U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

Het voorstel tot herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer, begunstigt het gecombineerd gebruik van verschillende vervoerswijzen voor goederen, waardoor ondernemingen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op aanmoedigingspremies en het gecombineerde gebruik van vrachtwagens, treinen, aken en schepen voor het vervoer van goederen wordt gestimuleerd.

Het hoofddoel is de overstap van vrachtvervoer over de weg naar vervoerwijzen met een lagere emissie, zoals de binnenwateren, het zeevervoer en het spoorvervoer, direct te stimuleren door middel van overheidssubsidies. Dit zou het concurrentievermogen van grensoverschrijdend intermodaal (of 'gecombineerd') vervoer ten opzichte van alleen vrachtvervoer over de weg vergroten.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn behandelt onduidelijkheden die zijn geïdentificeerd door de ex-post evaluatie van de de richtlijn gecombineerd vervoer en actualiseert de richtlijn om het nut ervan als ondersteuningsmaatregel te verbeteren en het gebruik ervan voor de industrie te vereenvoudigen.

Herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (92/106/EEC)

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Volgende stappen: 

De TRAN commissie heeft op 10 juli het ontwerpverslag van rapporteur Aiuto aangenomen. Lees er hier meer over.

Tijdens de Transportraad van 3 december hebben de Europese ministers voor vervoer een algemene oriëntatie bepaald over gecombineerd vervoer. Klik hier om verder te lezen.

Vanaf het moment dat zowel het Europees Parlement als de Raad hun standpunt over het voorstel hebben ingenomen, kunnen informele onderhandelingen (trialogen) tussen de twee instellingen van start gaan met de bedoeling om tot een overeenkomst te komen in eerste lezing. De compromis die hieruit voortkomt moet vervolgens goedgekeurd worden door de plenaire vergadering van het Europese Parlement en door de Raad.

Create an account

Geen gerelateerd nieuws

  • Voorstel Europese Commissie
    Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio's "Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit"

Europese Commissie:

Europees Parlement:

Raad van de Europese Unie:

Follow us