U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Targeted mobility scheme (TMS)

Deadline

Code

VP/2019/009

Inleiding

1.1 Programma / wettelijke basis

Deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt gepubliceerd in het kader van Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende een EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie ("EaSI") en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010 / EU tot oprichting van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale inclusie.

Het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie "EaSI" 2014-20202 is een financieringsinstrument op Europees niveau dat rechtstreeks door de Europese Commissie wordt beheerd om bij te dragen tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie, door financiële steun te verlenen voor de doelstellingen van de Unie op het gebied van promotie van kwaliteitsvolle en duurzame werkgelegenheid, een adequate en fatsoenlijke sociale bescherming garanderen, sociale uitsluiting en armoede bestrijden en de arbeidsomstandigheden verbeteren.

Het EaSI-programma is, in al zijn assen en acties, gericht op:

(a) bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare groepen, zoals jongeren;
(b) de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderen;
(c) discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden;
(d) een hoog niveau van kwaliteit en duurzame werkgelegenheid bevorderen, zorgen voor adequate en behoorlijke sociale bescherming, langdurige werkloosheid bestrijden en armoede en sociale uitsluiting bestrijden.

Bij het ontwerpen, implementeren en rapporteren van de activiteit moeten begunstigden dus de bovengenoemde problemen aanpakken en in het definitieve activiteitenverslag gedetailleerde informatie verstrekken over de stappen en resultaten die zijn geboekt bij het aanpakken van die doelstellingen. De EURES-as: bevordering van geografische mobiliteit van werknemers en bevordering van werkgelegenheid De EURES-as van het EaSI-programma heeft de volgende algemene doelstellingen:

• Transparantie van vacatures, applicaties en alle gerelateerde informatie voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers;
• Ontwikkeling van diensten voor het werven en plaatsen van werknemers op de arbeidsmarkt;
• Grensoverschrijdende partnerschappen.

De EURES-as kan worden gebruikt om acties ter bevordering van de vrijwillige mobiliteit van personen in de Unie op een eerlijke basis te financieren en om mobiliteitsobstakels weg te nemen. De EURES-as van het EaSI-programma draagt ​​bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van EURES, zoals vastgelegd in de EURES-verordening. Bijgevolg zal deze oproep tot het indienen van voorstellen de ontwikkeling van het EURES-netwerk en zijn activiteiten ondersteunen overeenkomstig de normen en procedures die in deze verordening zijn vastgesteld.

1.2. Beleidsachtergrond

Voorzitter Juncker benadrukte in zijn politieke richtsnoeren dat deze Commissie de arbeidsmobiliteit niet alleen zal bevorderen als een recht op vrij verkeer van werknemers, maar ook als een economische kans - vooral in het licht van aanhoudende openstaande vacatures en discrepanties tussen gevraagde en gemondialiseerde economie.

Evidence-based analyse toont aan dat hoge werkloosheid en lage arbeidsmobiliteit binnen en tussen landen naast bepaalde vaardigheden en arbeidstekorten in sommige landen en regio's naast elkaar bestaan. Intra-EU arbeidsmobiliteit kan helpen om onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt aan te pakken en de efficiëntie van de arbeidsmarkt te verbeteren. Het kan bijdragen tot een betere toewijzing van middelen en kan dienen als een aanpassingsmechanisme voor onevenwichtige arbeidsmarkten, terwijl de economieën beter bestand kunnen worden tegen economische schokken.

EURES (European Employment Services), dwz het netwerk tussen de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaten, andere lidorganisaties (sociale partners) en de Europese Commissie, die informatie en hulp bieden aan werkzoekenden en werkgevers over respectievelijk de beschikbare vacatures en wonen en werken voorwaarden in de lidstaten en over het matchen van deze vacatures met profielen van werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in het vinden van werk in een ander EU-land.

Verschillende juridische en operationele EU-initiatieven zijn al gericht op ondersteuning van de uitoefening van het individuele recht op vrij verkeer van EU-burgers. De meest relevante zijn de volgende (voornamelijk voor werknemers, werkgevers en studenten):

• Verduidelijking en voltooiing van de verwoording van rechten (handhavingsrichtlijn over vrij verkeer van werknemers die informatie en juridisch advies beschikbaar stellen voor migrerende werknemers; erkenning van kwalificaties, rechten van aanvullend pensioen).

• De EURES-verordening om de organisatie en activiteiten van het EURES-netwerk te versterken. Het is gericht op verbetering van de transparantie van de Europese arbeidsmarkt, vergemakkelijking van online op vaardigheden gebaseerde matching over de grenzen heen, vergroting van de toegang van werknemers tot mobiliteitsondersteunende diensten in de hele Unie en versterking van samenwerking en informatie-uitwisseling over mobiliteit. Dit is een belangrijk EU-instrument voor het bevorderen van de kansen op vrij verkeer van werknemersaanbiedingen overeenkomstig artikel 45 VWEU.

