U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Disclaimer

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en gebruiksvoorwaarden van deze website.

 

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

 

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over Europa te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Vleva kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

 

Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of organisatie gericht;
 • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
 • soms gekoppeld aan externe sites waarover vleva geen zeggenschap heeft en waarvoor vleva geen verantwoordelijkheid draagt;
 • geen rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een deskundige te raadplegen);
 • soms gepubliceerd door externen waarover vleva geen zeggenschap heeft en waarvoor vleva geen verantwoordelijkheid draagt.

 

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Vleva streeft naar juiste, actuele en nauwkeurige informatie maar kan niet garanderen dat alle informatie beschikbaar op de website juist is. 

Onjuistheden kunnen worden gemeld via mail naar info@vleva.eu

 

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

 

Vleva aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van vleva te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Verklaring betreffende intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van de inhoud van deze website

 

De inhoud en de presentatie van deze website zijn eigendom van vleva. De naam “vleva” en andere gebruikte tekens zijn  beschermd door rechten op onderscheidende tekens. De inhoud en structuur van deze website zijn beschermd door auteursrechten en rechten van de producent van databanken.

 

Het reproduceren, het aanpassen, het verspreiden of het openbaar maken van de originele teksten en documenten beschikbaar op de website, en de opvraging en/of het hergebruik van de volledige website of een kwalitatief of kwantitatief substantieel stuk van de website zijn verboden. 

 

Gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is toegelaten indiende bron steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Ingeval u twijfelt of het vooropgestelde gebruik al dan niet “persoonlijke, niet-commerciële doeleinden” dient, kunt u contact opnemen met vleva via email: info@vleva.be

 

© en rechten op databanken, Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw, 2007-2014

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Vleva garandeert dat uw privacy  wordt gerespecteerd volgens de wet van 8 december 1992.

Dit document bespreekt welke informatie wij van onze websitebezoekers verzamelen en hoe wij deze gegevens verwerken. Als u hieromtrent vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met info@vleva.be

 

Vleva bewaart enkel persoonlijke gegevens (voornaam, naam, organisatie, telefoonnummer, e-mailadres,...) als het door de betrokken persoon is meegedeeld via een webformulier. Dit betekent dat Vleva alleen gegevens verzamelt en bewaart die vrijwillig ter beschikking gesteld via een webformulier of via e-mailcorrespondentie. In detail:

 • Als u zich via e-mail richt tot vleva zullen uw details (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) alleen gebruikt worden om u informatie te voorzien in het kader van uw verzoek.
 • Vleva verzamelt uw loginnaam, e-mailadres en eventueel de naam van uw organisatie wanneer u zich registreert op de website van vleva. Deze gegevens worden opgeslagen in een database en alleen gebruikt om u volledige toegang tot de website te verschaffen. Deze informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.
 • Wanneer u via het daarvoor voorziene formulier een reactie post, vragen wij uw naam en eventueel uw webadres die bij uw reactie gepubliceerd zullen worden.
 • U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage richten tot info@vleva.be

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

 

Vleva kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

 

Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons (het gebruiksgemak van) de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

 

Gebruiksvoorwaarden gebruik website

 

Bezoekers van http://www.vleva.be, http://www.vleva.eu of http://www.vleva.org verbinden zich ertoe om bij het gebruik van de diensten van deze website:

 • Geen obscene of beledigende berichten te publiceren.
 • Geen berichten te publiceren die in strijd zijn met de openbare orde.
 • Geen berichten te publiceren die in strijd zijn met de goede zeden.
 • Geen berichten de publiceren die het privéleven van iemand aantasten.
 • Geen berichten te publiceren met discriminerende of xenofobische inslag of die daartoe aanzetten.
 • Geen berichten met een commercieel karakter te publiceren.
 • De wet op het auteursrecht (1994) en de wet op de rechtsbescherming van databanken (1998) te respecteren.
 • Zichzelf bekend te maken wanneer ze een reactie of een bericht posten op de website.
 • Geen virussen of valse virusmeldingen via de site te verspreiden.

 

Berichten of reacties die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen onmiddellijk verwijderd worden van de site.

 

Follow us