U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Prestatiemeting van Erasmus+ moet beter

17 September 2018 - door Hanne De Roo

Erasmus+ is een bekend, succesvol EU-merk. Tussen 2014 en 2020 zal het ruim 16 miljard EUR aan steun verstrekken op het gebied van onderwijs en opleiding, jeugd en sport. De Europese Rekenkamer controleerde de prestaties en de Europese meerwaarde van leermobiliteit, een belangrijke maatregel van Erasmus+ die goed is voor meer dan de helft van het totale budget en waarvan ruim 2 miljoen lerenden en beroepsbeoefenaars gebruik hebben gemaakt.

De algemene conclusie is dat Erasmus+ een positief effect heeft op de houding van deelnemers ten opzichte van de EU, en in vele opzichten Europese meerwaarde genereert die de landen alleen niet zouden kunnen verwezenlijken.

Ze constateerden echter dat het moeilijk is de prestaties ervan te meten omdat de indicatoren niet volledig afgestemd zijn op de doelstellingen. Ook stelden ze vast dat ondanks enige vereenvoudiging de aanvraag- en rapportageprocessen nog steeds complex zijn.

Prestatiemeting van Erasmus+ moet beter

In haar verslag Mobiliteit in het kader van Erasmus+: miljoenen deelnemers en Europese meerwaarde in veel opzichten, maar de prestatiemeting moet verder worden verbeterd besluit de Europese Rekenkamer dat studentenmobiliteit in het kader van het Erasmus+ -programma vele vormen van Europese meerwaarde genereert en een positief effect heeft op de houding van deelnemers ten opzichte van de EU.

De controleurs constateerden echter dat de indicatoren die werden gebruikt om de prestaties van het programma te meten beter moeten worden afgestemd op de doelstellingen. Ze voegen eraan toe dat applicatie- en rapportageprocessen nog steeds te complex zijn, ondanks enige vereenvoudiging.

Daarom gaf de Europese Rekenkamer de Europese Commissie de volgende aanbevelingen:

  • aanvullende Europese meerwaarde aspecten voorstellen bij het ontwerpen en uitvoeren van het toekomstige Erasmus+-programma. Alle Europese meerwaarde aspecten moeten worden geprioriteerd in het stadium van de projectevaluatie, en worden gemonitord en gerapporteerd;
  • verder indicatoren ontwikkelen die helpen meten in hoeverre de algemene en specifieke doelstellingen van het programma zijn behaald en prioriteit verlenen aan prestaties in de toewijzing van middelen;

  • de regeling verder vereenvoudigen om de administratieve lasten te beperken, het aanvraag- en verslagleggingsproces eenvoudiger te maken voor begunstigden en individuele deelnemers, en forfaitaire subsidies, vaste bedragen en eenheidskosten behouden, maar de subsidiebedragen indien nodig aanpassen. Ze moet bovendien IT- instrumenten verbeteren en de automatisering van procedures voortzetten;

  • de introductie van mobiliteit van scholieren onder KA1 bevorderen en overwegen meer flexibiliteit voor promovendi toe te passen;

  • de mogelijkheid tot de herinvoering van de financiering voor traditioneel talenonderwijs in de klas beoordelen; en

  • passende wijzigingen voorstellen om de garantiefaciliteit voor studentenleningen ook open te stellen voor mobiliteitsactiviteiten van promovendi en bachelorstudenten.

 

Attachment(s)

Follow us