• Richtlijn 96/71 / EG en Richtlijn (EU) 2018/957 tot wijziging van Richtlijn 96/71 / EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van de transnationale levering van diensten, alsmede de tenuitvoerlegging van de handhavingsrichtlijn 2014/67 / EU8

• De lidstaten moeten richtlijn (EU) 2018/957 vóór 30 juli 2020 in nationale wetgeving omzetten en de desbetreffende maatregelen niet eerder dan die datum toepassen.

• Het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese arbeidsautoriteit (ELA) wordt momenteel besproken.

Het European Solidarity Corps, gelanceerd in december 2016, is het initiatief van de Europese Unie dat jongeren kansen biedt om vrijwilligerswerk te doen of in projecten te werken die gemeenschappen en mensen in heel Europa ten goede komen.

• Andere EU-informatieplatforms zoals Your Europe, Europe Direct of Solvit.

De Commissie heeft de Your First EURES Job (YFEJ) mobiliteitsregeling tijdens drie opeenvolgende begrotingsjaren (2011-2013) als voorbereidende actie getest. De regeling was bedoeld om jonge EU-28-burgers van 18-30 jaar te helpen bij het vinden van een baan, stage of stage in een andere lidstaat (bezoldigde overeenkomst met een minimum van zes maanden). Het ondersteunde ook werkgevers (MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers) om werknemers in een ander EU-land te vinden voor hun moeilijk vervulbare vacatures. De regeling combineerde de verstrekking van informatie, werving, matching en plaatsingsdiensten met financiële steun van de EU, op basis van een combinatie van vereenvoudigde kostenopties en terugbetaling van werkelijk gedeclareerde kosten.

De evaluatie achteraf van de voorbereidende actie YFEJ wees op de noodzaak om de regeling op te schalen en de operationele capaciteit voor het behalen van doeltreffendheid en efficiëntie te verbeteren. Vanaf 2014 wordt YFEJ voortgezet als een gerichte mobiliteitsschema in het kader van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, dat betrekking heeft op de EU / EFTA-landen (EU 28, Noorwegen en IJsland) en de leeftijdsgroep 18-35.

De voorbeelden en geleerde lessen van YFEJ hebben de relevantie van de regeling aangetoond, met name de EU-meerwaarde en complementariteit met EURES. Daarom werd, op basis van de kenmerken van de YFEJ, een gerichte mobiliteitsregeling "Reactiveren" ingevoerd om EU-burgers met een leeftijd van ten minste 35 jaar te helpen bij het vinden van een baan, stageplaats of stageplaats in een ander EU-land en om werkgevers gekwalificeerd personeel te helpen vinden. Er zijn drie oproepen tot voorstellen geweest in 2016, 2017 en 2018.

Zowel YFEJ als Reactivate zijn gecreëerd als inclusieve regelingen die de rol spelen van actieve arbeidsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de toegang tot arbeidsmarkten binnen de EU. Werknemers en werkgevers hebben de mogelijkheid om te profiteren van op maat gemaakte werkgelegenheidssteun, gediversifieerde kennis en vaardigheden te verwerven, nieuwe talen te leren en hun EU-burgerschapswaarden te versterken.

Doelstellingen

De actie Targeted Mobility Scheme (onderdeel van de European Mobility Scheme10) is gericht op de continuïteit van de implementatie en verdere ontwikkeling van twee intraEU banenmobiliteitschema's:


(1) "Uw eerste EURES-baan" (YFEJ), waarmee jonge werkzoekenden jonger dan 35 jaar een baan, stage of stage kunnen vinden in een andere lidstaat en
(2) "Reactiveren", een vergelijkbaar schema voor de leeftijdsgroep boven de 35 jaar. De actie is sterk resultaatgericht en beoogt de voorwaarden te verbeteren voor werkzoekenden en werknemers om hun recht op vrij verkeer overal in de EU uit te oefenen en de onevenwichtigheden en tekorten aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkten aan te pakken.

Targeted Mobility Scheme (TMS), voortbouwend op de YFEJ en de reactiverende doelen en doelstellingen van de voorbereidende actie, vormt een Europese activeringsmaatregel voor de arbeidsmarkt, waarbij op maat gemaakte wervings-, matching-, opleidings- en plaatsingsdiensten worden gecombineerd met financiële prikkels. De ondersteuningsmaatregelen kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de arbeidsmarkt, maar moeten op zijn minst bepalingen bevatten voor interviews in een andere lidstaat, herplaatsing, taalkundige training, alsmede ondersteuning voor werk en landen. De eindbegunstigden zijn werkzoekenden en baanwisselaars, stagiairs en leerlingen, alsook wervingsbureaus, inclusief het MKB. Zowel individuen als ondernemingen kunnen directe financiële steun ontvangen in de vorm van gerichte emissierechten. Plaatsingen kunnen onder meer plaatsvinden in het kader van regionale grensoverschrijdende initiatieven en / of projecten die zijn gericht op een specifieke sector (en).

