U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Erasmus+ - Capacity Building in the field of Youth

Deadline

Code

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Inleiding

Capaciteitsopbouwprojecten zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken in programmalanden en niet met het programma geassocieerde derde landen. Zij zijn erop gericht de internationale samenwerking en beleidsdialoog op het gebied van jeugdzaken en niet-formeel leren te ondersteunen, als motor van duurzame socio-economische ontwikkeling en welbevinden van jongerenorganisaties en jongeren.

Doelstellingen

 • de capaciteit van organisaties die buiten formele leeractiviteiten met jongeren werken te vergroten;
 • niet-formele leeractiviteiten in niet met het programma geassocieerde derde landen te bevorderen, in het bijzonder voor kansarme jongeren, teneinde het competentieniveau te verbeteren en tegelijkertijd de actieve participatie van jongeren in de samenleving te waarborgen;
 • de ontwikkeling van jeugdwerk in niet met het programma geassocieerde derde landen te ondersteunen en de kwaliteit en erkenning ervan te verbeteren;
 • de ontwikkeling, het testen en het opzetten van regelingen en programma’s voor niet-formele leermobiliteit in niet met het programma geassocieerde derde landen te stimuleren;
 • bij te dragen tot de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (2019-2027), met inbegrip van de elf Europese jeugddoelstellingen en het actieplan voor jongeren in het externe optreden van de EU;
 • samenwerking tussen verschillende regio’s in de wereld te stimuleren via gezamenlijke initiatieven;
 • synergieën en complementariteit met formele onderwijsstelsels en/of de arbeidsmarkt te verbeteren.

Budget

De EU-subsidie per project varieert van minimaal 100 000 EUR tot maximaal 300 000 EUR

Begunstigden

De aanvragers (coördinator en volwaardige partners) moeten juridische entiteiten zijn:

 • ngo’s (met inbegrip van Europese jeugd-ngo’s en nationale jeugdraden) die actief zijn op het gebied van jeugdzaken;
 • overheidsinstanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

Zij moeten gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land, of organisaties zijn in niet met het programma geassocieerde derde landen uit de regio’s 1 en 3 (zie deel A van de programmagids onder “Begunstigde landen”). Ook kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen) kunnen deelnemen, maar niet als coördinator. Er moeten voorstellen worden ingediend door een consortium van ten minste vier aanvragers (coördinator en volwaardige partners), dat aan de volgende voorwaarden voldoet: het omvat ten minste één EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land; het omvat ten minste twee in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen. Gelieerde entiteiten tellen niet mee voor de minimale subsidiabiliteitscriteria met betrekking tot de samenstelling van het consortium.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je in het Funding and Tenders portal 

Meer informatie in de Erasmus+ programmagids 2023 (p. 378)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Energie en klimaat
  Justitie en burgerschap
  EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
  Jeugdbeleid
  Cultuur en Media

  Info & contact

  Read more
  Follow us