U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw budget voor landbouw na 2020

04 June 2018 - door Melanie De Caluwé

Voor de nieuwe meerjarenbegroting stelt de Commissie een nieuw budget voor landbouw voor. Het voorstel houdt een modernisering en vereenvoudiging van de subsidiëring in.

Het voorstel van de Commissie garandeert de toekomst van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid en ligt in lijn met de engagementen van de EU op vlak van milieu en klimaat. Het bedrag dat daarvoor wordt uitgetrokken is 365 miljard euro. Lidstaten zullen onder het nieuwe voorstel zelf kunnen kiezen waar GLB-steun naartoe gaat. Op die manier legt de Commissie een grotere verantwoordelijkheid en flexibiliteit bij de lidstaten. De Commissie wil met haar voorstel een eerlijke verloning voor landbouwers verzekeren, maar wil tegelijk de landbouwsector omvormen naar een slimme, veerkrachtige en duurzame sector.

Nieuw budget voor landbouw na 2020

De belangrijkste nieuwe elementen van het GLB zijn:

  • Een nieuwe manier van werken: doordat lidstaten meer flexibiliteit krijgen over waar ze het GLB-geld aan geven, kunnen ze hun landbouwbeleid verder op maat vorm geven. Op die manier kunnen ze inspelen op wat hun landbouwers en gemeenschappen nodig hebben. Van het budget dat ze krijgen van het GLB mogen ze maximaal 15% verschuiven van pijler 1 (de rechtstreekse betalingen) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling).

  • De Commissie wil een gelijk speelveld creëren tussen de lidstaten en stelt daarom volgende maatregelen voor:

    • Lidstaten moeten in een strategisch plan uitleggen hoe zij door middel van het GLB-budget dat ze krijgen, 9 EU-brede doelstellingen zullen behalen. Die plannen zullen door de Commissie worden goedgekeurd.

    • De Commissie zal lidstaten van dichtbij opvolgen en bekijken of ze hun streefcijfers behalen.

  • Beter gerichte steun voor een eerlijkere deal: de eerste pijler van rechtstreekse betalingen blijft de belangrijkste middel om stabiliteit en zekerheid voor de landbouwers te garanderen. De prioriteiten van de eerste pijler zullen liggen in de steun aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven en jonge landbouwers. Door middel van externe convergentie wil de Commissie zich blijven engageren voor een eerlijkere verdeling van rechtstreekse betalingen tussen lidstaten.

  • Ambitie op vlak van milieu en klimaat verhogen: met het nieuwe GLB-budget, voegt de Commissie zowel nieuwe verplichtingen als stimulansen in voor landbouwers om milieu- en klimaatvriendelijk aan het werk te gaan. Op die manier dragen ook zij hun steentje bij aan EU-brede doelstellingen die gesteld zijn in verband met onder andere klimaatactie, biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen,...

  • Meer gebruik maken van innovatie en onderzoek: het nieuwe GLB is een gemoderniseerde versie van het vorige GLB. De Commissie wil daarom de nieuwste technieken inzetten ten behoeve van landbouwers. Dat zal gebeuren door een aantal maatregelen. Ten eerste komt via het Horizon Europa 10 miljard euro vrij voor onderzoek op het gebied van voedsel, plattelandsontwikkeling en bio-economie. Lidstaten worden bovendien aangemoedigd om monitoring en controles te doen door gebruik van big data en nieuwe technologieën. Ten slotte moedigt de Commissie een digitalisering van het leven op het platteland door te voeren.

Reactie Commissie

De Commissie dringt aan op een snelle goedkeuring van de sectorale voorstellen van het nieuwe MFK. Vertragingen op dit gebied zullen ten koste gaan van de landbouwers zelf, die niet kunnen profiteren van verminderde bureaucratie en flexibiliteit.

Meer informatie

Meer informatie en de volledige wettekst, kan u hier terug vinden.

Het persbericht van de Commissie leest u hier.

BRON:

Europese Commissie

Follow us