U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Europa voor de burger: Town Twinning (EACEA-40/2017)

Deadline

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis.

Doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen omvat de volgende onderdelen en maatregelen van het programma "Europa voor de burger":

Onderdeel 1: Europees gedenken

 • Projecten met betrekking tot Europees gedenken

Onderdeel 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie -

 • Jumelage
 •  Stedennetwerken
 • Projecten met betrekking tot het maatschappelijk middenveld

Budget

Voor de uitvoering van deze oproep tot het indienen van voorstellen gelden de volgende voorwaarden: De beschikbaarheid van de kredieten die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting voor 2018 na de aanneming van de begroting voor 2018 door de begrotingsautoriteit of indien de begroting niet wordt aangenomen zoals bepaald in het stelsel van voorlopige twaalfden. De totale begroting voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt op 16,3 miljoen EURgeraamd.- Projecten met betrekking tot Europees gedenken: 3,7 miljoen EUR- Jumelage: 4,6 miljoen EUR- Stedennetwerken: 4,5 miljoen EUR- Projecten met betrekking tot het maatschappelijk middenveld: 3,5 miljoen EUR De totale begroting voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan is indicatief en kan worden gewijzigd als gevolg van een aanpassing van de jaarlijkse werkprogramma's van Europa voor de burger. 

Begunstigden

De aanvragers moeten gevestigd zijn in een van de landen die aan het programma deelnemen. Ten minste één EU-lidstaat moet betrokken zijn bij de projecten met betrekking tot Europees gedenken en jumelage, en ten minste twee lidstaten moeten betrokken zijn bij projecten met betrekking totstedennetwerken en het maatschappelijk middenveld. De volgende landen nemen deel aan het programma:

 • de lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
 • Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europa voor de Burger

Inleiding

Het Europa voor de burger programma bestaat uit twee acties:

 • Europees gedenken: om de betekenis van vrijheid, democratie en respect voor de mensenrechten naar waarde te schatten, moeten we de herinneringen aan het verleden levend houden. Binnen deze prioriteit ontwikkelt u acties die discussies stimuleren over de oorzaken van totalitaire regimes in Europa. Ook activiteiten rond andere sleutelmomenten komen in aanmerking. Daarbij staan tolerantie, wederzijds begrip, interculturele dialoog en verzoening centraal
 • Democratisch engagement en burgerparticipatie: burgers laten deelnemen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie – in alle fasen. Dat is het doel van deze prioriteit. Onder deze actie zijn stedenbanden mogelijk, netwerken van steden en projecten van maatschappelijke organisaties

Het programma wordt aangevuld met een horizontale actie. Het valorisatie-initiatief ondersteunt capaciteitsopbouw door het uitwisselen van beste praktijken, bundelen van ervaringen en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Europa voor de burger programma

 • Acties gericht op van elkaar leren en samenwerking
 • Ontmoetingen van burgers, stedenbanden, netwerken van partnersteden
 • Projecten in transnationale partnerschappen
 • Herdenkingsprojecten met een Europese dimensie
 • Uitwisselingen met behulp van ICT en sociale media
 • Structurele ondersteuning van organisaties
 • Analytische activiteiten op het niveau van de Unie, zoals specifieke studies
 • Bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten
 • Conferenties, herdenkingen en prijsuitreikingen 
 • Deskundigenvergaderingen en studiebijeenkomsten

Doelstellingen

Europa voor de Burger draagt bij tot de kennis over de Unie en haar geschiedenis. En moedigt actief Europees burgerschap aan.

Budget

Het Europa voor de Burger programma is een redelijk ‘klein’ programma. Het bedraagt 185,47 miljoen euro.

Begunstigden

Wie kan er deelnemen aan het Europa voor de burger programma?
Het programma staat open voor alle belanghebbenden die het Europese burgerschap en de Europese integratie bevorderen, in het bijzonder:

 • Stedenbandencomités
 • Internationale organisaties
 • Maatschappelijke organisaties
 • Lokale en regionale overheden en organisaties
 • Culturele, jeugd-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
 • Europese organisaties die onderzoek naar overheidsbeleid doen

Welke landen komen in aanmerking voor het Europa voor de burger programma?

 • EU-lidstaten
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
 • landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Europa voor de Burger - Contactpunt Vlaanderen: europavoordeburger@vlaanderen.be

Meer lezen
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Read more
Follow us