieu-informatie over de inzet van oceaanenergie-apparatuur op zee in testcentra of commerciële locaties;
 • Geïdentificeerde en gedekte lacunes in kennis op het gebied van toestemming en vergunningen;
 • Verbeterde uitwisseling van informatie over de milieutoestand en mogelijke effecten van apparaten voor oceaanenergie tussen de autoriteiten van de EU-lidstaten;
 • Verhoogd bewustzijn van en voorlichting over milieutoezicht, -controle en maritieme ruimtelijke ordening;
 • Verhoogd publiek bewustzijn, betrokkenheid en maatschappelijke acceptatie van oceaan-energieprojecten;
 • Ontwikkeling en integratie van openbaar beschikbare aanbevelingen en hulpmiddelen (voor besluitvormers, ontwikkelaars, belanghebbenden, enz.), Die zullen worden gebruikt om processen te verbeteren en te stroomlijnen en dubbel werk te verminderen;
 • Vergemakkelijk de identificatie en selectie van sites en toekomstige toestemming;
 • Integratie / Updaten van milieugegevensplatform afgestemd op relevante bestaande wetgeving en initiatieven (bijv. EMODnet, Inspire-richtlijn, Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Maritieme Ruimtelijke Planning, etc.).

Budget

Totaal budget voor deze call: 2 300 000 euro met een maximaal co-financieringspercentage van 80%.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Read more
Follow us