U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Groen licht voor sociale sleuteldossiers

13 June 2019 - door Maarten Libeer

De ministers van werkgelegenheid, sociale zaken, volksgezondheid en consumentenbeleid keurden tijdens de EPSCO Raad verschillende sleuteldossiers goed.

Het gaat over: 

 • Work-life balance
 • Europese arbeidsautoriteit
 • Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Allen vallen ze onder de Europese Pijler van Sociale Rechten, het stokpaardje van Belgisch Eurocommissaris Marianne Thyssen. 

Groen licht voor sociale sleuteldossiers

1. Evenwicht tussen werk en privé

Deze richtlijn heeft tot doel dparticipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de opname van verlof om gezinsredenen te vergroten. De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden voor werknemers om verlof te krijgen om te zorgen voor familieleden die ondersteuning nodig hebben. Het algemene doel is dat ouders en verzorgers zo hun beroeps- en privéleven beter kunnen combineren. 

Concreet gelden de volgende zaken:

Vaderschapsverlof

Vaders (of tweede ouders) kunnen ten minste 10 werkdagen verlof opnemen rond het tijdstip van geboorte van een kind dat wordt betaald. Voor de betaling van vaderschapsverlof kan echter een voorafgaande dienstverplichting van zes maanden gelden. Lidstaten met meer genereuze ouderschapsverlofstelsels zullen hun huidige nationale regelingen kunnen behouden

Ouderschapsverlof

Een individueel recht op 4 maanden ouderschapsverlof, waarvan 2 maanden niet-overdraagbaar zijn tussen de ouders en worden betaald. Het niveau van betaling en de leeftijdsgrens van het kind worden vastgesteld door de lidstaten

Zorgverlof

Een nieuw concept op EU-niveau voor werknemers die familieleden verzorgen die medische zorg nodig hebben. Mantelzorgers kunnen 5 werkdagen per jaar nemen.

Flexibele werkregelingen

Zoals ouders het recht hebben om bijvoorbeeld flexibele uren aan te vragen, zullen mantelzorgers dit nu ook kunnen aanvragen.

De lidstaten hebben nu drie jaar de tijd om deze richtlijn om te zetten in nationale wetten.

Lees hier de communicatie van de Europese Unie.

2. Arbeidsautoriteit

Het doel van de arbeidsautoriteit is om lidstaten bij te staan rond grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, waaronder regels over het vrij verkeer van werknemers, detachering en de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Ook komt er betere samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van zwartwerk. Concreet zal het de volgende taken uitvoeren:

 • de toegang van personen en werkgevers tot informatie over rechten en plichten in grensoverschrijdende situaties en de toegang tot diensten op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderen;

 • de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen nationale instanties bevorderen met het oog op de doeltreffende handhaving van het EU-recht;

 • op verzoek van de lidstaten gecoördineerde en gemeenschappelijke inspecties coördineren en ondersteunen, ter bestrijding van fraude, misbruik en zwartwerk;

 • tussen de autoriteiten van de lidstaten bemiddelen bij geschillen over de toepassing van EU-recht.

 • analysen en risicobeoordelingen uitvoeren met betrekking tot grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit;

 • de lidstaten ondersteunen met capaciteitsopbouw, middels wederzijds leren, opleiding en het bevorderen van goede praktijken;

De zetel van de Arbeidsautoriteit zal in Bratislava liggen. De arbeidsautoriteit wordt nog in 2019 opgestart in de gebouwen van de Europese Commissie en de operationele capaciteit wordt geleidelijk opgebouwd om volledig operationeel te zijn in 2023.  

Lees er hier meer over.

3. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De nieuwe richtlijn introduceert nieuwe minimumrechten, evenals nieuwe regels voor de informatie die aan werknemers moet worden verstrekt over hun arbeidsomstandigheden. Het hoofddoel is om te reageren op uitdagingen op de arbeidsmarkt als gevolg van demografische ontwikkelingen, digitalisering en nieuwe vormen van werkgelegenheid.

De werkgever moet vanaf nu de werknemer binnen de zeven werkdagen op de hoogte stellen van

 • De aard van het werk en welke partijen allemaal betrokken zijn

 • het oorspronkelijke basisloon en het aantal dagen verlof

 • de duur van de standaardwerkdag of -week

 • de identiteit van de socialezekerheidsinstelling die socialezekerheidsbijdragen ontvangt, wanneer dit de verantwoordelijkheid van de werkgever is
   

Daarnaast krijgt de werkgever ook bijkomende rechten:

 • Bij een tweede werkgever te werken

 • De proeftijd van de nieuwe job mag maximaal zes maanden duren

 • Om kosteloos te worden opgeleid wanneer een dergelijke opleiding vereist is door de wetgeving van de Unie of de nationale wetgeving.

Lees er hier alles over.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us