U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

2019 CEF Telecom Call - EU Student eCard

Deadline

Code

CEF-TC-2019-1

Doelstellingen

Het doel van de oproep tot het indienen van voorstellen is het ondersteunen van grensoverschrijdende studentenmobiliteit door het ontwikkelen van oplossingen, gebaseerd op het hergebruik van de eIDAS eID en, indien van toepassing, andere CEF-bouwstenen (zoals eSignature, Automated Translation of eDelivery).

De oplossingen waarop de voorstellen zijn gericht, moeten het volgende mogelijk maken:

 • Grensoverschrijdende onlinetoegang tot academische en niet-academische e-diensten voor studenten verstrekt door de gastinstelling voor hoger onderwijs (HOI) en andere entiteiten; en
 • Voor zover mogelijk, de elektronische overdracht van studenteninformatie tussen de betrokken partijen (studenten en HOI) op een vertrouwde manier.

Budget

De 2019 CEF Telecom eInvoicing call maakt een indicatief budget van € 1 miljoen beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen de voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • Een of meer lidstaten;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat of lidstaten of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of openbare of particuliere ondernemingen of instanties die in de lidstaten zijn gevestigd.

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium bestaande uit ten minste drie organisaties (waarvan er ten minste één een instantie in de publieke sector moet zijn of optreedt namens een overheidsorgaan dat openbare diensten verleent) gevestigd in drie of meer lidstaten en / of EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma.

Het consortium dient een academische vereniging / netwerk te omvatten dat is gevestigd in een of meerdere lidstaten / EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma.

Info & contact

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Read more
Follow us