U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity

Deadline

Code

469

Inleiding

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke opleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod. We gaan hiervoor op zoek naar promotoren die voor ondernemingen een opleidingsaanbod ontwikkelen zodat ze hun CS-maturiteit kunnen verhogen. Dit opleidingsaanbod dient complementair te zijn aan het bestaande aanbod. Enkel ontwikkelkosten komen in aanmerking voor financiering, beheerskosten niet.


Deze oproep is een operationalisering van het luik ‘flankerend beleid: opleidingen/arbeidsmarkt uit de Vlaamse beleidsagenda CS.

Doelstellingen

We verwachten de volgende resultaten van de projecten:

- Een aanbod dat aansluit bij de noden van het bedrijfsleven en dat complementair is aan het bestaande aanbod.

- Een verhoogde kennisopbouw rond CS in al zijn aspecten bij ondernemingen en hun werknemers

- Een stijgende maturiteit bij ondernemingen (en hun werknemers) om digitale transformaties voor te bereiden en door te maken

- Een ontwerp van business model waaruit blijkt dat  

 • er niet enkel aandacht is voor de technische implicaties van de (voorbereiding van) de implementatie van CS op producten, processen en diensten maar ook op het menselijk kapitaal (de medewerkers) in de ondernemingen
 • hoe men het ontwikkelde aanbod in de markt zal zetten en tot bij de beoogde doelgroep zal brengen. Dit business model kan in de loop van het project nog verder op punt gezet worden.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 420.000 euro waarvan 170.000 euro ESF-financiering en 250.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project met volgende verdeling:
* Maximaal 80.000 euro ESF
* Maximaal 120.000 euro VLAIO
De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Begunstigden

Finale doelgroep:
- ondernemingen
- en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden en werknemers)

Werkzoekenden en leerlingen/studenten vallen buiten de scope van deze oproep.

Promotoren:

Deze oproep staat open voor zowel organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (en werknemers) willen ontwikken als individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen CS-opleidingstraject tot stand willen brengen.
We gaan hiervoor op zoek naar promotoren die kunnen aantonen dat ze expertise hebben op vlak van de CS – technologie en de impact ervan op de bedrijfsuitvoeringsaspecten (vb. productie, HR, …), kennis van de noden van de doelgroep, ervaring met het ontwikkelen van opleidingen, het uitwerken van een business model en ervaring om het uitgewerkte aanbod tot bij de beoogde doelgroep te brengen. Deze expertise kan ook gecombineerd worden in een partnerschap.

Dit brengt ons bij volgende mogelijke promotoren:

 • Ledenorganisaties (werkgeversorganisaties, federaties, sectororganisaties, clusterorganisaties, collectieve onderzoekscentra)
 • Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten) en strategische onderzoekscentra
 • SYNTRA vzw’s
 • Private opleidingsverstrekkers (inclusief sectorale opleidingsverstrekkers)
 • Individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden van meerdere ondernemingen

VDAB en SYNTRA Vlaanderen kunnen enkel participeren als partner en staan via cofinanciering in voor de eigen kosten.
Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Info & contact

De volledige callbeschrijving zit in bijlage.

Het nationaal contactpunt voor deze call is stephanie.beavis@wse.vlaanderen.befien.synaeve@wse.vlaanderen.be en monique.desmedt@wse.vlaanderen.be

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Read more
Follow us