Aanvragende organisaties zijn vrij om de activiteiten, methoden en hulpmiddelen enz. te kiezen om hun actie uit te voeren, op voorwaarde dat zij afzonderlijke streefdoelen aangeven voor maatregelen die worden aangeboden aan jongeren (van 18 tot 35 jaar) en voor 35+ werkzoekenden, alsmede aan het verplichte kader voor het verlenen van bijstand en financiële steun aan de doelgroepen in de bijlagen I en II. Beide leeftijdsgroepen (groep van 18 tot 35 jaar en groep 35+ jaar) moeten worden behandeld in de voorstellen die in het kader van deze oproep worden ingediend; positiedoelstellingen moeten worden aangegeven.

 

Budget

Het totale budget dat is gereserveerd voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep, wordt geraamd op 9 miljoen EUR. De gevraagde EU-subsidie moet indicatief tussen de EUR 2.000.000 en 4.000.000 bedragen, dus de Commissie verwacht 2 tot 4 projecten te financieren.

De Commissie behoudt zich het recht voor niet al het beschikbare geld te verdelen of het oproepbudget te verhogen om meer acties te financieren, inclusief van eventuele reservelijsten die kunnen worden opgesteld, indien in een later stadium extra budget beschikbaar wordt gesteld.

De Commissie behoudt zich het recht voor om het bedrag van de fondsen te verhogen en deze te verdelen onder voorstellen die op de reservelijst worden toegelaten, indien beschikbaar. Deze herlading is beperkt tot 20% van het oorspronkelijke budget van de oproep.

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen mag de EU-subsidie niet meer bedragen dan 95% van de totale subsidiabele kosten van de actie. De aanvragers moeten hun cofinanciering van het resterende bedrag dat door de eigen middelen van de aanvragers wordt gedekt of uit andere bronnen dan de begroting van de Europese Unie, garanderen.

Begunstigden

1. Geschiktheid van de aanvragers

a) Plaats van vestiging

Rechtspersonen die behoorlijk zijn gevestigd en geregistreerd in de volgende landen komen in aanmerking als hoofdaanvragers en mede-aanvragers:
• EU-lidstaten
• IJsland en Noorwegen in overeenstemming met de EER-overeenkomst20;

b) Type entiteiten

In toepassing van artikel 131 van het Financieel Reglement, sociaal
partnerorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid komen ook in aanmerking op voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden van het desbetreffende Financieel Reglement

c) Consortia

Alleen consortia komen in aanmerking. Ze moeten bestaan ​​uit ten minste twee organisaties (dat wil zeggen hoofdaanvragers en ten minste één mede-indiener) die zijn gevestigd in ten minste twee verschillende deelnemende EaSI-EURES-landen.

Als de hoofdaanvrager niet in aanmerking komt, wordt de aanvraag afgewezen.

Als een mede-aanvrager niet in aanmerking komt, wordt deze organisatie uit het consortium verwijderd en wordt de geschiktheid van het gewijzigde consortium opnieuw geëvalueerd. Bovendien worden de kosten die aan een niet-medegerechtigde worden toegewezen, uit de begroting verwijderd. Als het gewijzigde consortium nog steeds in aanmerking komt, wordt de aanvraag op die basis beoordeeld. Als de aanvraag wordt aanvaard voor financiering, moet het werkplan waar nodig worden aangepast.

d) Verbonden entiteiten

Rechtspersonen met een juridische of kapitaalrelatie met aanvragers, die niet beperkt is tot de actie of die uitsluitend is opgezet met het oog op de uitvoering ervan en die voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria, kan als gelieerde entiteiten aan de actie deelnemen en kan de in aanmerking komende kosten declareren. Daartoe moeten aanvragers dergelijke verbonden entiteiten identificeren in het aanvraagformulier.

2. In aanmerking komende activiteiten

a) Geografische locatie

Om in aanmerking te komen, moeten de acties volledig worden uitgevoerd in aanmerking komende deelnemende EaSI-EURES-landen (zie paragraaf 6.1)

b) Soorten activiteiten

De subsidie ​​zal de activiteiten financieren die worden vermeld in paragraaf 2.2 van deze call-tekst en in bijlage I.

c) Kernactiviteiten

De volgende activiteiten worden beschouwd als kernactiviteiten en mogen niet worden uitbesteed: • Projectcoördinatie en -beheer

d) Financiële steun aan derden

Financiële steun aan derden zoals gedefinieerd in punt 3 van de Financiële Richtsnoeren is subsidiabel onder deze oproep, op voorwaarde dat het totale bedrag dat aan dit soort steun wordt toegewezen niet meer dan 30 000 EUR per derde partij bedraagt ​​(zie ook paragraaf 16.1.3 en bijlage I, deel D, 3.2.6). Voor meer informatie over de regels en plafonds voor financiële ondersteuning van derden (zoals werk / stage / leerlingzoekers en werkgevers) raadpleeg bijlage I.

Info & contact

Vragen moeten per e-mail worden verzonden naar: empl-vp-2019-009@ec.europa.eu

Meer info hier of in het document in bijlage. 

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Read more
Follow us