U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

27 August 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad heeft op 21 juni een algemene aanpak aangenomen voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU.

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

De herziening van de verordeningen betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU beoogt de regels te moderniseren. Hoe?

  • Door ze in overeenstemming te brengen met de ontwikkeling van nationale socialezekerheidsstelsels.
  • En ook door ze duidelijker, rechtvaardiger en eenvoudiger te handhaven.

Hierdoor wordt het voor mensen gemakkelijker om zich vrij binnen de EU te verplaatsen.

De ontwerp-wijzigingsverordening voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU richt zich op vijf gebieden:

Werkloosheidsuitkeringen

Met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen actualiseert de ontwerp-wijzigingsverordening de regels inzake aggregatie, exporteerbaarheid en de coördinatie van werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders.

  • Het biedt lidstaten de mogelijkheid om de periode te verlengen waarin werkzoekenden hun werkloosheidsuitkeringen mogen exporteren tot het einde van de periode van hun recht op uitkeringen, in plaats van de huidige limiet van 6 maanden.
  • Het moedigt een nauwere band aan tussen de arbeidsmarkt van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het verstrekken van werkloosheidsuitkeringen en de werkloze door lidstaten toe te staan ​​om iemand ten minste één maand op hun grondgebied te laten werken alvorens de voorgaande perioden waarin zij werkten samen te voegen voordat werkloosheid werd opgeëist. voordelen. Anders wordt de lidstaat waar die persoon eerder werkte, als zij daar minstens één maand werkten, verantwoordelijk voor aggregatie.
  • Het legt een nauwere band tussen de arbeidsmarkt van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het verstrekken van werkloosheidsuitkeringen en de werkloze door de lidstaat die verantwoordelijk is voor het betalen van werkloosheidsuitkeringen van de lidstaat van verblijf naar de lidstaat van de laatste tewerkstelling over te schakelen als de persoon daar werkte voor minstens 3 maanden.

Langdurige zorg

De ontwerp-wijzigingsverordening weerspiegelt het effect van de vergrijzende samenleving en de toenemende rol die de langdurige zorg in de nationale socialezekerheidsstelsels speelt. Om de rechtszekerheid te vergroten, verduidelijkt het de regels op grond waarvan langetermijnzorguitkeringen kunnen worden gecoördineerd. Een stabiele regeling voor langdurige zorguitkeringen zal bijdragen tot het vergemakkelijken van de mobiliteit van mensen die langdurige zorg nodig hebben en personen die voor hen zorgen.

 

Gezinsbijslagen

Wijzigingen met betrekking tot gezinsbijslagen zijn gericht op het bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheden voor het opvoeden van kinderen en het verwijderen van mogelijke financiële ontmoedigingen voor ouders die hun arbeidsuren inkorten om gedurende dezelfde periode voor hun kind te zorgen. Het voorstel maakt een onderscheid tussen gezinsuitkeringen in geld die bedoeld zijn om inkomsten te vervangen die niet zijn verdiend door het opvoeden van kinderen en alle andere gezinsbijslagen.

Gedetacheerde werknemers

Wat de toepasselijke regels voor gedetacheerde werknemers betreft, zijn de voorgestelde wijzigingen gericht op juridische duidelijkheid en fraudebestrijding door de invoering van:

  • een periode van voorafgaande aansluiting en een periode tussen opeenvolgende boekingen, zijnde respectievelijk ten minste 3 maanden en ten minste 2 maanden

  • duidelijke criteria voor het bepalen van de locatie van de maatschappelijke zetel of de vestigingsplaats van de werkgever van een gedetacheerde werknemer
  • de mogelijkheid om een ​​document met terugwerkende kracht in te trekken of te rectificeren in geval van fraude of fouten

Toegang tot uitkeringen voor economisch niet-actieve personen

Wat de toegang tot uitkeringen voor economisch niet-actieve personen betreft, beoogt het ontwerp van wijzigingsverordening te zorgen voor juridische duidelijkheid door te verwijzen naar relevante recente jurisprudentie.

Follow us