U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Interregional Innovation Investments Strand 1

Deadline

Code

I3-2023-INV1

Inleiding

De algemene doelstelling van de oproep voor deel 1 is het verlenen van financiële en adviessteun voor interregionale innovatie-investeringen in gedeelde en complementaire slimme specialisatiegebieden langs Europese waardeketens.

Een interregionale investering is een combinatie van middelen (tijd, geld, inspanningen, enz.) of items die over de grenzen heen worden gemobiliseerd met het oog op het genereren van inkomsten en/of het creëren van toekomstige waarde voor meer dan één regio. Het is een concreet concept om innovatie te ontwikkelen en beschikbare onderzoeksresultaten te valoriseren in een specifieke waardeketen. De ontwikkeling van de business- en investeringscases wordt vergemakkelijkt door de regionale innovatie-ecosystemen met bedrijven in de hoofdrol. I3 business investment cases hebben een minimum TRL 6 en hebben de ambitie om demonstratie te vergemakkelijken en marktintroductie en commercialisering te versnellen.

Doelstellingen

Het doel is materiële en immateriële investeringen in bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf (mkb), te mobiliseren.

 • Minder ontwikkelde regio's in staat stellen deel te nemen aan de waardeketens van de EU, en aldus bijdragen aan de doelstellingen van het cohesiebeleid.
 • het bottom-up proces, gericht op "ondernemende ontdekking", waarbij interacties tussen de quadruple helix-actoren plaatsvinden om nieuwe regionale technologische gebieden en marktkansen vast te stellen, koppelen aan en afstemmen op de EU-prioriteiten; en de kloof tussen vraag- en aanbodzijde overbruggen en innovatie-ecosystemen helpen marktfalen te overwinnen.
 • Bedrijven (met name kmo's) ondersteunen bij het opbouwen van portefeuilles van interregionale innovatie-investeringen op gedeelde of complementaire S3-prioriteitsgebieden; en de demonstratie, marktintroductie en opschaling ondersteunen van rijpe innovaties die op de markt moeten worden gebracht.

In het kader van deze oproep kunnen aanvragers financiële steun aan derden (FSTP) in de vorm van "cascadefinanciering" voor subsidies in hun voorstel opnemen. FSTP maakt het mogelijk tijdens de uitvoeringsfase KMO's te selecteren om bij te dragen aan het investeringsproject door noodzakelijke en ontbrekende taken uit te voeren, bijvoorbeeld om een specifieke waardeketen te voltooien en/of een specifieke basis te bieden voor het testen en optimaliseren van producten en productieprocessen, of voor het verkennen van nieuwe verwerkingstechnologieën. De kosten voor financiële steun aan derden mogen niet meer bedragen dan 30% van de totale subsidiabele kosten.

Ten minste 70% van de totale subsidiabele kosten moet worden toegewezen aan investeringen in bedrijven, met de nadruk op KMO's.

In lijn met de Nieuwe Europese Innovatieagenda beoogt deze oproep tot het indienen van voorstellen regio's met verschillende ontwikkelingsniveaus en minder en meer innovatieve regio's samen te brengen, die de ambitie delen om regionale innovatievalleien te worden en de coördinatie van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te versterken met het oog op de EU-prioriteiten en de meest brandende uitdagingen waarvoor de EU zich geplaatst ziet (namelijk het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het vergroten van de mondiale voedselzekerheid, het beheersen van de digitale transformatie met inbegrip van cyberbeveiliging, het verbeteren van de gezondheidszorg en het bereiken van circulariteit). Deze oproep gaat over het versnellen van de ontwikkeling en invoering van innovatie, waaronder diepgaande technologische innovatie.

Aanvragers worden daarom aangemoedigd actief samen te werken met de bredere gemeenschap, waaronder innovatie-ecosystemen en (toekomstige) regionale innovatievalleien, met name in het kader van de praktijkgemeenschap Smart Specialisation van de Commissie en relevante thematische Smart Specialisation-partnerschappen.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt gelanceerd in coördinatie met het werkprogramma 2023-2024 van Horizon Europe European Innovation Ecosystems (EIE) inzake de uitvoering van medegefinancierde actieplannen voor verbonden regionale innovatievalleien.

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen zullen regio's onder de volgende voorwaarden als regionale innovatievalleien worden erkend

de bevoegde regionale of nationale instelling of instantie, verantwoordelijk voor het beheer van de slimme-specialisatiestrategie (S3), bevestigt in de goedkeuringsbrief (zie punt 5) dat haar regio als regionale innovatievallei wil worden erkend; en
de subsidieovereenkomst van het I3-project volledig is ondertekend.
Thematische prioriteiten - I3-2023-INV1

Aanvragen in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen moeten betrekking hebben op een van de volgende thematische prioriteiten:

 • Digitale transitie of
 • Groene transitie of
 • Slimme fabricage

gekoppeld aan de brandende uitdagingen van de Nieuwe Europese Innovatieagenda.

