U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

URBACT - Call 1

Deadline

Inleiding

Deze oproep is vooral gericht tot stadsbesturen die bereid zijn met andere Europese steden samen te werken om geïntegreerde actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren om hun lokale problemen aan te pakken. 

Ontdek de oproep in een notendop hier.

Doelstellingen

Het hoofddoel van de netwerken voor actieplanning is de steden beter in staat te stellen een duurzaam stadsbeleid te voeren en meer specifiek, de capaciteit te verbeteren om geïntegreerde stedelijke actieplannen in steden te ontwerpen.
Van de netwerken voor actieplanning wordt verwacht dat zij een georganiseerd proces van uitwisselen en leren onder gelijken organiseren, met het oog op de verbetering van het lokale beleid door middel van concrete actieplanning.
Door deel te nemen aan een netwerk voor actieplanning wisselen steden specifieke beleidsuitdagingen uit en ervaringen, problemen en mogelijke oplossingen en zo nieuwe ideeën genereren om uitdagingen aan te pakken met betrekking tot geïntegreerde duurzame stadsontwikkeling.
Om te beginnen moeten steden die willen deelnemen aan netwerken voor actieplanning een beleidsuitdaging die zij op lokaal niveau willen aanpakken detecteren. Vervolgens moeten zij zich ertoe verbinden een geïntegreerd actieplan te ontwikkelen om deze uitdaging aan te gaan. Dit geïntegreerde actieplan zal zowel een drijvende kracht zijn achter de transnationale uitwisselings- en leeractiviteiten en een belangrijk concreet resultaat vormen van hun deelname aan het netwerk voor actieplanning.

Steden die geïnteresseerd zijn in deelname aan een netwerk voor actieplanning moeten zich er ook toe verbinden te werken aan hun beleidsuitdagingen met een participatieve aanpak waarbij alle relevante lokale belanghebbenden (van binnen en buiten de lokale overheid, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, verenigingen enz.) bij het actieplanningsproces te betrekken. Deze belangrijke belanghebbenden zullen worden samengebracht in een plaatselijke URBACT-groep. Zij zullen actief worden betrokken bij de transnationale uitwisselingsactiviteiten en bij de coproductie van het geïntegreerde actieplan dat door de stad zal worden opgesteld. 

Budget

De totale subsidiabele begroting voor een netwerk voor actieplanning bedraagt maximaal 850.000 euro

Begunstigden

Steden en andere overheidsinstanties uit de lidstaten en partnerlanden (Noorwegen en Zwitserland) van de Europese Unie, alsook uit landen die in aanmerking komen voor het instrument voor pretoetredingssteun (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) komen in aanmerking voor financiering van hun deelname aan actieplanningsnetwerken.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van URBACT

Vragen?

Jasper Vervloet

VLAIO - Afdeling Europese Programma’s – EFRO / Division European Programs – ERDF 

T +32 (0)2 553 38 44

jasper.vervloet@vlaio.be

www.vlaio.be/www.efro.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

URBACT

Inleiding

Sinds 2002 heeft URBACT in heel Europa veranderingen gestimuleerd door samenwerking en uitwisseling van ideeën tussen steden in thematische netwerken mogelijk te maken, door de vaardigheden van lokale belanghebbenden bij het ontwerpen en uitvoeren van geïntegreerd en participatief beleid te vergroten en door kennis en goede stadspraktijken te delen.

Voor de periode 2021-2027 bouwt URBACT IV voort op de erfenis van de vorige programma's en omvat het nog meer mogelijkheden voor steden om positieve veranderingen tot stand te brengen. Het huidige programma integreert de transversale EU-prioriteiten van digitale, groene en gendergelijke beleidsvorming in zijn activiteiten.

Eerder succesvolle soorten netwerken zoals actieplanning en overdracht zullen worden voortgezet, terwijl een nieuw soort netwerk zal worden ontwikkeld om de banden tussen het Europees stedelijk initiatief en de URBACT-methode te versterken.

Voor het eerst verleent URBACT steun aan steden in de EU-pretoetredingslanden - Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina en Servië. Hun deelname aan het URBACT-programma wordt gefinancierd door het EU-instrument voor pretoetredingssteun (IPA).

Meer informatie over het Operationeel programma URBACT IV is te vinden op de URBACT website.

Doelstellingen

Steden lopen voorop bij de grootste uitdagingen en kansen van vandaag. Klimaatverandering, kloof tussen de generaties en digitale ontwrichting zijn slechts enkele gemeenschappelijke keerpunten voor Europese steden. En toch herbergen steden ook culturele diversiteit, economische kansen en essentiële diensten. Door ervaringen te delen met andere steden kunnen we de vele mogelijkheden van duurzame stedelijke ontwikkeling benutten. Dit is waar URBACT om de hoek komt kijken.

URBACT bevordert geïntegreerde ontwikkeling om steden te helpen bij de uitvoering van horizontale en verticale beleidsintegratie. Positieve veranderingen kunnen het best worden bewerkstelligd wanneer lokale autoriteiten samenwerken met verschillende bestuursniveaus (regionaal, nationaal, EU) - verticale integratie - en wanneer zij uitdagingen en problemen op een holistische manier aanpakken, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale dimensies - horizontale integratie.

URBACT heeft een reeks processen en instrumenten ontwikkeld als onderdeel van de URBACT-methode. Het moedigt steden aan om gecentraliseerde bestuursstructuren te heroverwegen en over te stappen op meer inclusieve en holistische modellen. De participatieve aanpak van URBACT erkent dat duurzame stadsontwikkeling wordt aangestuurd door actiegerichte strategieën, die samen met de plaatselijke bevolking worden gecreëerd en uitgevoerd.

Budget

Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met een budget van 79 769 000 euro en door het Instrument voor pretoetredingssteun met een budget van 5 000 000 euro voor de periode 2021-2027.

  • Lokale overheden
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Energie-efficiëntie
Hernieuwbare energie
Milieu
Regionaal beleid
Cohesiebeleid
Plattelandsbeleid
Stedelijk beleid

Info & contact

Alle informatie over dit programma vind je op de website van URBACT

Specifieke informatie voor België vind je op de deze pagina

Vragen?

www.vlaio.be/www.efro.be

Read more
Follow us