Elke projectaanvraag in het kader van deze oproep moet betrekking hebben op één thematische prioriteit en ten minste één brandende uitdaging. Aanvragers die voor meer dan één thematische prioriteit een aanvraag willen indienen, moeten een afzonderlijk voorstel indienen.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 31 000 000

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Interregional Innovation Investment Fund- I3

Inleiding

De programmaperiode 2021-2027 is gericht op de versterking van de interregionale samenwerking voor innovatie, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "Versterking van innovatie in de Europese regio's".
In dit verband heeft de Commissie een nieuw initiatief voor interregionale innovatie-investeringen voorgesteld om actoren die betrokken zijn bij slimme-specialisatiestrategieën (S3) te helpen zich te clusteren, op te schalen en innovatie naar de Europese markt te brengen.

Het nieuwe initiatief wil interregionale innovatieprojecten in hun commercialiserings- en opschalingsfase ondersteunen door hen de instrumenten te geven om regelgevings- en andere belemmeringen te overwinnen en hun project naar het investeringsniveau te tillen.

Wat wil I3 bereiken?

 • Meer interregionale industriële samenwerking via bottom-up mechanismen en ontsluiting van het innovatiepotentieel dat in de RIS 3-strategieën naar voren komt. In het bijzonder moet prioriteit worden gegeven aan innovatieve samenwerking die de groene en digitale transitie kan bevorderen.
 • Versterking van de banden tussen onderzoek, innovatie en bedrijven op interregionaal niveau.
 • Versterking van de EU op het wereldtoneel, door te investeren in strategische en toekomstgerichte bedrijfsgebieden waar het vergroten van het concurrentievoordeel van de EU en de veerkracht van waardeketens groei kunnen genereren (over industriële sectoren, waardeketens en regio's heen).
 • Synergieën en complementariteit met andere initiatieven op EU-, nationaal en regionaal niveau (zoals Horizon, LIfe, NextGenEU)

Het I3-voorstel voorziet in twee onderdelen met een ongeveer gelijke verdeling van de financiële middelen:

 • Onderdeel 1 richt zich op goed ontwikkelde ecosystemen en is gericht op het deel van de waardeketens waar zwakheden of markttekortkomingen worden geconstateerd (versnippering, onvoldoende onderlinge verbindingen, financiële of technologische kloof, interregionale vallei des doods voor de invoering van innovatieve technologieën) en een oplossing zou kunnen komen van de interregionale triple/quadruple helix-samenwerking.
 • Onderdeel 2 richt zich op minder ontwikkelde regio's en is gericht op het versterken van de regionale innovatie-ecosystemen, het ontsluiten van onderbenutte capaciteiten, die de waardeketens van de EU kunnen versterken.

Doelstellingen

Het is de bedoeling publiek-private investeringen te mobiliseren door het effect van het beschikbare budget als hefboom te gebruiken. De doelstellingen van het nieuwe initiatief zijn

 • Versnellen van innovatie en overdracht van onderzoeksresultaten, omzetten van innovatie in concrete producten, diensten en toepassingen, inspelend op een duidelijke behoefte van klanten en burgers.
 • Aanmoedigen van marktnabije investeringen in innovatieve producten en diensten door de toepassing van nieuwe technologieën of processen. Hoewel de te ontwikkelen waardeketen zich in traditionele sectoren kan bevinden, moet het product of proces ten minste nieuw zijn voor de markt.
 • Het op de markt brengen van onderzoeksresultaten waarbij bedrijven worden geholpen om rijpe gezamenlijke innovatieprojecten (TRL6-8) uit te voeren met het oog op commercialisering en schaalvergroting.
 • Onderzoek naar en versterking van de complementariteit tussen verschillende EU-, nationale en regionale instrumenten.
 • publieke/particuliere investeerders mobiliseren, particuliere investeringen risicovrij maken en het effect van EU-financiering versterken
 • Ontwikkeling van een reeks interregionale investeringen, geformaliseerd in concrete bedrijfs- en investeringsplannen, die de waardeketens van de EU een nieuwe vorm geven.

Goed om weten 

 • Projecttype

Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product valt zit dan minstens in de TRL-fase van demonstratie, commercialisatie of opschaling. Dit instrument biedt in principe financiering voor projecten met een budget tussen 4 en 10 miljoen euro, maar ook projecten met een begroting buiten deze bandbreedte kunnen zich aanmelden en succesvol zijn in hun aanvraag.

 • Europese partners nodig?

ja, 3-5 partners afhankelijk van het onderdeel

 • Cofinanciering

70%

 • Maximale duur

Maximale looptijd van het project: 3 jaar, verlenging is mogelijk

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

I3 is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (art. 13).

Budget

Beschikbaar budget: € 0,57 miljard

 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Energie en klimaat
EU algemeen
Milieu
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Onderzoek en Innovatie
Regionaal beleid
Transport
Werk en Sociale Zaken
Read more
Follow us